Störst minskning i narkotikaanvändning i kommunen som tidigt införde slumpvisa drogtester

Klippans gymnasieskolor i Skåne har under många år arbetat med ett systematiskt förebyggande arbete. Resultatet i Region Skånes folkhälsoenkät 2021 som nu redovisats är ett kvitto på att arbetet gett resultat. Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen.

Även om det förebyggande arbetet består av flera delar har Klippan blivit mest känd för att man tidigt införde frivilliga slumpvisa drogtester. Redan 2013 togs de första stegen för att vara i gång fullt ut 2015. Modellen som blivit en standard och spridits i landet har utvecklats i nära samarbete med Narkotikafri Skola. En strid ström av skolor och kommuner har besökt Klippan genom åren. Idag har närmare ett sextiotal skolor infört slumpvisa drogtester.

I Skåne har tre folkhälsoenkäter genomförts, 2012, 2016 och 2021. Under den perioden han narkotikaanvändningen bland gymnasieelever minskat mer i Skåne än i landet som helhet. I Skåne har en minskning skett i 30 av 33 kommuner, mest har den minskat i Klippans kommun. Medan minskningen 2012–2021 för riket är 11,7 procent och i Skåne 37,5 procent är den 66,7 procent i Klippan.

Data över narkotikaanvändning de senaste 12 månaderna finns endast för åren 2016 och 2021. Trenden är dock densamma och där Klippans gymnasieskolor ligger allra lägst. Detta mått återspeglar också bättre den aktuella situationen.

Mellan 2016 och 2021 har narkotikaanvändningen senaste 12 månader minskat med 16,6 procent i landet, 21,5 procent i Skåne men hela 63 procent i Klippan.

Data över narkotikaanvändning senaste 30 dagarna finns endast för 2016 och 2021 men inte från alla kommunerna och saknas när det gäller Klippans gymnasieskola för 2016. En jämförelse kan därför bara göras för den senaste mätningen 2021. Även där ligger Klippan mycket lågt. Dock finns fyra kommuner som ligger några decimaler lägre.

Förklaringar till den minskade användningen kan vara flera. Den generella minskningen under 2020 och 2021 som CAN:s årliga nationella mätningar visar kan vara en effekt av pandemin. En tillfälligt minskad tillgång, ett högre pris och färre sociala kontakter med perioder av distansundervisning kan vara en förklaring. Motsvarande mätningar i USA visar samma trend.

Resultaten från Regions Skånes folkhälsoenkät visar en positiv trend där narkotikaanvändningen minskat kraftigt sedan den första mätningen 2012. Narkotikaanvändningen bland gymnasieelever i Skåne är lägre och har minskat mer än det nationella genomsnittet. Hur detta kan förklaras är mer osäkert.

Skillnader mellan skolor kan förklaras av att det kan finnas olika förutsättningar när det gäller elevunderlag, geografisk placering och typ av utbildningar. Det kan också finnas skillnader i hur skolor själva fungerar och arbetar med förebyggande insatser.

Skåne är den region där flest gymnasieskolor infört frivilliga slumpvisa drogtester under åren 2015–2020. Folkhälsoenkätens data visar också att i flera av de skolor som infört drogtestning har minskningen i narkotikaanvändningen varit betydande. Störst har den varit i Klippans gymnasieskolor.

Undersökningen är gjord i respektive skolor men redovisas kommunvis. Då skolor kan ha elever från flera olika kommuner är kommunresultatet därför inte detsamma som skolresultatet. För att i detalj kunna se resultatet för respektive skola krävs en närmare analys.

I mindre kommuner som Klippan, Svalöv och Skurup finns endast en gymnasieskola och där resultatet för kommunen blir mer utslagsgivande än i större kommuner som Lund med 19 gymnasieskolor men endast en som infört drogtestning och Helsingborg med 20 skolor och endast som infört drogtestning.

Utöver de tio kommuner och skolor som här är angivna finns ytterligare någon mindre fristående skola som infört drogtester.

En policy med drogtester har i dessa skolor införts vid olika tidpunkter där Klippans gymnasieskolor var först med start 2015. Det kan även finnas skillnader i hur de skolor som infört drogtester tillämpar detta. Skillnader kan finnas i omfattningen och frekvensen av testningen och i hur skolor arbetar med andra förebyggande insatser. I något fall, som Vipans gymnasieskola i Lund, beslutades att införa drogtester just när pandemin bröt ut och där den nya policyn knappast ännu fått effekt som syns i den senaste mätningen.

Slumpvisa drogtester i gymnasieskolan har varit ifrågasatt och kritiserats för att det saknas evidens för att de skulle ha någon effekt. De finns för få randomiserade kontrollerade studier och de som finns har gjorts i USA med en annan modell och visat blandade resultat. Endast en mindre studie har gjorts i just Skåne 2010 där drogtestning införts på försök på fordonsprogrammet på Rönnowska skolan i Helsingborg redan 2001. Studien visade på positiva effekter på elevernas attityder.

Mer forskning behövs, men tillräckligt stöd finns för att skolan tryggt kan arbeta vidare med drogtester. Resultaten från Region Skånes undersökning stärker den bilden även om det inte går att fastställa i vilken utsträckningen just drogtesterna påverkat minskningen.

Närmare ett sextiotal skolor runt om i landet har idag infört en policy med slumpvisa drogtester. I flera kommuner och skolor finns också planer på att införa en sådan policy. De kan nu med stöd av resultaten från Skåne vara mer trygga i att sätta sina planer i verket.

För Bert-Inge Karlsson som varit kurator på Klippans gymnasieskola och den som tog initiativet till att införa drogtester och utvecklat den modell som nu blivit standard i många skolor är resultatet glädjande men inte överraskande.

-Det är en bekräftelse på att ett långsiktigt och tålmodigt förebyggande arbete lönar sig, säger Bert-Inge Karlsson. De slumpvisa drogtesterna är endast en del i det förebyggande arbetet, men en viktig del som också gjort att vi nu arbetar mer systematiskt.

Staffan Hübinette

Kommentera gärna:

Bloggarkiv