Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2020

I september 2020 beslutade Halmstads kommun att införa en ny drogpolicy för sina kommunala gymnasieskolor där frivilliga slumpvisa drogtester är en av de förebyggande insatserna. I planen fanns även en formulering om att rektor med stöd av skollagen tillfälligt kan stänga av elever som avstår från att lämna drogtest från att delta i ett praktiskt moment. Detta fick Skolinspektionen att reagera, men reaktionen visar att man snarare borde granska sig själv.
 
Allt fler gymnasieskolor och kommuner inför i likhet med Halmstads kommun en drogpolicy för gymnasieskolan där frivilliga slumpvisa drogtester är en del i det förebyggande arbetet. Från ett par skolor 2010 har de ökat till ett femtiotal tio år senare. Detta trots att Skolinspektionen under alla år motarbetat drogtester och avrått skolan.

Läs hela inlägget »

RNS ville få reda på hur svenska folket ser på slumpvisa drogtester i gymnasieskolan och gav därför Sifo i uppdrag att ta reda på det. Frågan de ställde lyder: ”Tycker du att det rätt eller fel att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på gymnasieskolor för att förebygga missbruk?”

74% svarar att de stöder slumpvisa drogtester, 12% är mot och 14% vet ej.

Stödet är något lägre i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med övriga landet, 68% jämfört med 78%.

Läs hela inlägget »

Den 12 november kom en ny ESPAD-studie (europeisk drogvaneundersökning) som visar att cannabisanvändningen bland svenska skolelever är bland den lägsta, av 35 länder ligger Sverige på 31:a plats. Cannabisanvändningen är dubbelt så hög i Portugal. Tobak och alkohol har minskat bland 15-16-åriga skolelever i Europa.

Läs hela inlägget »

Tove Karlsson och Ann-Cathrine Sylvén berättar hur en av Sveriges största gymnasieskolor, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, arbetar för en narkotikafri skola. Lyssna på Narkpodden avsnitt 22 här.

Läs hela inlägget »

I flera inslag har TV4 Nyheter tagit upp frågan om frivilliga slumpvisa drogtester i skolan. En enkät som TV4 låtit göra svarar en sjättedel av kommunerna att de infört slumpvisa drogtester i skolan. Av inslaget framgår inte om detta enbart gäller gymnasieskolor, men vilket dock är troligt. Drogtester måste alltid vara frivilliga och skolorna är noga med att betona detta. Jennie Gustavsson från Sveriges Elevrådsorganisation Svea, ifrågasätter dock om drogtesterna är frivilliga.

Läs hela inlägget »

Sedan några år får gymnasieelever i Västervik skriva motioner till kommunfullmäktige och vara med och tala för sina förslag. Den här gången föreslog fyra elever vid Västerviks gymnasium bättre insatser mot droger och att slumpvisa drogtester skulle införas.

-Vi ville skriva en motion om något som är viktig, säger Maja Caban, en av de fyra eleverna bakom motionen.
Tanken väcktes i samband med studentfirandet där det förekom droger på festerna.

-Många är nog inte medvetna om konsekvenserna, säger Maja Caban.

Läs hela inlägget »

Unga exponeras för narkotika i allt högre grad. Narkotika är lätt tillgängligt, bara ett knapptryck bort. Marknadsföringen av cannabis ökar. Trots forskning och ökad kunskap om risker och skadeverkningar associeras cannabis allt mer med hälsosam livsstil, medicin, wellness och fashion. Ungas syn på risker med cannabis förändras och en normalisering sker.

Det borde rimligen leda till ökad användning. Men Stockholmsenkäten som undersöker skolelevers drogvanor och som nyligen publicerades visar att användningen ligger stabilt på samma nivå som 2010. Undantaget är en liten ökning bland flickor. I Danderyd som ligger i topp i Stockholms län är användningen något lägre 2020 än 2010.

Samtidigt har narkotikarelaterade dödsfall bland personer 15-29 år minskat med 25 procent sedan 2014. (artikel i Drugnews).

Läs hela inlägget »

Sedan några år tillbaka får gymnasieungdomar skriva motioner som behandlas av Västerviks kommunfullmäktige. Ungdomarna får vara med och argumentera för sina förslag, och debattera med politikerna.
Fyra elever på Västerviks gymnasieskola motionerade om fler insatser mot droger, och föreslår bland annat slumpvisa drogtester. Politikerna håller med om att narkotikabekämpning är ett angeläget ämne. Det blev dock inget bifall till drogtester.
– Vi är nog många som skulle bifalla motionen, men av juridiska skäl går det inte att genomföra testerna, säger kommunalrådet Harald Hjalmarsson till Västerviks Tidningen.

Läs hela inlägget »

Jag måste erkänna att för sju år sedan tänkte jag att detta blir en utmaning. Men nu, med mängder av erfarenhet som lärare i denna form av undervisning, VET jag att det fungerar. Förutom att jag får tillfälle att faktiskt ge källkritisk fakta om vad som händer med kroppen och hjärnan får jag också ett fantastiskt tillfälle att tillsammans med eleverna diskutera vad som händer hos oss individiver i vissa givna situationer. Som lärare får jag tillfälle att lära känna eleverna och att öppna upp sig i diskussioner kring livet och vad som känns viktigt för att just jag ska må bra. Ämneskunskap kombinerat med att få eleverna att reflektera över sin egen självkänsla. Vilka vinster! 
 
I Norrbotten har det vid tre tillfällen genomförts kartläggningar av gymnasieungdomars kunskap, attityd och användande av cannabis. Undersökningarna har visat ett samband mellan begränsade kunskaper och mer liberala attityder till att testa cannabis. Begränsade kunskaper är också en riskfaktor för att testa cannabis. Sammantaget visar undersökningarna att det är viktigt att ge gymnasieungdomar kunskaper om cannabis. Det var också detta som var startskotten för Länsstyrelsen att utföra utbildnings- och handledningsinsatser för oss i skolan. En rapport är skriven av tre elever från Luleå Tekniska Universitet där satsningen granskats i form av intervjuer från lärare och elever som fått undervisningen. Där framkommer bland annat att eleverna, ännu år efter insatsen, fortfarande minns upplägget och innehållet. Studenterna kommenterar att utbildningen borde rikta sig till alla gymnasieelever i Sverige.  

Läs hela inlägget »

Gymnasieskolan i Skellefteå kan försenat efter en överklagan sjösätta sin nya drogpolicy, där även slumpvisa drogtester av elever ingår. Detta efter att kammarrätten i Sundsvall fastställt rättsläget för drogtester i skolan, skriver Staffan Hübinette, rådgivare projektet Narkotikafri skola.

Allt fler gymnasieskolor inför frivilliga slumpvisa drogtester som en del i skolans förebyggande policy.  I många kommuner har just drogtester också blivit en politisk fråga. Ibland vill partier visa handlingskraft och föreslår att drogtester ska införas redan i grundskolan medan andra helt motsätter sig all drogtestning. Men kunskap om både rättsläge och prevention får ofta stå tillbaka för ideologiska reflexer.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: