Cannabis på schemat

Jag måste erkänna att för sju år sedan tänkte jag att detta blir en utmaning. Men nu, med mängder av erfarenhet som lärare i denna form av undervisning, VET jag att det fungerar. Förutom att jag får tillfälle att faktiskt ge källkritisk fakta om vad som händer med kroppen och hjärnan får jag också ett fantastiskt tillfälle att tillsammans med eleverna diskutera vad som händer hos oss individiver i vissa givna situationer. Som lärare får jag tillfälle att lära känna eleverna och att öppna upp sig i diskussioner kring livet och vad som känns viktigt för att just jag ska må bra. Ämneskunskap kombinerat med att få eleverna att reflektera över sin egen självkänsla. Vilka vinster! 
 
I Norrbotten har det vid tre tillfällen genomförts kartläggningar av gymnasieungdomars kunskap, attityd och användande av cannabis. Undersökningarna har visat ett samband mellan begränsade kunskaper och mer liberala attityder till att testa cannabis. Begränsade kunskaper är också en riskfaktor för att testa cannabis. Sammantaget visar undersökningarna att det är viktigt att ge gymnasieungdomar kunskaper om cannabis. Det var också detta som var startskotten för Länsstyrelsen att utföra utbildnings- och handledningsinsatser för oss i skolan. En rapport är skriven av tre elever från Luleå Tekniska Universitet där satsningen granskats i form av intervjuer från lärare och elever som fått undervisningen. Där framkommer bland annat att eleverna, ännu år efter insatsen, fortfarande minns upplägget och innehållet. Studenterna kommenterar att utbildningen borde rikta sig till alla gymnasieelever i Sverige.  

I Norrbotten har vi därför, i några gymnasieskolor, utvecklat en modell för hur lärare kan undervisa om cannabis. Utgångspunkten är att lärarna utgår från tryggheten i sin egen profession. I utbildningen av eleverna ingår att de får:  

  • kritiskt granska källor,  
  • arbeta med elevaktiva arbetssätt, 
  • uppfattar ett tydligt ställningstagande från skolan mot cannabisanvändning och  
  • arbeta utifrån nära och trovärdiga fakta.

För att underlätta arbetet med cannabis i klassrummet är det bra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer, kursplanens koppling till cannabis, anpassa undervisningen till gruppens mognad, att involvera elevhälsan, delaktighet från elever och pedagoger och att arbeta ämnesintegrerat.  
 
Lärarna har i olika ämnen – ibland ämnesintegrerat – därefter undervisat om cannabis. Undervisningsinsatsen har varierat mellan 6 – 20 lektioner. Utvärderingarna har visat att utbildningsinsatsen leder till ökade kunskaper. Gruppen som inte har testat cannabis, men kan tänka sig att testa, är mindre i gruppen som har fått utbildningsinsatsen. 
 
Behovet av detta är stort då det är ett känt faktum att droganvändandet kring cannabis ökar, och att drogen är inkörsporten till många andra droger. Det finns också utbredda myter kring drogen, att det inte skulle vara beroendeframkallande och att det går att sluta när man vill. Att det bara skulle handla om en ”lätt drog”. Att alkohol är farligare, att ”alla gör det”. Det känns oerhört viktigt att få tillfälle att informera och diskutera dessa påståenden med eleverna, och att på vetenskaplig grund kunna påvisa hur farlig den verkligen är. Att få bort lögnerna kring cannabis! 
 
Insatsen görs inte för att på något sätt vända ungdomar som uttrycker drogliberala attityder, utan fokus ligger på de ungdomar som står och vacklar, och ännu inte har tagit ställning. För denna stora massa är insatsen väldigt avgörande. Vi lärare kan ge argument och faktiskt kunskap som gör att de lättare kan säga nej den dagen de står inför frågan ”vill du prova?”. Därför består också denna satsning till stor del av enskilda övningar och gruppövningar som behandlar självkänsla. Vem är jag i det stora hela? Vilka attityder och värderingar har jag? Hur reagerar jag i olika situationer? Vad är viktigt, vilka är viktiga i mitt liv? Hela projektet innehåller en stor variation av elevaktiva lektioner där eleverna – tillsammans med läraren – försöker hitta svar på de frågor som dyker upp.  
 
Erika Holmquist Hortlund 
gymnasielärare i svenska och engelska. Har sedan sex år tillbaka arbetat med ”cannabis på schemat” i Strömbackaskolan i Piteå. 

Den 9 juni kl 10 kan ni chatta med Erika

Kommentera gärna:

Bloggarkiv