Fler gymnasieskolor inför drogpolicy och slumpvisa drogtester

Allt fler gymnasieskolor inför drogpolicy där slumpvis drogtestning är en av de förebyggande insatserna. Det är också något som har starkt stöd i befolkningen. I november 2020 gjorde SIFO på uppdrag av RNS en opinionsmätning där följande fråga ställdes: ”Tycker du att det rätt eller fel att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på gymnasieskolor för att förebygga missbruk?
74 procent svarade att de stöder slumpvisa tester, 12 procent var emot och 14 procent att de inte vet.
Hur många skolor som infört en drogpolicy med slumpvisa drogtester är osäkert, men bedömningen är att det i nuläget är ett 50-tal skolor. Flertalet av dessa har RNS-projektet Narkotikafri Skola kontakt och samarbete med.

I december 2020 höll Narkotikafri Skola ett webbinarium för dessa skolor för att dela erfarenheter och lägga grunden för ett mer systematiskt förebyggande arbete. Ett 80-tal rektorer och elevhälsopersonal från 34 skolor i 21 kommuner deltog.
Dessa skolor arbetar efter i princip samma modell där hela klasser eller delar av klasser testas slumpvist. Omfattningen av testningen varierar men vanligt är att 15-20 procent av elevgruppen testas under ett läsår, i vissa fall mer. Andelen elever och vårdnadshavare som lämnar medgivande att delta i drogtestprogrammet är mycket högt, i de flesta fall 98-100 procent.

Drogtestningen är frivillig och frivilligheten måste säkerställas. Detta sker i två steg med ett medgivande från elev och vårdnadshavare i samband med skolstart i år 1 i gymnasiet och att eleven trots ett tidigare medgivande blir upplyst om och har rätt att avstå vid själva provtagningstillfället.

Efter kritik från Skolinspektionen mot rutinerna för detta vid Klippans gymnasieskola har man där ändrat rutinerna. Nu får vårdnadshavare och elever lämna ett förnyat medgivande även år två och tre.
Dessutom finns ett tillägg i svarsblanketten där de vårdnadshavare som vill bli informerade i samband med varje provtagning och lämna ett förnyat medgivande kan ange detta. Endast ett par vårdnadshavare visar sig ha valt detta alternativ. Med detta ska frivilligheten vara säkerställd och blir standard i alla skolorna.

Det är av stor betydelse att informationen om skolans policy är tydlig, att systemet är transparent och förutsägbart och att eleverna är delaktiga i och själva tar ansvar för skolans policy och arbetsmiljö. För detta krävs både information och dialog. Det är därför av betydelse vilken information som ges, när, av vem och hur den ges och att skolan har rutiner och en standard för detta.

I modellen ingår att ett enskilt samtal hålls med eleven i samband med provtagningen. Samtalet bygger på ett antal frågor om mående, tobaksvanor, alkoholkonsumtion, narkotikaanvändning och andra frågor om elevens situation. Där ställs också frågan om vad eleven tycker om att skolan använder drogtester och blir upplyst om att det är frivilligt.

Erfarenheten från skolorna är att detta samtal är mycket viktigt och ett tillfälle att prata om saker som annars kanske inte kommer fram i ett vanligt hälsosamtal. Det ger skolans elevhälsa bättre möjligheter att stötta och hjälpa elever.

Att dokumentation och systematiskt arbete är särskilt viktigt kom fram i diskussionerna under webbinariet. Dokumentation av skolans förebyggande och tidiga insatser och uppföljning av insatserna är grunden för ett systematiskt arbete. På detta sätt kan arbete och resultaten göras synligt och ligga till grund för utvärderingar och förbättringar. Systematisk utvärdering saknas ännu. Detta är viktigt för att kunna se om skolans förebyggande arbete har någon effekt. Frågan är vad som ska dokumenteras och hur. I samarbete med skolorna kommer Narkotikafri Skola att utarbeta en standard för att underlätta för skolorna.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Bloggarkiv