Risken att bli upptäckt avhåller ungdomarna från att droga

Den 16 april 2009 beslutade barn och ungdomsnämnden i Nässjö kommun att införa slumpvisa, frivilliga drogtester, som en del i Brinellgymnasiets nya drogpolicy. Drogtesternas syfte är att verka som en del av skolans drogförebyggande arbete och därmed bidra till en säker arbetsmiljö. Karin Petterson, skolsköterska på Brinellgymnasiet menar att risken att bli upptäckt skyddar ungdomarna. Initialt var tanken att drog­testerna bara skulle omfatta de yrkesinriktade programmen för att det där finns det en större risk vid ett eventuellt missbruk ur ett arbetsmiljöperspektiv. Dock drev elevrådet kravet att testerna skulle omfatta alla program på Brinellgymnasiet, vilket blev fallet.

För att få delta i de frivilliga, slumpmässiga drog­testerna vid Brinellgymnasiet krävs det ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, skriftligt medgivande från eleven samt ett medgivande från eleven vid själva provtillfället. Allt för att säkerställa att testerna är frivilliga. Även skolhälsovården kommer att ingå i gruppen och samtliga lärare kommer även att få information och möjligheten att medverka, på samma frivilliga basis som eleverna.

Vid själva provtillfället kommer vattnet i toaletten att färgas och vattnet i handfatet kommer att stängas av, detta tillsammans med en temperaturkontroll på urinen leder till att sjuksköterskan inte behöver övervaka själva lämnandet av urinen. Detta är för att så långt som möjligt minska integritetskränkandet av eleverna. Även vid själva provtillfället har eleven möjlighet att säga nej till drog­test utan några konsekvenser. Skolhälsovården kommer i dessa fall att skicka ett brev hem till vårdnadshavarna med information om att eleven blivit slump­vis utvald för drog­test men valt att inte delta. Varje månad slumpas fem elever ut från de som valt att delta. Totalt kommer 50 elever att testas under ett läsår. För att säkerställa det slumpmässiga urvalet så har ett dataprogram utvecklats som slumpar ut det antal elever som är bestämt. Svaren på testerna skickas till skolläkaren som vid ett positivt test har anmälningsplikt till socialtjänsten. Vid ett negativt svar kommer ett brev att skickas hem till vårdnadshavare för att informera om att eleven har gjort ett drog­test och att det visade negativt.

Införandet av frivilliga, slumpmässiga drogtester på Brinellgymnasiet upprörde skolinspektion som initierade ett ärende för att granska försöket med drogtesterna. Skolinspektionen skriver i sitt 
beslutsdokument att:

"Det är en grannlaga uppgift för skolan att förvissa sig om att eleven verkligen upplever drogtestet som frivilligt. En gymnasieelev står i en beroendeställning till skolans personal. Det kan även förekomma grupptryck som gör att en elev ger sitt samtycke till något som den egentligen upplever som integritetskränkande".

Skolinspektionens argumentation utgår från att det är olagligt att utföra tvingade drog­tester. Eftersom Skolinspektionen även gör bedömningen att det är en "grannlaga uppgift" att säkerställa frivilligheten så kommer de till slutsatsen att det därmed även är olagligt att ha slump­visa, frivilliga drog­tester. Skolinspektionen påpekar dock vikten av skolans roll i det preventiva arbetet men att tyngdpunkten i det drogförebyggande arbetet bör ligga i att informera elever och föräldrar om problemen med droger. Den uppfattningen delas dock inte med Folkhälsoinstitutet (FHI) som i en artikel i DN menar att den traditionella undervisningen om droger, genom att informera om drogernas farlighet inte har någon inverkan på elevernas beteende.

Trots skolinspektionens beslut valde Nässjö kommun och Brinellgymnasiet att gå vidare med slumpvisa, frivilliga drogtester då skolan och kommunen anser att de kan garantera frivilligheten. I samband med detta valde en privat person att anmäla skolans gymnasiechef Jan Andersson till JO då personen ifråga ansåg att drogtesterna stred mot "grundlagen som skyddar medborgare mot kroppsliga ingrepp". När justitieombudsmannen i sin tur granskat Brinellgymnasiets program för frivilliga slumpvisa drogtester slogs det fast att slumpvisa, frivilliga drogtester INTE strider mot grundlagen.

JO skriver i sitt beslut:
"Mot bakgrund av vad nämnden har anfört om rutinerna för de slump­visa drog­testerna vid Brinellgymnasiet har jag inte anledning att dra någon annan slutsats än att en elev på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att i förhållande till det allmänna, dvs. skolan - och då närmast skolhälsovården - fatta ett eget beslut om att vara med i "testgruppen" och att eleven själv och fritt kan bestämma om att lämna ett urinprov om han eller hon blir tillfrågad. Enligt min mening kan de slump­visa drog­testerna därför inte generellt anses stå i strid med 2 kap. 6 § RF".

JO understryker även att det är viktigt att elevens samtycke upplevs som reellt och att det därmed ställs höga krav på personalen för att säkerhetsställa frivilligheten.

Målet med Brinellgymnasiets handlingsplan gällande alkohol och droger är att förebygga drogproblem bland elever samt att hindra eventuell utslagning från utbildningen på grund av detta. Handlingsplanen består av tydliga mål, strategi, åtgärder vid konstaterande av drogmissbruk, åtgärder vid drogpåverkad elev samt åtgärder vid misstanke om försäljning av droger. All personal på skolan har skyldighet att ingripa om en elev upptäcks eller misstänks ha påbörjat eller har ett etablerat missbruk.

Beslutet att införa frivilliga, slumpmässiga drogtester som en del av Brinellgymnasiets drogförebyggande arbete har blivit verklighet genom delaktighet och samtycke av elevrådet. Brinellgymnasiets personal säger i bemötandet av skolinspektionens kritik:

"Brinellgymnasiet är en trygg och trivsam skola och arbetsplats, som tar tag i frånvaroproblematiken och försöker identifiera och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Nu utökas insatserna med en åtgärd; slumpmässiga drogtester, i skolhälsovårdens regi".

Karin Stenbeck
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln