Skolinspektionen ingriper när skolor agerar mot narkotika, inte när skolor underlåter att agerA

I september 2020 beslutade Halmstads kommun att införa en ny drogpolicy för sina kommunala gymnasieskolor där frivilliga slumpvisa drogtester är en av de förebyggande insatserna. I planen fanns även en formulering om att rektor med stöd av skollagen tillfälligt kan stänga av elever som avstår från att lämna drogtest från att delta i ett praktiskt moment. Detta fick Skolinspektionen att reagera, men reaktionen visar att man snarare borde granska sig själv.
 
Allt fler gymnasieskolor och kommuner inför i likhet med Halmstads kommun en drogpolicy för gymnasieskolan där frivilliga slumpvisa drogtester är en del i det förebyggande arbetet. Från ett par skolor 2010 har de ökat till ett femtiotal tio år senare. Detta trots att Skolinspektionen under alla år motarbetat drogtester och avrått skolan.

Rättsläget är dock klart sedan både JO och Kammarrätten slagit fast att frivilliga slumpvisa drogtestning inte strider mot lagen. Det har inte hindrat Skolinspektionen att fortsatt avråda skolan, något som skapat en osäkerhet i skolan om vad som faktiskt gäller. Motiveringen är att frivilligheten inte kan eller är svår att säkerställa.
 
Beslutet i Halmstad ledde till en granskning sedan Skolinspektionen, som man skriver i sitt beslut, tagit del av medieuppgifter om kommunens beslut. Enligt Skolinspektionen får inte drogtest vara ett villkor för att delta i ett praktiskt moment. Det kan uppfattas som en påtryckning och att frivilligheten därför inte är reell. Något sådant villkor fanns inte heller i Halmstads policy varför Skolinspektionen lade ner ärendet. Det rann ut i sanden.
 
I media förekommer inte sällan uppgifter om att narkotika upptäcks i skolmiljöer. Det kan vara att elever påträffats påverkade, att narkotika hittats i skolans lokaler, att langning av narkotika förekommer inom skolans område, att polisen ingripit mot narkotikahantering i skolan och brott uppdagats med flera omständigheter. Det finns skäl att anta att detta utgör en risk för andra elever och påverkar elevers rätt till studiero och en narkotikafri, trygg och säker arbetsplats.
 
Detta skulle kunna tyda på att skolan inte följt gällande lagstiftning och skyddat elever och arbetsplats från narkotika, inte minst Barnkonventionens artikel 33 som nu också är svensk lag.
 
Mot bakgrund av medierapporteringen kan det antas vara betydligt fler skolor som brister i att vidta åtgärder och på denna punkt inte följer lagen än skolor som i likhet med gymnasieskolorna i Halmstad kommun vidtar åtgärder som att införa slumpvisa drogtester.
 
Skolinspektionen fick därför frågan om man med anledning av sådana uppgifter i media öppnat något ärende för att granska huruvida skolan vidtagit tillräckliga förebyggande åtgärder för att säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö.
 
Svaret från handläggaren i fråga kort. ”Jag kan tyvärr inte svara säkert på din fråga eftersom det inte går att göra sådana specificerade sökningar i vårt diarium. Du kan själv gå in och söka på ärenden och se om du hittar något.”

Beskedet var alltså att pröva att söka efter något som inte går att söka efter. Efter försök att trots allt söka i diariet stod det också klart att handläggaren hade rätt, det gick inte att hitta varför frågan ställdes på nytt.

”Finns det ingen på myndigheten som har koll på detta? Jag föreställer mig att om det finns något sådant ärende som jag frågar efter och som är lite speciellt skulle det vara känt.”

Inte heller detta gav något resultat annat än beskedet att Skolinspektionen gör prioriteringar.

”Allt som står i skollagen är ju viktigt, men vi förmår inte tillsyna allt. Vi gör ju prioriteringar och då brukar vi nog ha prioriteringar som ligger på särskilt stöd, trygghet och studiero samt undervisning.”

Att det inte går att hitta något ärende där en skola granskats för att ha gjort för lite, men Skolinspektionen snabbt reagerar på uppgifter i media när skolor infört drogtester, ger en fingervisning om hur man prioriterar.

Att Skolinspektionen ska granska skolan och uppmärksamma brister och felaktigheter är självklart. Frågan är hur man prioriterar.
När det gäller narkotika silar man mygg men sväljer kameler. Problemet är i första hand inte de skolor som gör något, problemet är de som gör för lite. För Skolinspektionen däremot är problemet skolor som agerar.
 
Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Bloggarkiv