Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2010

Hämtat från "åsikten" på rns.se
Ett argument som, med viss rätt, brukar framföras mot att använda sig av drogtester i skolan som preventionsmetod är att det saknas evidens. Det är nu inte alldeles sant att det helt saknas stöd i forskningen för att drogtester fungerar preventivt, men visst är stödet relativt svagt. I senaste numret av Läkartidningen har skolöverläkaren i Helsingborg, Nils Lundin, dock publicerat en studie där han tittar på hur fordonsprogrammet (så gott som bara manliga elever) på en gymnasieskola just i Helsingborg – där man använder slumpvisa drogtester – lyckats med sitt drogpreventiva arbete, jämfört med några andra fordonsprogram på andra gymnasieskolor i Skåne – där man inte testar. Ett litet men viktigt steg mot bättre kunskap inom området.

Läs hela inlägget »
Etiketter: drogtestning, studie, fhi

Över hälften av gymnasieeleverna vill att cannabis ska vara fortsatt förbjudet. En minoritet tycker att det arbete som förs mot droger i skolan är synligt, effektivt och trovärdigt medan en majoritet är för slumpvisa, frivilliga drogtester. Det visar RNS nya attitydundersökning om legalisering och prevention.

Att legalisera cannabis har gått från att vara en ickefråga till att åtminstone ett fåtal aktivt driver frågan om den legala statusen på det vanligaste illegala drogen. Detta gäller främst ungdomspartierna där både Centerns och Folkpartiets Ungdomsförbund vill se en ändring av lagstiftningen. Det liberala ungdomsförbundet argumenterar till och med för en legalisering av cannabis.

Läs hela inlägget »

Ministeriet för utbildning i USA (Department of Education) har kommit ut med en ny utvärdering av 36 High schools som har fått statliga stöd för att genomföra slumpvisa drogtester i skolan. De slumpvisa drogtesterna på de berörda skolorna i USA genomförs på samtliga elever som deltar i fritidsaktiviteter som skolan anordnar. Att ingå i poolen som kan bli utvalda för ett drogtest är bland dessa elever obligatoriska. Syftet med de slumpvisa drogtesterna är att dels att upptäcka om någon elev använder narkotika, dels att avskräcka elever från att prova narkotika genom att risken för att bli upptäckt ökar.

Studien visar att en lägre andel av studenterna som ingick i programmet med slumpvisa drogtester hade testat narkotika än på kontrollgruppen. Av de elever som ingick i program med slumpvisa drogtester rapporterade 16 procent att de hade använt någon substans, jämfört med 22 procent i kontrollgruppen som inte ingick i något program med slumpvisa drogtester.

Studien slår även hål på argumentet att drogtesterna skrämmer bort elever från att delta i fritidsaktiviteter som skolan anordnar. Nästan samma procentsats av studenterna i skolor med slumpvisa drogtester deltar i fritidsaktiviteterna (53 procent) som studenter som inte har slumpvisa drogtester (54 procent).

Ett tredje syfte med projektet slumpvisa drogtester i skolan är att även minska användandet av narkotika bland de övriga eleverna på skolan genom att de blir influerande av de elever som blir drogtestade. Detta kunde inte studien stödja, den visade inte på någon förändring i användandet av narkotika bland de övriga eleverna på skolan.

En sammanfattning av studien (på engelska)

Studien i sin helhet

Linda Nilsson
projektsamordnare Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle - RNS

Läs hela inlägget »
Etiketter: drogtestning, studie

Senaste

ARKIV: