Vad säger Stockholmsenkäten och dödstalsstatistiken om ungas narkotikavanor?

Unga exponeras för narkotika i allt högre grad. Narkotika är lätt tillgängligt, bara ett knapptryck bort. Marknadsföringen av cannabis ökar. Trots forskning och ökad kunskap om risker och skadeverkningar associeras cannabis allt mer med hälsosam livsstil, medicin, wellness och fashion. Ungas syn på risker med cannabis förändras och en normalisering sker.

Det borde rimligen leda till ökad användning. Men Stockholmsenkäten som undersöker skolelevers drogvanor och som nyligen publicerades visar att användningen ligger stabilt på samma nivå som 2010. Undantaget är en liten ökning bland flickor. I Danderyd som ligger i topp i Stockholms län är användningen något lägre 2020 än 2010.

Samtidigt har narkotikarelaterade dödsfall bland personer 15-29 år minskat med 25 procent sedan 2014. (artikel i Drugnews).

Mot bakgrund av den allt starkare cannabistrenden och ökade tillgängligheten måste resultatet i Stockholmsenkäten ses som positivt. Minskningen av narkotikadödsfall är mycket positiv. Användningen behöver minska och dödstalen behöver fortsätta att minska.

En slutsats kan vara att den lagstiftning vi har och det förebyggande arbete som bedrivs trots allt lyckas hålla emot cannabistrenden.

Detta kan också jämföras med användningen bland elever i 11th grade i high school i Colorado där cannabis är legaliserat. Där uppger 24,3% att de använt cannabis de senaste 30 dagarna. Motsvarande andel i Stockholms stad är 10% (pojkar och flickor) och i Stockholms län 8%. En mer rättvisande jämförelse är dock CAN:s nationella data där 4% i gymnasiets år 2 uppger att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. Skolelevers cannabisanvändning i Colorado är således cirka sex gånger högre än bland deras svenska motsvarigheter.

Kombinationen av en restriktiv lagstiftning och tydliga regler, policy och förebyggande insatser i skolan har betydelse för elevers användning av tobak, alkohol och narkotika. En ny studie av effekterna av tobakspolicy i skolan publicerad i Läkartidningen visar att tobaksrökning minskar kraftigt när grundskolan inför och arbetar med tobakspolicy. Policy som verktyg i det förebyggande arbetet ger resultat.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Bloggarkiv