Fråga & svar: vad säger lagen om eleven inte vill drogtestas?

Fråga: Vi har fått en förfrågan från ett företag i vårt yrkesråd/programråd om att de vill ha elever som är drogtestade! Eftersom det är ett elprogram/elektriker som jobbar med 400/230 volt, vilket är/kan vara livsfarligt (även om det finns jordfelsbrytare). Upplysningsvis så drogtestar en del företag eleverna och kräver utdrag ur brottsregister… Företagen tycker att det är skolans sak att skicka ut elever som har grundkunskaper (vi skickar inte ut elever som inte är godkända i vissa elsäkerhetskurser) och som kan sköta sig – då de har kundkontakter/ representerar företaget ut i arbetslivet. Hur ser reglerna ut/lagarna – om eleverna inte vill drogtestas och/ eller företaget inte tar emot eleverna … vi kan ju inte tvinga företagen!?

Svar: Skolan kan använda drogtestning både vid misstanke och slumpvis. Skolan kan dock aldrig tvinga någon att drogtestas, det är alltid frivilligt och eleven ska upplysas om detta. Brinellgymnasiet i Nässjö införde 2009 frivilliga slumpvisa drogtester. Skolinspektionen ansåg att detta stred mot lagen och att frivilligheten inte kunde säkerställas. Fallet prövades därefter av JO som i april 2010 gav Brinellgymnasiet och Nässjö kommun rätt. Med den modell man tillämpade ansåg JO att frivilligheten kunde säkerställas. (En utförlig redovisning av Brinellfallet finns i boken Nakotikafri skola 3.0, finns att ladda ner på www.narkotikafriskola.se)

Allt fler yrkesutbildningar inför också slumpvisa drogtester med hänvising till risker för skador och olyckor. Dessa är frivilliga, men är samtidigt ett villkor för att eleven ska kunna delta i vissa moment eller i hela utbildningen. Exempel är fordons-, flygteknik-, industri-, el- och byggprogram. Uppläggningen av testningen kan variera, antingen att hela gruppen testat vid något eller ett par tillfällen eller att testningen sker slumpvis men endast omfattar 15-20 procent av gruppen under ett år.

På många arbetsplatser är slumpvis drogtestning standard i verksamheten. Elever som förlägger praktik till sådana arbetsplatser får antingen acceptera att delta i drogtestningen eller att välja en annan praktikplats där drogtestning inte förekommer.

Det blir också vanligare att företag/arbetsgivare ställer krav på skolan att man har drogtestning för att därigenom minska risken att elever/praktikanter använder narkotika och därmed utgör en risk i arbetsmiljön för både sig själv och andra.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv