Skolan ska vara fri
från narkotika

Enligt FN:s barnkonvention, artikel 33, har barn rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika.

Våra barn, ungdomar och skolpersonal behöver en säker, trygg och narkotikafri skolmiljö. Därför hjälper vi skolorna med det förebyggande arbetet.

 

Seminarier, kurser och workshops om cannabis och preventionsarbete i skolan med fokus på drogpolicy och handlingsplan för tidig upptäckt och tidiga insatser.

Praktiska verktyg och kunskapsmaterial om systematiskt förebyggande arbete.

Stöd, rådgivning och konsultation till rektorer, elevhälsoteam och andra som arbetar med ungdomar.

Vägledning mot certifieringen Drogfri skola/verksamhet enligt standarden RS2360:2021

Fem skäl att ta hjälp av narkotikafri skola:

1

En skola som ser, upptäcker och agerar är ett skydd för elever.

2

Bättre studiemiljö och studieresultat utan cannabis och andra droger.

3

Bidrar till ett bättre skolklimat och bättre relationer mellan elever och vuxna.

4

Skapar en trygg och säker arbetsplats för elever och personal.

5

Ger skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället.

Följ oss på Instagram