Vilseledande om drogtester i skolan

I Skolverkets och Socialstyrelsens nyligen publicerade material Vägledning för elevhälsan (2014) ges en vilseledande information om vilka regler som gäller för drogtestning. Genom att redovisa sin egen uppfattning och tolkning av lagen men underlåta att redovisa att JO i ett beslut gjort en annan bedömning skapas en osäkerhet i skolan.

I vägledningens bilaga 6 med rubriken Drogtester sägs inledningsvis helt riktigt att drogtester kan användas vid misstanke och i förekommande fall inom utbildningar där arbetsmiljörisker föreligger. Drogtestning är alltid frivilligt, men att avstå kan dock följas av en konsekvens, exempelvis en orosanmälan till socialtjänsten eller att eleven inte kan delta i vissa moment eller praktik.

Slumpvisa drogtester däremot är enlig Skolverket/Social-styrelsen inte tillåtet i den kommunala skolan eftersom frivilligheten inte kan säkerställas: Slumpvisa drogtester i grundskolan och på kommunala gymnasieskolor får inte genomföras, eftersom det i princip är omöjligt att säkerställa att eleven och eventuellt vårdnadshavarna verkligen samtycker.

Det ska dock tilläggas att detta är Skolverkets och Socialstyrelsens uppfattning och tolkning av lagen. Detta var också Skolinspektionens uppfattning och argument i tvisten med Nässjö kommun och Brinellgymnasiet 2010 som infört frivilliga slumpvisa drogtester. Sedan Nässjö kommun trotsat Skolinspektionens beslut prövades fallet av Justitieombuds-mannen. JO gav dock Skolinspektionen bakläxa och ansåg att frivilligheten kunde säkerställas (JO, Dnr 02-2010-1288). Brinellgymnasiet kunde fortsätta med slumpvisa drogtester.

Trots detta underlåter man i materialet att upplysa om JO:s beslut vilket skapar en osäkerhet i skolan om vilka regler som gäller. Vanligtvis brukar myndigheter inte bara rätta sig efter JO:s beslut utan även vara noggranna med att hänvisa till dem i sina vägledningar och rekommendationer. I diskussionen om politiska partiers närvaro i skolan betonar Skolverket att man inte gör någon egen tolkning av lagen i sina riktlinjer utan dessa utgår från JO:s och JK:s ställningstagande.

Skolverket skriver på sin hemsida följande: I debatten har det påståtts att Skolverket tolkat grundlagen fel men vi har inte gjort någon egen tolkning. Vi kan inte, och ska givetvis inte överpröva vad JO kommit fram till. Det är varken möjligt eller önskvärt att Skolverket ger råd till rektorer som innebär att de riskerar kritik av JO.

När det gäller drogtester däremot gör man tvärtom, man gör en egen tolkning av lagen och struntar i JO. I Vägledning för elevhälsan skriver man: Skolinspektionen har vid flera tillfällen tagit ställning till drogtester i skolan. Den här bilagan bygger på Skolinspektionens ställningstaganden och tolkning av lagen.

Att Skolverket och Socialstyrelsen på detta sätt väljer att negligera ett JO-beslut och ge vilseledande information till skolan måste betraktas som anmärkningsvärt. Skolor som i sitt arbete för en narkotikafri skola använder frivilliga slumpvisa drogtester kan därför bortse från Skolverkets och Socialstyrelsens nya vägledning och arbeta vidare med stöd av JO:s beslut.

Staffan Hübinette
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv