Drogtester i skolan

I flera inslag har TV4 Nyheter tagit upp frågan om frivilliga slumpvisa drogtester i skolan. En enkät som TV4 låtit göra svarar en sjättedel av kommunerna att de infört slumpvisa drogtester i skolan. Av inslaget framgår inte om detta enbart gäller gymnasieskolor, men vilket dock är troligt. Drogtester måste alltid vara frivilliga och skolorna är noga med att betona detta. Jennie Gustavsson från Sveriges Elevrådsorganisation Svea, ifrågasätter dock om drogtesterna är frivilliga.

Regelverket är tydligt och det är viktigt att skolorna följer detta och lägger vikt vid hur drogtesterna genomförs. JO och Kammarrätten har fastslagit att slumpvisa drogtester inte strider mot lagen så länge frivilligheten kan säkerställas. Den modell som Narkotikafri Skola förespråkar och som används i skolan bygger på frivillighet i två led. Det första ledet är att elev och vårdnadshavare i samband med skolstart i gymnasiet lämnar ett medgivande att ingå i testprogrammet. Viktigt är här att elever och vårdnadshavare har fått information om hur testprogrammet är upplagt, hur testningen går till och vad som kan hända om eleven testar positivt.

Men även om ett medgivande har lämnats initialt har eleven alltid rätt att avstå vid själva provtagningstillfället och ska upplysas om detta.

Frågan är sedan vad som händer om eleven inte vill lämna ett drogtest. När det gäller praktiska moment kan det innebära att eleven inte kan delta i ett praktisk moment eller APL. En riskbedömning görs i det enskilda fallet. Finns alkolås i fordon och eleven inte vill lämna alkotest kan inte momentet genomföras då fordonet inte startar. Eleven får i stället tills vidare delta i teoretiska moment.

Gäller det teoretiska moment kan skolan enligt Skolinspektionen inte vidta några sanktioner så länge eleven inte är akut påverkad eller konkret stör lektionen enlig Skollagens 5 kap, 17§.

Finns fler omständigheter utöver att inte vilja lämna ett drogtest som gör att skolan bedömer att det finns grund för en orosanmälan till socialtjänsten är skolan skyldig att göra detta.

Syftet med dessa åtgärder är att förebygga användning av narkotika och alkohol och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Syftet är också att tidigt upptäcka problem och ge eleven det stöd och den hjälp som behövs för att eleven ska lyckas i skolan.

Erfarenheten från de skolor som arbetar på detta sätt är också att eleverna tycker det är bra, att det bidrar till just en tryggare och säkrare arbetsmiljö och att skolan bryr sig om eleverna.

Under 2020 har tre kommuner, Nyköping, Halmstad och Borlänge, infört frivilliga slumpvisa drogtester i de kommunala gymnasieskolorna.

Kommentera gärna:

Bloggarkiv