Fråga & svar: Drogpolicy

Fråga: Jobbar med att ta fram alkohol och drogpolicy för skolan jag jobbar på. Undrar var jag ska hitta bra material. Vi vill ha tydlighet, men vad gäller lagmässigt?

Svar: Tack för din fråga som är mer generell och därför 
kan vara svår att besvara i alla delar och detaljer. Här är några resonemang för att försöka ge åtminstone några svar. Vanligen består skolans policydokument av två delar, policy och handlingsplan. Policyn beskriver vad skolan vill, det vill säga regler, syfte och mål och vilka förebyggande insatser man har. 

Handlingsplanen beskriver principer och rutiner för hur skolan agerar vid misstanke om att en elev använder droger och vid akut påverkan i skolan. Grunden för dessa dokument är i stort sett densamma för olika skolor men detaljer och formuleringar kan variera. Exempel på policydokument finns på nätet. Sök på drogpolicy gymnasieskolan så kommer ett antal träffar upp.

När det gäller lagstiftning är det Narkotikastrafflagen, Arbetsmiljölagen, Skollagen, Grundlagen och Socialtjänstlagen som på olika sätt berör skolans drogpolicy. Därtill kommer tolkning och tillämpning i form av beslut från Skolinspektionen, utlåtanden från JO och domar i förvaltningsrätten. När det gäller drogtestning har Socialstyrelsen och Skolverket formulerat riktlinjer och tolkningar i skriften Vägledning för elevhälsan (2014). Problemet med denna är att den i vissa avseenden är vilseledande och felaktig.

Hur man kan tolka och tillämpa lagstiftningen och konkret och praktiskt utforma en policy och handlingsplan finns beskrivet i boken Narkotikafri skola 3.0. Den finns fritt tillgänglig på narkotikafriskola.se. Där finns även artiklar om Skolinspektionens felaktiga information om drogtester.

Jag sitter regelbundet ner med skolledningar och elevhälsoteam för att utarbeta policy och handlingsplaner som håller och fungerar i praktiken. Att formulera mål och amitioner är sällan något problem, att skolan ska vara drogfri och att skolan ska arbeta för detta är en självklarhet. Frågorna och problemen gäller den praktiska hanteringen där det gäller att se till att handlingsplanen är "tät" och att skolan inte hamnar i "osäkert läge". Med det menar jag att skolans i samband med oro och misstanke om att en elev använder droger har kontroll över situationen och får "kvitto" på att eleven inte fortsätter att använda droger och samtidigt går kvar i skolan.

Kommentera gärna:

Bloggarkiv