3. Samtyckesblankett för drogtest

Att lämna drogtest/urinprov är alltid frivilligt och eleven ska alltid upplysas om detta. För att lämna ett drogtest krävs därför samtycke. För att säkerställa att eleven fått information och lämnat samtycke behöver detta dokumenteras genom en särskild blankett. Följande exempel som gäller drogtest vid misstanke är hämtat från en gymnasieskola.

I enlighet med skolans policy och handlingsplan har skolan som rutin att om be elev lämna urinprov vid oro och misstanke om eleven använder droger. En anmälan till socialtjänsten görs.

Att lämna urinprov är frivilligt och kräver ett medgivande från elev och vårdnadshavare om eleven är under 18 år.

För att skolan på bästa sätt ska kunna vara ett stöd för eleven behöver skolan få information från socialtjänsten om resultatet av urinprov. Sekretessregler innebär ett medgivande krävs för att socialtjänsten ska kunna informera skolan om resultatet av urinprov.

Jag ger härmed mitt medgivande att lämna urinprov och att resultatet av urinprov meddelas skolan. Endast skolans rektor och elevhälsa har tillgång till informationen som inte används i något annat syfte än att få information om resultatet av urinprov.