Fråga & svar: Rättigheter vid drogtest

Fråga: Jag jobbar som biträdande rektor på en högstadieskola och skulle vilja få hjälp med att veta rättigheterna kring drogtester i skolan på en elev som inte är myndig. Det står att läsa på skolverket att man som huvudregel måste ha elevens vårdnadshavares godkännande. Vad menas det, kan man frångå huvudregel och i så fall i vilka situationer?

Svar: Att samtycke som ”huvudregel” även ska inhämtas från vårdnadshavare, innebär enligt Skolinspektionen, att detta ska  vara utgångspunkten i de allra flesta fall, men att det kan finnas undantagssituationer där det inte kan sägas vara ett absolut krav. Det går inte att på förhand ange i vilka situationer vårdnadshavares samtycke inte skulle vara nödvändigt, utan det blir alltid en bedömning i det enskilda fallet.

Ett exempel är ett fall där Skolinspektionen bedömt att en underlåtelse att inhämta den ena vårdnadshavarens samtycke inte stred mot skollagen och barnets bästa. I det fallet hade såväl eleven, som var 17 år, som den andra vårdnadshavaren samtyckt till drogtest. Eleven hade ingen kontakt med den vårdnadshavare som man inte hade inhämtat samtycke från.

Staffan Hübinette

(
Från elevhälsan.se)
 

Kommentera gärna:

Bloggarkiv