Elever vid Västerviks gymnasium motionerade om drogtester – politikerna sa nej men ändrade sig

Sedan några år får gymnasieelever i Västervik skriva motioner till kommunfullmäktige och vara med och tala för sina förslag. Den här gången föreslog fyra elever vid Västerviks gymnasium bättre insatser mot droger och att slumpvisa drogtester skulle införas.

-Vi ville skriva en motion om något som är viktig, säger Maja Caban, en av de fyra eleverna bakom motionen.
Tanken väcktes i samband med studentfirandet där det förekom droger på festerna.

-Många är nog inte medvetna om konsekvenserna, säger Maja Caban.

Genom möjligheten att kunna skriva en motion ville Maja och hennes kamrater försöka påverka skolans arbete mot droger. I motionen med rubriken Håll koll på drogerna fanns tre förslag:

Att fler undersökningar ska genomföras på skolor såsom. slumpmässiga tester och genomsökningar av narkotikahundar.
Att vill ha obligatoriska föreläsningar eller lektioner om droger och dess biverkningar i skolan.
Att polisen ska prioritera droger bättre i kommunen.
 
Maja Caban förklarar att lärare inte alltid ser allt och att det därför vore bra med narkotikahundar och drogtester.

-Det är inget konstigt med drogtester, skolan har ett ansvar för att det inte ska finnas droger på skolan och lärarna blev glada när vi tog initiativet, säger Maja Caban.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen var däremot inte lika imponerad av elevernas förslag. I ett långt svar på motionen som underlag till Kommunstyrelsen konstaterar förvaltningen i en sammanfattning att allt är bra som det är.

”I flera aspekter finns redan insatser som svarar upp mot det motionärerna har önskemål om och därmed anses motionen besvarad. Västerviks gymnasium arbetar preventivt genom att ge eleverna information om droger, användning och missbruk och att stötta de elever som har behov av det. Inom ramen för ämnesplanerna finns visst utrymme för eleverna att påverka innehållet och i den mån det går kan undervisningen inkludera
drogrelaterade frågor. Västerviks gymnasium har redan ett samarbete med polisen och narkotikahundar har möjlighet att öva i skolans lokaler. Barn- och utbildningskontoret vill tacka motionärerna för deras engagemang och vill de fortsätta att driva frågan om att droger och droganvändning ska ges större utrymme i undervisningen kan Västerviks gymnasiums olika kanaler för elevinflytande vara ett
sådant forum.”

Med detta som grund formulerade kommunstyrelsen sitt förslag till beslut.

”Kommunstyrelsens förslag till beslut att ungdomsmotionen Håll koll på drogerna ska anses besvarad med barn-och utbildningsnämndens beslut, där det framgår att flera av de efterfrågade insatserna redan pågår, inklusive tillägget att ett bra sätt att stärka drogprevention är att stärka den goda klassammanhållningen i linje med kommunens vision ’livskvalité varje dag’, samt att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.”

Medan eleverna uppfattade ett problem var förvaltningen och kommunstyrelsen nöjd med situationen. Men i en kommentar i Västerviks Tidning 28/8 uttalar sig kommunalrådet och andre vice ordförande i kommunstyrelsen Harald Hjalmarsson (m) och säger att ”vi är nog många som skulle bifalla motionen, men av juridiska skäl går det inte att genomföra testerna” varför kommunstyrelsen i sitt förslag till fullmäktige inte yrkade bifall till motionen. Detta byggde enligt Hjalmarsson på information från förvaltningen.

Detta ledde till en kommentar från Narkotikafri Skola i Västerviks Tidning. Något juridiskt hinder för slumpvisa drogtester finns inte. En kontakt togs även med Harald Hjalmarsson som var mycket intresserad och direkt förklarade att han själv var positiv till elevernas motion. På frågan vad uttalandet att det av juridiska skäl inte gick att genomföra drogtester byggde på, var det enligt Hjalmarsson på information från barn- och utbildningsförvaltningen.

Med ny information förklarade Hjalmarsson att han tänkte frångå kommunstyrelsens förslag till avslag och i stället yrka på återremiss. Vid kommunfullmäktiges möte 21 september 2020 beslutades också om återremiss och ett arbete med en fördjupad analys. Bakom förslaget till återremiss stod förutom Hjalmarsson också Dan Nilsson (S), Dan Larsen (SD), Leif Svensson (V), Marcus Fridlund (S), Fredrik Lindwall (C) och Jonas Jalkteg (W).

Det innebär att elevernas motion fortsatt är aktuell och har startat en diskussion i kommunpolitiken. Vad återremissen och en fortsatt diskussion kommer att leda till återstår att se.

Läs artikeln i Drugnews

Kommentera gärna:

Bloggarkiv