1. Avtal eller överenskommelse om samverkan

För att skolan ska vara säker på att samverkan med socialtjänsten fungerar kan samverkan och rutiner mellan skolan och socialtjänsten regleras genom en formell överenskommelse. Den blir vägledande för handläggningen av enskilda ärenden både för skolan och för socialtjänsten. Initiativet till en sådan överenskommelse behöver tas av skolan och utgå från skolans behov.

För skolor som har elever från flera olika kommuner eller stadsdelar kan det krävas betydande arbete för att reglera detta med alla inblandade parter. För skolan är det dock viktigt att samma rutiner gäller för samverkan med alla socialtjänster.

Ett avtal eller överenskommelse behöver reglera följande:

  • Att socialtjänsten har en kontaktperson för skolan.
  • Att rutiner för medgivande att bryta sekretess och återföra information till skolan finns, antingen att skolan ber om medgivandet i samband med en anmälan eller att socialtjänsten har som rutin att be om medgivande.
  • Att rutiner för drogtestning är säkerställda.
  • Hur samverkan kring insatser och åtgärdsplan för elever ska fungera