Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2016 > 11

Från Narkotikafrågan #4/2016: Runt om i Sverige pågår ett allt mer medvetet arbete på att förebygga och ingripa mot narkotika på gymnasiet. Så här berättar skolsköterskor och kuratorer från fem skolor som samarbetat med Staffan Hübinette och RNS i projektet Narkotikafri Skola.

Malin Tillenius Frisk | Kurator
Bolandgymnasiet, Uppsala
- Vi hade redan tidigare ett bra samarbete med socialtjänstens Ungdomsteam som hjälpte oss med misstankebaserade drogtester. När vi fick en ny rektor intensifierades arbetet i början på 2015. Då införde vi slumpvisa drogtester på yrkesprogrammen.

Läs hela inlägget »

Ledare, Narkotikafrågan #4/2016. Rektorer, lärare, kuratorer och skolsköterskor blir dagligen påminda om konsekvenser elevers cannabisbruk. Risken för skolk, dåliga betyg och avbrutna studier ökar. Att arbeta för att skolan ska vara en narkotikafri arbetsmiljö är därför en självklarhet. Engagemanget är ofta stort och många skolor gör ett bra arbete men skolans möjligheter att agera är begränsade och det finns en osäkerhet om vad man kan, får och bör göra.

Skolan har idag inte mandat och befogenhet att ha kontroll över sitt eget territorium. Skolan hamnar ofta i ett ”osäkert läge” där elever som bevisligen använder droger kan fortsätta att delta i undervisningen utan att skolan kan agera genom kontroll eller disciplinära åtgärder. Och för att hjälpa den unge. Elever i skolan har därför sämre skydd än vuxna anställda på en arbetsplats. Orsakerna till detta är flera.

Läs hela inlägget »

Fråga: Jag jobbar som biträdande rektor på en högstadieskola och skulle vilja få hjälp med att veta rättigheterna kring drogtester i skolan på en elev som inte är myndig. Det står att läsa på skolverket att man som huvudregel måste ha elevens vårdnadshavares godkännande. Vad menas det, kan man frångå huvudregel och i så fall i vilka situationer?

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: