Skolinspektionens kritik mot Njdungsgymnasiet saknar stöd i lagen 

Skolinspektionen (SI) har i ett beslut 3 augusti 2015 (Dnr 41-2015:2514) riktat skarp kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda för skolans sätt att genomföra drogtestning och avstängningar av elever. Skolinspektionens beslut fick stor uppmärksamhet i media, men har också väckt frågor och skapat osäkerhet inom gymnasieskolan.

Skolinspektionen sammanfattar sin kritik i tre punkter:

   Skolinspektionen konstaterar sammantaget att drogtester
   har beslutats av en person som inte är behörig till detta, att
   de elever som nekat att delta i testerna har fått uppleva
   sanktioner i form av avstängningar och att det helt saknas
   underlag för hur skolan har säkerställt samtycket. Skolan har
   därmed på flera punkter brutit mot lagen.
Kritiken är i vissa delar befogad. Skolan har inte tillräckligt tydligt dokumenterat att man informerat eleverna om att drogtestning är frivillig och vissa avstängningar har gjorts på ett felaktigt sätt. Njudungsgymnasiet behöver förbättra sina rutiner och följa regelverket.

På en viktig punkt däremot saknar Skolinspektionens kritik och föreläggande mot Vetlanda kommun stöd i lagen. Det gäller frågan om vem som har behörighet att besluta om drogtester i skolan, rektor eller skolläkare.

Händelsen
Av underlaget från Vetlanda kommun framgår att skolan stängt av tolv elever. Av dessa har nio lämnat positiva drogtest och tre inte velat lämna prov. Samtliga stängdes dock av från undervisningen tills de kunde uppvisa negativa prov eller sjunkande THC-värden. I underlaget till Skolinspektionen skriver Vetlanda kommun:

   Rektorn fattar beslut om drogtest. Motivet är att en
   drogpåverkad elev utgör en stor säkerhetsrisk i skolmiljö
   framförallt under praktiska moment och dessutom inverkar
   det här beteendet negativt på andra elevers trygghet och
   studiero.

   Inga elever tvingas göra drogtester. Tester sker efter
   samtycke från vårdnadshavare i de fall eleven inte är myndig.
   Elever avkrävs ingen förklaring till varför de ej samtyckt Om
   eleven inte samtycker får detta konsekvensen att eleven blir
   avstängd till dess barn-och utbildningsnämnden tagit beslut i
   frågan.

   Avstängningarna sker efter en individuell bedömning i varje
   fall utifrån 5 kap. 17 och 19 §§ skollagen. Det upprättas en
   individuell handlingsplan för varje elev i samverkan med
   socialförvaltningen.

   Rektorn har stängt av eleven direkt till dess att barn-och
   utbildningsnämnden har prövat saken. Avstängning har hävts
   om eleven testar negativt två gånger samma vecka eller en
   analys visar sjunkande nivåer. Eleven och deras vårdnads-
   havare har erbjudits möjlighet att yttra sig i samband med att    ärendena har behandlats i barn-och utbildningsnämnden.

   I samtliga fall som lett till avstängning har rektorn gjort en
   orosanmälan till socialförvaltningens mottagningsenhet. Vid
   samtliga fall har rektorn beslutat om omedelbar avstängning
   då droganvändning inte är förenligt med att upprätthålla de
   arbetsmiljömässiga kraven på säkerhet i undervisningen.

Får inte rektor besluta om drogtester? Skolinspektionen har fel
I detta fall fattades beslut om att erbjuda elever drogtestning av rektor sedan misstankar fanns om att elever använde droger. Det är också den vanliga rutinen i skolan. Enligt Skolinspektionen är dock inte rektor behörig att fatta beslut om drogtestning, det kan endast beslutas av skolläkare.

I sitt beslut hänvisar Skolinspektionen till Skollagens 14 kap, 3 paragraf och förelägger Vetlanda kommun att:
   Säkerställa att beslut om drogtester tas av behörig person
   (2 kap. 6 och 12§§ regeringsformen och 14 kap. 3§
   skollagen).

