Varför narkotikafri skola? 

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri eller drogfri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har ett starkt stöd i lagen. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt?

Vad är en narkotikafri skola? Den enkla definitionen utgår från att narkotika inte får förvaras eller användas i skolans lokaler och område. Inte heller får elever komma påverkade till skolan. Genom olika förebyggande insatser och kontrollåtgärder är detta också möjligt att upprätthålla.

Ett större problem är elever som använder cannabis på fritiden men inte är akut påverkade eller förvarar cannabis i skolan. Den aktiva substansen THC lagras i kroppen och stannar någon vecka efter det akuta ruset. Om eleven med viss regelbundenhet röker cannabis på fritiden innebär det att eleven har THC i kroppen under skoltid. Ett drogtest skulle visa på ett positivt resultat. En kronisk påverkan av THC påverkar också elevens kognitiva och motoriska funktioner.

När det gäller praktiska moment i utbildningen utgör detta en arbetsmiljörisk och eleven kan inte delta i sådana moment. Ett drogtest som visar att eleven är drogfri kan vara ett krav för att kunna delta på dessa moment. När det gäller teoretiska moment är situationen en annan. Om skolan misstänker att eleven använder cannabis på fritiden eller har fått det bekräftat genom ett drogtest men eleven inte är akut påverkad under lektionstid har skolan svårt att ingripa.

Enligt Skolinspektionens tolkning av Skollagen är en misstanke eller ett positivt drogtest inte tillräckligt skäl för en avstängning. Man menar att det  inte utgör ett ”konkret beteende som inverkar negativt på andra elevers trygghet”. Skolan kan därmed inte kräva ett drogtest för att eleven ska kunna återgå till studierna. 
Detta innebär att skolan inte är helt narkotikafri utan tvingas acceptera att elever som använder cannabis men inte är akut påverkade eller ”konkret” stör lektioner deltar i undervisningen. Hur Skolinspektionen kan vara så säker på den slutsatsen framgår inte av beslutet. Kanske hade klasskamraterna till dessa elever en annan uppfattning, men eftersom de aldrig tillfrågades vet vi inte svaret.

Skolinspektionens tolkning av Skollagen innebär att olika principer gäller för teoretiska och praktiska moment. För teoretiska moment väger individens rätt att avstå från drogtest tyngre än gruppens rätt till en säker och narkotikafri arbetsmiljö. För praktiska moment gäller det omvända, gruppens intresse går före individens.
 

tre skäl för en narkotikafri skola:

1. Studieresultat
Forskningen har visat hur cannabisanvändning påverkar den unga hjärnan negativt. Det gäller kognitiva funktioner som minne, problemlösningsförmåga, uppmärksamhet, logiskt och abstrakt tänkande men också motivation. Som en konsekvens av detta ökar risken för skolk, försämrade skolprestationer och avhopp. De elever som får kämpa extra hårt för varje mattetal löper störst risk.

2. Spridning
Cannabisrökning har liksom alkohol en social funktion. Man gör det med andra och har roligt tillsammans. Spridning av narkotika sker därför från användare till användare, bland kamrater. Spridningen
är mest aktiv så länge upplevelsen är positiv och konsekvenserna ännu inte blivit påtagliga. Skolan riskerar därför att bli en arena för spridning av narkotika och en del av den lilla lokala narkotikamarknaden där erfarenheter delas, kontakter knyts och även langning kan ske. 

3 Arbetsmiljö
Användning av narkotika utgör en arbetsmiljörisk och påverkar tryggheten och klimatet i skolan på flera sätt. I praktiska moment på gymnasiet finns risk för skador och olyckor, klassrumssituationen och lärandet påverkas om elever använder droger och stämningen, klimatet och tryggheten i skolan som helhet påverkas om skolan och vuxenvärlden inte upplevs ha kontroll över situationen. I förlängningen påverkar det skolans rykte.


Staffan Hübinette

​​​​​​​

Kommentera gärna: