Frivilligheten vid slumpvis drogtestning – Skolinspektionen kritiserar Klippans gymnasieskolA

Klippans gymnasieskola är inte bara en av de skolor som längst erfarenhet av att arbeta med slumpvisa drogtester, det är också den skola som utvecklat den modell som blivit något av en standard och som spridit sig till andra skolor. Men Skolinspektionen riktade efter en granskning i januari 2020 kritik mot skolan och krävde ändringar i rutinerna för samtycke. Skolan ansåg att kraven skulle omöjliggöra fortsatt drogtestning. Många års arbete med att utveckla en fungerande modell såg ut att gå om intet. Skulle skolan följa Skolinspektionens krav och upphöra med drogtestningen eller skulle man motsätta sig kravet och se hur Skolinspektionen reagerade? Eller fanns det en väg däremellan?
 
Frågan gäller hur formuleringen ”försäkra sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och dennes vårdnadshavare” ska tolkas.

Bakgrunden
Grunden för slumpvis drogtestning är att den är frivillig och att frivilligheten kan säkerställas. Det rättsligt vägledande fallet är Brinellgymnasiet i Nässjö som 2009 införde drogtester. Man introducerade då en modell där vårdnadshavare och elev lämnar sitt medgivande vid läsårsstart och att eleven vid det enskilda provtagningstillfället på nytt informeras om frivilligheten och har rätt att avstå. Sedan Skolinspektionen kritiserat Brinellgymnasiet och hävdat att frivilligheten inte kan säkerställas och att drogtestningen därför strider mot lagen prövades frågan av Justitieombudsmannen som 2010 gav Nässjö kommun rätt och slog fast att frivilligheten kan säkerställas.

Därefter har allt fler gymnasieskolor infört slumpvis drogtestning och där Klippans gymnasieskola varit den skola som utvecklat en praktiskt fungerande modell med Brinellgymnasiets modell för samtycke och JO:s beslut som grund.

Skolinspektionens kritik och krav
I samband med Skolinspektionens tillsyn av Klippans introduktions-program på enheten Åbyskolan i januari 2020 framkom dock uppgifter från elever som tydde på att informationen till eleverna om drogtesterna inte var tillräckligt tydlig. Skolinspektionen utredde därför frågan vidare och riktade i april 2020 kritik mot att frivilligheten inte säkerställts och krävde att rutinerna skulle ändras.
Den främsta anledningen till kritiken var att några elever på språkintroduktionsprogrammet inte förstått informationen om att drogtestningen var frivillig och att det i några fall framkommit att elever vid själva provtagningstillfället inte upplysts om att drogtestningen var frivillig.

Skolinspektionen kunde också konstatera att vårdnadshavare inte kontaktas vid det enskilda provtagningstillfället, i syfte att inhämta samtycke till att drogtester genomförs.

”Sammantaget innebär det nu redovisade att Klippans kommun inte säkerställer att det vid varje provtagningstillfälle alltid finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och, som huvudregel, från elevers vårdnadshavare om eleverna är under 18 år.
Drogtester inom skolväsendet förutsätter därmed alltid att det vid varje enskilt testtillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från eleven.
För det fall drogtester återigen genomförs på elever vid Åbyskolan 3, förutsätter Skolinspektionen att huvudmannen försäkrar sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och dennes vårdnadshavare.”
 
Men frågan är hur formuleringen ”försäkrar sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och dennes vårdnadshavare” ska förstås. Enligt skolan var Skolinspektionen tydlig med att vårdnadshavare skulle kontaktas vid varje enskilt tillfälle.
 
Klippan sade nej och valde en annan lösning
Flera av de brister Skolinspektionen uppmärksammade kunde skolan instämma i och har lett till förändringar i vissa rutiner. Exempelvis finns nu informationen om drogtestningen på flera språk. Rutinen för det enskilda samtalet innan provtagningen har förändrats genom att eleven blir upplyst vid två tillfällen under samtalet att provtagningen är frivillig.

Men Skolinspektionens krav att vårdnadshavare ska kontaktas vid varje tillfälle trots tidigare medgivande ansåg Klippan skulle omöjliggöra drogtestningen då man testar hela klasser. Att i samband med testningen på kort tid kontakta alla vårdnadshavare skulle inte vara praktiskt möjligt.

På den punkten valde Klippan att inte tillmötesgå Skolinspektionens krav utan att i stället pröva en annan väg. I samband med läsårsstarten hösten 2020 infördes istället ett kompletterande svarsalternativ på den samtyckesblankett som elever och vårdnadshavare lämnar vid varje läsårsstart.

Om den tidigare blanketten endast hade en fråga – ja eller nej till att delta i drogtestningen – infördes nu ytterligare en fråga där vårdnadshavarna fick ange om man också ville bli kontaktad inför varje provtagning.

När alla medgivandeblanketter kommit in visade det sig att samtliga vårdnadshavare och elever lämnade ett medgivande att delta i drogtestningen och att endast en vårdnadshavare/familj ville ha information vid varje enskilt provtagningstillfälle.

Med detta ansåg Klippan att man försäkrar sig om att frivilligheten är säkerställd vid varje enskilt tillfälle utan att vårdnadshavare kontaktades vid varje enskilt provtagningstillfälle. Skolan menade att man måste lita till vårdnadshavarnas omdöme och att de är de som ska avgöra om man vill bli kontaktad på nytt eller ej.

Skolinspektionens beslut
Med dessa förändringar och förbättringar av rutinerna konstaterar Skolinspektionen i sitt beslut 3 mars 2021 följande:
”Det har vid tillsynen av Åbyskolan 3 inte framkommit annat än att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder att bristen avseende att inga elever ska utsättas för kroppsliga ingrepp i form av urinprovtagning i samband med drogtester utan samtycke får anses vara avhjälpt.
 
Vidare framgår av rektorns skrivelse att den nu justerade medgivandeblanketten kommer att översättas innan den används vid Åbyskolan 3 så att alla elever och vårdnadshavare/god man ska förstå innebörden i texten, samt för att säkerställa ett reellt samtycke vid varje enskilt tillfälle för drogtest. Slutligen beskriver rektorn att det har tagits fram en manual där det vid minst två tillfällen under samtalet ska säkerställas att eleven förstår att drogtester i Klippans kommuns frivilliga skolformer alltid är frivilliga.
 
För det fall drogtester återigen genomförs på elever vid Åbyskolan 3, förutsätter Skolinspektionen att huvudmannen försäkrar sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och dennes vårdnadshavare.”
 
Skolinspektionen vidhåller således inte sitt tidigare ultimativa krav att vårdnadshavare ska kontaktas vid varje enskilt provtagningstillfälle trots tidigare samtycke vid läsårsstart utan skriver att huvudmannen ska försäkra sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett samtycke.
 
Med det kompletterande svarsalternativet där vårdnadshavare ges möjlighet att bli kontaktade om de så önskar anser Klippans gymnasieskola att man därigenom försäkrar sig om att det finns ett samtycke vid varje enskilt tillfälle.
 
Med det kan drogtestningen vid Klippans gymnasieskola fortsätta och erfarenheten spridas till andra skolor.
 
Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Bloggarkiv