Ge skolan tydligare mandat 

Ledare, Narkotikafrågan #4/2016. Rektorer, lärare, kuratorer och skolsköterskor blir dagligen påminda om konsekvenser elevers cannabisbruk. Risken för skolk, dåliga betyg och avbrutna studier ökar. Att arbeta för att skolan ska vara en narkotikafri arbetsmiljö är därför en självklarhet. Engagemanget är ofta stort och många skolor gör ett bra arbete men skolans möjligheter att agera är begränsade och det finns en osäkerhet om vad man kan, får och bör göra.

Skolan har idag inte mandat och befogenhet att ha kontroll över sitt eget territorium. Skolan hamnar ofta i ett ”osäkert läge” där elever som bevisligen använder droger kan fortsätta att delta i undervisningen utan att skolan kan agera genom kontroll eller disciplinära åtgärder. Och för att hjälpa den unge. Elever i skolan har därför sämre skydd än vuxna anställda på en arbetsplats. Orsakerna till detta är flera.

Skolinspektionen ger felaktig och vilseledande information och avråder skolan från att använda drogtester trots att detta är tillåtet. 
Skolinspektionens tolkning av Skollagen innebär att elever som lämnat ett positivt urinprov, och fortsätter använda cannabis, men inte stör genom ”konkret beteende” kan fortsätta delta i undervisningen i teoretiska moment. I praktiska moment kan eleven däremot stängas av tills negativa urinprov uppvisas.

Lagen är utformad så att skolan vid oro för att en elev använder droger ska göra en anmälan och överlämna ansvaret till socialtjänsten. Skolan får vanligen inte information från socialtjänsten om resultatet av insatsen. För detta krävs medgivande att bryta sekretessen, något som vanligen inte sker. Eleven kan därför fortsätta att delta i undervisningen utan att skolan vet om eleven lämnar drogtest och är drogfri. Skolan har inte kontrollen.

Socialtjänsten är under stark press med stor personalomsättning, många vakanser och allt fler ”stafettsocionomer” som följd. Därför försvåras möjligheterna till samverkan. Det förstärks av att skolor ofta har elever från många olika kommuner och stadsdelar där förutsättningarna för samverkan med socialtjänsten varierar starkt. Det frustrerande glappet mellan skolan och socialtjänsten ökar ytterligare. Detta glapp behöver tätas för att insatserna ska bli bättre och skolan ha kontroll över dem.

Ett sätt att täta glappet är att ge skolan och elevhälsan ansvaret för de tidiga insatserna. I de flesta fall är inte problemet större än att det räcker med en tidig och enklare intervention i skolan. Elevhälsan står närmare eleverna och kan på plats göra de initiala insatserna med samtal, drogtestning, kontakt med vårdnadshavare och stöd i skolarbetet.

I många kommuner finns idag särskilda team eller enheter mellan skolan och socialtjänsten dit skolan kan vända sig för att få hjälp med en första enklare insats som drogtestning, samtal och föräldrakontakter. Socialtjänsten involveras först om problemet är större och kan då använda sin särskilda kompetens till mer kvalificerade insatser och därigenom avlasta skolan. Erfarenheterna från dessa team och enheter är goda. Ett problem är fortfarande sekretessregler som gör att skolan inte självklart får information om eleven är drogfri. 

Skolan kan inte förvänta sig att andra myndigheter ska lösa deras problem med elevers användning av cannabis och säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö. Det kan bara skolan själv göra. Men då behöver skolan ha rätt förutsättningar och själv göra de tidiga insatserna. Skolans kontroll över elevens drogfrihet är nödvändig även sedan socialtjänsten involverats. Elevhälsan måste få större ansvar och befogenheter men också resurser. För detta krävs även att
sekretessreglerna ändras.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Bloggarkiv