I motiveringen skriver SI:
   Drogtester i skolan är tillåtna om en skolläkare på
   förekommen anledning anser att en viss elev på grundskolan
   behöver undersökas särskilt. Det innebär att på en skola är
   läkare eller skolsköterska behöriga att besluta om sådan
   undersökning. Övriga befattningshavare har inte
   befogenheter att besluta om tvångsåtgärder av aktuellt slag.

Skolinspektionens uppfattning att rektor inte är behörig att fatta beslut om drogtester utan att endast skolläkaren har sådan behörighet fick också stor uppmärksamhet i media.
Problemet är att lagen upphörde att gälla 2010. Skolinspek-tionen beslutar således om förelägganden utifrån en lag som inte längre gäller. Njudungsskolan i Vetlanda och alla andra skolor kan därför bortse från beslutet och påbudet. Men även om lagen fortfarande hade gällt är logiken i Skolinspektionens beslut svår att förstå. Denna bestämmelse i den gamla lagen gällde grundskolan, inte gymnasieskolan, ändå säger man utan att blinka att den även gäller gymnasieskolan.

Det är ett fatalt misstag av en myndighet vars uppgift är att se till att skolan följer lagstiftningen och måste betraktas som mycket anmärkningsvärt.

Var testerna frivilliga?
Enligt Vetlanda kommun har inga elever tvingats göra drogtester. Testerna har skett efter samtycke från elev och i förekommande fall vårdnadshavare. Skolinspektionen ifråga-sätter inte att drogtesterna skett med samtyck och frivilligt. Däremot kritiserar man Njudungsgymnasiet för att det saknas underlag för hur skolan säkerställt samtycket. Det handlar om en enkel rutin som kan rättas till.

Avstängningarna
Skolan valde att stänga av samtliga elever, både de som testat positivt och de som nekade testning. Skolan gjorde ingen skillnad mellan teoretiska och praktiska moment och utbildningar. I skollagens 5 kap, 17 och 19§§ regleras avstängningar. Paragraf 17 handlar om rätten till studiero av vad som krävs för avstängning. Elev kan stängas av om

  1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,
  2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
  3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller
  4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

För en avstängning krävs enligt Skolinspektionen ett konkret störande, kränkande eller hotfullt beteende. Att ha lämnat ett positivt drogtest eller vägra att lämna drogtest är inte grund för avstängning från teoretiska moment.

Paragraf 19 gäller praktiska moment och handlar om risker. Avstängning kan göras om:

  1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och
  2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen

Skolinspektionen påpekar att Vetlanda kommun enbart hänvisat till 17§. Avstängningarna saknar därför enligt Skolinspektionen stöd i lagen. Hade skolan hänvisat till paragraf 19 hade eleverna kunnat stängas av från praktiska moment.

Enligt skolan var detta ett medvetet val. Skolan ville inte göra någon skillnad mellan elever på teoretiska och praktiska program. Skolans policy och handlingsplan ska vara lika för
alla.

Skolinspektionens tolkning av skollagen och kritik mot skolan är på den här punkten rimlig. Att som Njudungsgymnasiet vilja ha samma policy och regler för både teoretiska och praktiska program är idag inte möjligt och väcker en fråga som ofta återkommer i gymnasieskolan. Är det önskvärt att ha samma regler för alla? Behöver lagen i så fall förändras eller kan Arbetsmiljölagen användas i detta fall?

Nuvarande regler innebär att elever på teoretiska program som antingen testat positivt eller inte vill lämna drogtest och fortsätter använda droger kan fortsätta gå i skolan utan att skolan har möjlighet att ingripa. Enda möjligheten förutom att extra nog uppmärksamma eleven är att göra en anmälan till socialtjänsten med oviss utgång. Skolan riskerar att hamna i ”osäkert läge”.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv