Förvaltningsrätten ger Halmstads kommun rätt om drogtester i skolan

Det finns många som har ögonen på skolor som inför slumpvisa drogtester. Många för att de är intresserade, andra för att man ogillar drogtester. Till de senare hör de politiska ungdomsförbunden CUF och LUF men även Skolinspektionen.

I september 2020 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstads kommun en plan för en drogfri skolmiljö. Som en av insatserna beslutades att införa frivilliga slumpvisa drogtester i kommunens tre gymnasieskolor. Det var därför inte helt överraskande att CUF och LUF i Halmstad överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg och att Skolinspektionen samtidigt inledde en egen granskning med, som man skriver, ”anledning av uppgifter som framkommit i media om nya riktlinjer för drogtester av elever i Halmstads kommun”.

CUF:s och LUF:s överklagan motiverades med att det ”I den antagna policyn står … att rektor har rätt att stänga av en elev som nekar att ta drogtest. Frivilligheten ska gälla för alla elever, och ett hot om avstängning sätter press på eleverna att gå med på något de kanske upplever som integritetskränkande egentligen. Drogtestet är inte frivilligt om man som elev riskerar att bli avstängd när man säger nej.”

För att få mer information om bakgrunden till anmälan ställdes frågor till CUF:s och LUF:s lokala företrädare som också framträtt i lokala media i frågan. Svaren visade att kunskapen om hur modellen för slumpvis drogtestning som Halmstads kommun ska införa var begränsad och byggde på missuppfattningar. LUF:s företrädare svarade att ”grejen med dessa slumpmässiga drogtester är ju att de är så otroligt integritetskränkande. Alla misstänks. Eleven i fråga måste ju klä av sig naken och urinera i en kopp medans skolsyster ser”.

CUF:s företrädare var medveten om att JO i ett tidigare beslut konstaterat att slumpvisa drogtester inte strider mot lagen och att frivilligheten kan säkerställas.

Men CUF ansåg att Halmstads modell skiljer sig mot tidigare JO-beslut genom ”masstestningen som Halmstad kommun planerar samt att du riskera att stängas av från skolan helt och hållet, inte bara en del av utbildningen”. Vad som avses med ”masstestning” framgår inte men ger bilden av en mycket omfattande testverksamhet.

I LUF:s och CUF:s föreställningsvärld handlar det om ”masstestning” och att klä av sig naken och urinera i en kopp framför skolsyster. Att inget av detta stämmer med verkligheten hade varit möjligt att ta reda på. Hur gick det då med Skolinspektionens granskning och förvaltningsrättens prövning?

Skolinspektionen ställde ett antal frågor till Halmstads kommun som i sitt svar förklarade hur modellen med drogtester är tänkt att fungera. Skolinspektionen konstaterade torrt i sitt beslut redan i november 2020 att man ”bedömer att det, mot bakgrund av uppgifterna Halmstads kommun lämnat, saknas skäl att utreda ärendet vidare. Skolinspektionen prövar därför inte ärendet.”

I mars 2021 kom så förvaltningsrättens beslut.

I sin inlaga till förvaltningsrätten ansåg Halmstads kommun att överklagandet skulle avslås. Skälet var att den antagna planen är i en implementeringsfas och vad som sägs i planen om slumpvisa drogtester ska utformas i detalj genom interna rutiner för att säkerställa frivilligheten i dessa tester. Förvaltningsrätten konstaterar att beslut av rent förberedande art som detta inte har någon rättsverkan och därför inte kan överklagas. Överklagan avslogs.

Ett motsvarande fall är Skellefteå kommun som 2018 beslutade att införa slumpvisa drogtester i de tre kommunala gymnasieskolorna men där beslutet överklagades av Vänsterpartiet till förvaltningsrätten. Efter en dom 2019 som med stöd av JO:s tidigare beslut gav kommunen rätt överklagades domen till kammarrätten som inte beviljade prövning.

Det vägledande beslutet togs redan 2010 efter en prövning av Justitieombudsmannen i fallet med Brinellgymnasiet i Nässjö kommun som beslutade införa slumpvisa drogtester 2009. Skolinspektionen kritiserade Nässjö kommun och ansåg att de slumpvisa drogtesterna stred mot lagen då frivilligheten inte kunde säkerställas. Nässjö kommun gjorde en annan bedömning och trotsade Skolinspektionens beslut vilket ledde till en prövning av JO som gav kommunen rätt.

Rättsläget beträffande frivilliga slumpvisa drogtester i gymnasieskolan är klart. Gymnasieskolorna i Halmstad kan alltså lugnt fortsätta planerna på att införa en ny drogpolicy med slumpvisa drogtester Allt fler gymnasieskolor inför också slumpvisa drogtester, i dagsläget ett 50-tal skolor och fler planerar att göra det. Om CUF, LUF och Skolinspektionen till slut accepterar JO:s och förvaltningsrättens beslut eller fortsätter att överklaga och granska när nya skolor inför drogtester återstår att se.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Bloggarkiv