Skolinspektionen ändrar beslut om Njudungsgymnasiet

Sedan Skolinspektionen uppmärksammats på att beslutet och kritiken mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda i en del utgick från den gamla skollagen som inte längre gäller har nu Skolinspektionen ändrat sitt beslut. Frågan gäller vem som har befogenhet att besluta om drogtester. Skolinspektionen menade med hänvisning till den gamla lagen att rektor inte har den befogenheten utan endast skolläkare. Men inte heller den gamla lagen hade Skolinspektionen tolkat rätt. 

Skolinspektionen gjorde ett dubbelt fel i sin tolkning av lagen. Skolinspektionen har nu insett misstaget och ändrat sitt beslut. Därmed är frågan avförd från dagordningen. Rektor har fortsatt befogenhet att fatta sådana beslut. Den del av kritiken som gällde bristen på dokumentation om eleverna informerats om att drogtesterna var frivilliga kvarstår. Likaså kritiken mot att avstängningar gjordes på ett felaktigt sätt.

Skolinspektionen har efter detta den 20/8 2015 ändrat texten om drogtester på myndighetens hemsida. Där skriver man för första gången att man avråder skolan från drogtester. Detta är Skolinspektionens åsikt. Lagen däremot ger skolan möjlighet att använda drogtester vid både misstanke och slumpvist. Drogtester ska alltid vara frivilliga. Skolinspektionen anser att frivilligheten inte går att säkerställa varför man avråder från drogtester. JO har dock i ett beslut redan i april 2010 beträffande slumpvis drogtestning vid Brinell-gymnasiet i Nässjö sagt att frivilliga slumpvisa drogtester kan användas. Skolinspektionen väljer att inte upplysa om JO:s beslut. Vad Skolinspektionen inte heller informerar om i sin nya text är att en elev som väljer att inte lämna drogtest vid misstanke eller slumpvist eller lämnat ett positivt prov kan stängas av från vissa praktiska moment eller APL.

Det nya beslutet (2015-08-11 Dnr 41-2015:5665) beträffande Njudungsgymnasiet är följande: 

Beslut
Skolinspektionen omprövar beslutet av den 3 augusti 2015 (dnr 41-2015:2514) på så sätt att beslutet i den del det avser att säkerställa att beslut om drogtest tas av behörig person upphävs. Beslutet i övriga delar kvarstår.

Ärendet
Skolinspektionen har den 3 augusti 2015 beslutat att Vetlanda kommun (41-2015:2514) ska vidta åtgärder så att skolan följer lagstiftning avseende drogtester och disciplinära åtgärder.

Motivering till beslutet
Av 27 § förvaltningslagen (1986:223) framgår bland annat att om en myndighet finner att ett beslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska myndigheten ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Skolinspektionen har i beslutet i den del det avser att beslut om att drogtester ska fattas av behörig person felaktigt hänvisat till en bestämmelse (14 kap. 3 § i 1985 års skollag) som inte längre gäller och som inte heller varit tillämplig i här aktuell situation då förevarande ärende rör ett gymnasium. Skolinspektionen upphäver därför beslutet den 3 augusti 2015 i den del det avser att Vetlanda kommun ska säkerställa att beslut om drogtest vid Njudungsgymnasiet tas av behörig person.

Beslutet kvarstår i övriga delar.

Staffa Hübinette
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Debatten: