Några sakupplysningar om drogtester

Som författare till boken Narkotikafri skola 3.0 där drogtester i skolan förordas och möjligen också som inspiratör till införandet av drogtester i bland andra Landskrona kommun vill jag kommentera några av de påståenden som görs i artikeln "Sopa masstesterna i skolorna" av Alexander Bard m.fl. i NU 5/10.

Etiketter: drogtestning tips

Vad säger lagen?
I artikeln hävdas att drogtestning i skolan är olagligt. Detta är inte korrekt. I den svenska skolan är drogtestning av elever vid misstanke om droganvändning sedan många är relativt vanligt förekommande. Testerna är frivilliga och syftet är att få en misstanke bekräftad och en utgångs-punkt för fortsatta stödinsatser. Sådana tester är tillåtna enligt Skolinspektionen (SI).Under senare år har även frivilliga slumpvisa drogtester införts i några fall, bland annat i Landskrona, Nässjö och Helsingborg. SI har kritiserat Landskrona och Nässjö kommuner för att deras modell strider mot lagen. Testningen som omfattar där ett slumpmässigt urval av elever är frivillig, först i ett avtal mellan elev/vårdnadshavare och skolan, sedan även vid testtillfället. SI anser dock att frivilligheten inte kan säkerställas och att testningen därför inte kan tillåtas.

I Helsingborg utgår testningen däremot från arbetsmiljölagen och omfattar endast utbildningar där risker för skador och olyckor föreligger, exempelvis lastbilsförarutbildning och byggteknik. Rektor som enligt lagen är arbetsmiljöansvarig bedömer på vilka utbildningar tester ska användas. Drogtester även tillåtna i friskolan som inte omfattas av samma regler som den offentliga skolan. Det kan förefalla märkligt att SI accepterar drogtestning i vissa fall men inte andra då det knappast är någon skillnad när det gäller möjligheten att säkerställa frivilligheten. SI förklarar inte varför man gör denna skillnad. Lagen medger således enligt SI:s nuvarande tolkning drogtestning under vissa förutsättningar. I Landskrona och i Nässjö vill man vidga möjligheterna och gör en annan tolkning av lagen.

Massdrogtestning?
Bard m.fl. talar om "massdrogtestning" och att Landskronas politik kräver att varje elev testas tre gånger i veckan. Ingen kommun har föreslagit "massdrogtestning" av elever och elever behöver knappast testas tre gånger i veckan. Syftet med med slumpvisa drogtester är i första hand inte att upptäcka missbruk utan att förebygga genom att öka risken för 
upptäckt. Endast en liten andel av eleverna behöver testas för den förebyggande effekt som eftersträvas ska uppnås.

Effekter
I artikeln hävdas att drogtester är ett "vetenskapligt förkastligt sätt att gå till väga" med vilket förmodligen menas att de skulle sakna effekt. Det saknas ännu tillräckliga studier av drogtestning bland elever i skolan, men vi vet en del. I USA används drogtestning i över 4 000 skolor och de studier som gjorts där tyder på att de har positiv effekt, inte bara på elevernas narkotikavanor utan även alkoholvanor, närvaro och studieresultat.

Integritet
Oavsett lagen och effekterna kvarstår frågan om drogtester är försvarbara av integritetsskäl. Artikelförfattarna säger nej.
Vid varje form av ingrepp mot den enskildes integritet måste en avvägning göras mellan det enskilda och allmänna intresset.
En viktig fråga blir då hur i detta fall drogtestningen utförs och hur sekretess hanteras. En sådan avvägning görs också när det gäller exempelvis kameraövervakning i skolor där syftet är att minska skadegörelse.

I Landskrona, Helsingborg och Nässjö ingår drogtesterna som ett komplement till andra drog- och hälsoförebyggande före-byggande insatser. Policy och rutiner är noggrant utformade för att garantera säkerhet och minsta möjliga integritets-ingrepp. Man följer Socialstyrelsen riktlinjer och de anlitade drogtestlabora-toriernas säkerhetsrutiner. Och de är frivilliga. Syftet är förebygga missbruk, ge den enskilde tidigt stöd och inte minst att i enlighet med FN:s barnkonvention skydda elever och skolmiljö från narkotika.

Under dessa förutsättningar och mot bakgrund av kunskapen om de positiva effekterna finns det enligt min uppfattning skäl att göra avvägningen till förmån för drogtestning. Men möjligen är det så att Bard m fl inte bara vill värna den enskildes integritet utan i förlängningen också individens rätt och frihet att använda narkotika. Som en konsekvens av denna ståndpunkt börjar man nu i Danmark förskriva heroin till heroinister. På den här sidan av sundet, som i Landskrona, gör man en annan tolkning av liberalismens frihetsidé.

Staffan Hübinette
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv