Guide till en narkotikafri skola

Skolan har en viktig roll att förebygga och upptäcka elevers experimenterande med droger. Nu finns tips och fakta om policy, förebyggande insatser, drogtester och juridik samlat i en handbok för en narkotikafri skola.  

Det är Staffan Hübinette – med många års erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention samt Narkotikafri Skolas rådgivare – som skrivit ”Vägar till en narkotikafri skola” (Norstedts Juridik, 341 sidor, tredje upplagan).

I boken – som främst vänder sig till skolpersonal – understryks att skolans viktigaste verktyg för att förebygga narkotikaproblem är ett systematiskt arbete med drogpolicys, handlingsplaner och rutiner.

Drugnews: Vad hindrar skolor att mer aktivt förebygga narkotika bland elever egentligen?

– Ingenting. Det finns också ett stort engagemang i skolan, mycket bra saker görs och att skolans ska vara en drogfri eller narkotikafri miljö är en självklarhet. Men det kan också finnas en osäkerhet om vad man kan, får och bör göra och en bristande systematik i arbetet. Som en kurator skrev i ett mejl: ”Vi är tacksamma om du vill ifrågasätta och komma med tankar och förslag. Vi vill inte ha en fint formulerad policy utan en som fungerar i verkligheten för det är vi tyvärr i stort behov av”, säger Staffan Hübinette.

I boken redogörs också för kunskaps- och rättsläget när det gäller slumpvisa drogtester som är en särskild fråga som fått uppmärksamhet i debatten, men som blivit allt vanligare i gymnasieskolan och idag används i ett 50-tal skolor i landet.

Drugnews: Är drogtester verkligen nödvändigt i skolor, de uppfattas ibland integritetskränkande?

– Jag tycker att det har blivit för mycket fokus på just drogtester som bara är en pusselbit i ett större sammanhang. Det är helheten som är viktig. Skolor skiljer sig också mycket åt och just slumpvisa drogtester kan vara mer motiverat i vissa skolor än andra, svarar han.

Boken innehåller även tips om hur samarbetet mellan socialtjänst och skolan kan bli bättre och hur skolan ska bli mer proaktiv istället för händelsestyrd. Och forskning om cannabis och prevention och även en praktisk guide för ett genomtänkt policyarbete.

Beställ boken här.
Läs artikeln på Drugnews här.

Kommentera gärna:

Bloggarkiv