6. Information om slumpvisa drogtester

Följande information till elever och vårdnadshavare om slumpvisa drogtester vid yrkesprogram är ett exempel från en gymnasieskola.

Angående drogtester inom särskilt känsliga gymnasieutbildningar
För X-skolan har det antagits en handlingsplan mot alkohol och droger. I den finns bl.a. följande formulering: ”Inför praktik eller farliga moment i utbildningen kan skolan genomföra drogtest på en undervisningsgrupp. Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att elev ska kunna delta vid utbildningsmomentet/praktiken i fråga.”

Detta grundar sig dels på vår strävan efter en drogfri skola men också på Arbetsmiljölagen där skolan i lagens mening är jämförbar med andra arbetsplatser. Lagens ändamål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och olycksfall men även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. En del av de gymnasiala utbildningarna innehåller moment som är riskabla för elev och omgivning om det skulle finnas droger involverade på något sätt.
'
För flera utbildningar är praktiken (APL) en viktig del av utbildningen och vägen ut i arbetslivet. Allt oftare händer det att arbetsgivare vill försäkra sig om att eleverna är drogfria på samma sätt som man på företag allt oftare kontrollerar att deras anställda är det.

Den utbildning som du (eller din son/dotter går på) är en sådan ”känslig utbildning”.

Rektor, som har huvudansvaret för arbetsmiljön, har beslutat att genomföra slumpvisa drogtest under den pågående utbildningsperioden.

Skolan kan inte tvinga någon att medverka i drogtesten men hoppas att alla förstår värdet av denna förebyggande säkerhetsåtgärd eller som redan skrivits inledningsvis: ”Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att elev ska kunna delta vid utbildningsmomentet/praktiken i fråga”.
Har du/ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta ...