Fyra lyckade workshops

Under höstlovet genomförde RNS och Narkotikafri Skola fyra Workshops med fokus på policyfrågor och arbetsmiljö i gymnasieskolan i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm.
Syftet har varit att erbjuda skolledningar och elevhälsoteam en möjlighet att utveckla det drogförebyggande arbetet och komma ett steg närmare en narkotikafri skola. För att göra detta lades fokus på skolornas drogpolicy och handlingsplan.

Den svenska skolan arbetar med förebyggande insatser men också med insatser som syftar till att tidigt upptäcka och ingripa mot narkotikabruk och ge elever rätt stöd. En skolas arbete mot narkotika
eller droger finns beskriven i dess policy och handlingsplan. Policyn beskriver regler, mål och syfte och hur skolan arbetar för att uppnå dessa. Handlingsplanen beskriver hur skolan agerar när ett
problem uppstår.

Under en heldagsworkshop arbetade man med praktiska exempel från de deltagande skolornas policy och handlingsplaner och en stor del av dagen gick åt till att skolorna själva delade med sig av sina egna erfarenheter och kunskap i området. 

Huvudföreläsare var Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Staffan arbetar även sedan många år med utbildning och föreläsningar för skolledare,
elevvårdspersonal och lärare.
– Betydelsen av policyarbete är underskattad. Utformningen av policys och handlingsplaner bestämmer skolans sätt att arbeta med förebyggande och ingripande insatser. Hur de utformas är därför av stor betydelse, säger Staffan Hübinette.

Sådana handlingsplaner finns idag i alla skolor men inte sällan finns brister och svaga punkter som gör att skolan riskerar att hamna i ”osäkra lägen”. Exempel på detta är samverkan mellan skola och
socialtjänst där ett glapp ofta uppstår och skolan inte vet vad som händer efter en orosanmälan, exempelvis om eleven är drogfri eller ej. En osäker het kan också finnas kring hur skolan kan använda
slumpvisa drogtester. Workshopens syfte var att uppmärksamma skolornas osäkra lägen och diskutera vad man kan göra för att täta till dem.
– Jag har fått många användbara tips om hur man utformar en fungerande handlingsplan och det som jag framförallt tar med mig härifrån är vikten av tydlighet och hur mycket man som skola faktiskt
kan göra, säger Sara Sjunnesson, Drottning Blankas gymnasieskola i Lund.

Skolornas erfarenheter stod som sagt i centrum och plats i talarstolen fick även de skolor som ligger i framkant i sitt policyarbete och som under en längre tid har samarbetat med projektet Narkotikafri Skola. Två av dessa skolor är Klippans gymnasieskola och Knut Hahn-gymnasiet i Ronneby som båda deltog på workshopen i Malmö.

Klippans gymnasieskola har sedan årsskiftet infört slumpvisa drogtester på särskilt känsliga praktiska program som ett krav för att delta i vissa praktiska moment och i samband med praktik. Testerna är
frivilliga men att avstå innebär att eleven inte kan delta i vissa moment. Detta gäller exempelvis fordonsprogrammet, el- och bygg-programmet men även program som Barn och fritid och Vård och
omsorg.

Även Knut Hahn-gymnasiet i Ronneby har detta läsår infört en policy med slumpvisa drogtester enligt samma modell.
– De flesta elever tycker att det är positivt, de vet att skolan har möjlighet att hjälpa dem och deras kompisar. Känslan blir inte alls att man sätter dit dem. Säger Patrik Gustavsson, rektor på Knut Hahn -
gymnasiet.

I Göteborg deltog MTG-gymnasiet, Motorbranschens tekniska gymnasium, och redovisade hur man genomgått en certifieringsprocess som ett sätt att kvalitetssäkra det förebyggande arbetet. MTG är nu en certifierad drogfri skola. Maria Edman, rektor på MTG, menade att detta inte bara förbättrar skolans drogförebyggande arbete utan även ger en positiv bild av skolan i det omgivande samhället.

Seminarier och workshops som nu genomförts är en del av det Narkotikafri skola kan erbjuda Sveriges gymnasieskolor. Utöver detta erbjuds också skolorna under 2014 och våren 2015 rådgivning och konsultstöd i arbetet med policy, handlingsplaner och modeller för drogtestning. 
 

Några röster från deltagare


Hanna Gadd, kurator, Peabskolan AB Malmö
Varför valde du att delta i Narkotikafri skolas workshop?
Jag deltog på Narkotikafri skolas seminarium om drogpolicyarbete under hösten 2013 och kom tillbaka i år för en uppföljning. På Peabskolan upp daterar man sina drogpolicydokument på en årlig
basis och jag kommer hit för att för att få den senaste informationen till det arbetet. Jag ville framförallt höra mer om skolor som använder sig av slumpvisa drogtester. Det jag ville veta är både hur det går till rent praktiskt men också hur man har fått ledningen att godkänna det och hur det har tagits emot av elever och föräldrar.

Vad tar du med dig härifrån?
Komplexiteten. Hur det kan fungera så olika på olika skolor och i olika fall. Även om man har en policy på plats så behöver inte det betyda att den fungerar i alla situationer. Det är viktigt att lägga ner tid på att skapa en policy och handlingsplan som kan täcka upp så många situationer som möjligt. Varför ska det vara så svårt?Anette Lindberg och Charlotte Fredheim, skolsköterskor, Fria Läroverken Malmö.
Varför valde ni att delta i Narkotikafri skolas workshop?
Vi ska båda vara med i arbetet med att revidera skolans drogpolicy och anmäldes därför till workshopen för att få nya synvinklar och idéer om hur man kan ta fram en handlingsplan. Vi ville även få kvitto på att vi faktiskt arbetar på rätt sätt i vår skola och att vi följer de lagar som finns. Det är så många delar som måste falla på plats och det är viktigt att man gör det rätt. 

Vad tar ni med er härifrån?
Charlotte: Informationen om hur andra skolor arbetar med slump
visa drogtester och hur det fungerar. Den informationen kan vi ta med oss till vår skola.
Anette: Att vi vet att vi gör ett bra jobb. Nu kan vi komma tillbaka till jobbet och känna säkerhet i våra beslut.Eva Sveen, Skolsköterska, Stadsgårdsskolan Jönköping.
Varför valde du att delta i Narkotikafri skolas workshop?
Jag anmäldes till workshopen för att vi på Stadsgårdsskolan vill arbeta mer aktivt med de här frågorna. Vi viste att workshopsen framförallt var riktade mot gymnasieskolan men vi ville fortfarande vara med för att lyssna och lära oss mer om hur andra jobbar och få inspiration till vårt eget arbete.

Vad tar du med dig härifrån?
Vi tar med oss de exempel och inspiration som vi har fått under dagen tillbaka till vår skola och ska titta på hur vi kan arbeta i framtiden. Jag tror framförallt att det är viktigt att elevhälsoteamet och pedagogerna arbetar tillsammans och med samma mål.
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln