Skolinspektionen fortsätter blanda ihop begreppen om drogtestning

Att Skolinspektionen förmedlar vilseledande information om gymnasieskolans möjligheter att använda drogtester har genom åren påtalats i flera sammanhang. Trots detta upprepas den vilseledande informationen, nu i ett beslut rörande drog-testning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesplugget i Uppsala. Inspektionen har inget att erinra mot Yrkespluggets hantering av drogtestning i det aktuella fallet, i motiveringen till beslutet däremot återkommer den vilseledande informationen. Problemet består i att Skolinspektionen blandar ihop begreppet ”påtvingat kroppsligt ingrepp” med slumpvisa drogtester, som enligt SI per definition ses som påtvingade.

Brinellgymnasiet och JO:s beslut 2010
Skolan har inte rätt att ta påtvingade drogtester, all testning måste vara frivillig. När Brinellgymnasiet i Nässjö införde frivilliga slumpvisa drogtester 2009 kritiserades dock detta av Skolinspektionen. Enligt SI stred detta mot lagen då frivillig-heten inte gick att säkerställa. Testerna ansågs därför vara påtvingade. Justitieombudsmannen kom i ett yttrande i april 2010 till en annan slutsats och ansåg att frivilligheten gick att säkerställa. Frivilliga slumpvisa drogtester kan därför användas i gymnasieskolan, både den 
kommunala och fristående skolan. En mer ingående beskrivning av detta finns i boken Narkotikafri skola 3.0.

Vägledning för elevhälsan
I april 2014 utkom Skolverkets och Socialstyrelsens material Vägledning för elevhälsan. I bilaga 6 redovisas dessa myndigheters syn på drogtestning i skolan och som utgår från Skolinspektionens uppfattning. I detta material fortsätter man hävda den syn på frivilliga slumpvisa tester som SI hade i Brinell-fallet. Man informerar däremot anmärkningsvärt nog inte om JO:s beslut och ger en felaktig information som skapar osäkerhet i skolan. Grundfrågan gäller fortfarande huruvida frivilligheten kan säkerställas eller ej. En utförligare kommentar till detta finns i ett tidigare inlägg: Vilseledande om drogtester i gymnasieskolan .

Skolinspektionens beslut beträffande Yrkesplugget i Uppsala
I ett beslut i ett anmälningsärende från november 2014 fortsätter SI sprida vilseledande och felaktig information. Ärendet gäller drogtestning av en elev vid Yrkesplugget i Uppsala. I sak har SI inget att erinra om skolans agerande. 

I det inledande stycket i motiveringen till beslutet däremot blandar man återigen samman begreppen. SI säger helt riktigt att kommunala skolor omfattas av grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Men för fristående skolor gäller inte förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp eftersom det råder ett avtalsförhållande. Det kan därför enligt SI ”inte sägas vara förbjudet att genomföra slumpvisa drogtester på fristående gymnasieskolor". 

Det man här gör är att blanda ihop påtvingade tester och slumpvisa tester där det senare enligt SI uppenbarligen per definition betraktas som påtvingade. Detta trots att JO redan fyra år tidigare underkänt SI:s uppfattning.

Därefter hävdar SI att den fristående gymnasieskolan har rätt att använda påtvingade tester. Men inte heller den fristående skolan får använda påtvingade tester, det kan bara polisen göra vid misstanke om narkotikabrott. Frivilligheten kan inte avtalas bort. Slumpvisa drogtester måste alltid vara frivilliga. Däremot kan det vara förenat med en konsekvens att avstå från att lämna urinprov, exempelvis att eleven inte kan delta i vissa moment eller APL. Men det är fortfarande frivilligt.

Påtvingade test är således inte tillåtet var sig i den kommunala eller fristående gymnasieskolan. Frivilliga slumpvisa tester däremot är tillåtet i båda skolformerna, även som krav för att få delta i vissa farliga moment. Drogtestet är fortfarande frivilligt, men att avstå kan innebära att eleven också avstår från vissa utbildningsmoment.

Staffan Hübinette
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv