Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2021

Klippans gymnasieskola är inte bara en av de skolor som längst erfarenhet av att arbeta med slumpvisa drogtester, det är också den skola som utvecklat den modell som blivit något av en standard och som spridit sig till andra skolor. Men Skolinspektionen riktade efter en granskning i januari 2020 kritik mot skolan och krävde ändringar i rutinerna för samtycke. Skolan ansåg att kraven skulle omöjliggöra fortsatt drogtestning. Många års arbete med att utveckla en fungerande modell såg ut att gå om intet. Skulle skolan följa Skolinspektionens krav och upphöra med drogtestningen eller skulle man motsätta sig kravet och se hur Skolinspektionen reagerade? Eller fanns det en väg däremellan?
 
Frågan gäller hur formuleringen ”försäkra sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och dennes vårdnadshavare” ska tolkas.

Läs hela inlägget »

Förvaltningsrätten avslår anmälan mot Halmstads kommun.
Ungdomsförbunden CUF och LUF anmälde förra året Halmstads kommun för beslutet att införa slumpvisa drogtester. Nu meddelar rätten att anmälan avslagits.

Gymnasieskolorna i Halmstad kan nu fortsätta arbetet med att införa sin nya policy med drogtester.

Läs hela inlägget »

Allt fler gymnasieskolor inför drogpolicy där slumpvis drogtestning är en av de förebyggande insatserna. Det är också något som har starkt stöd i befolkningen. I november 2020 gjorde SIFO på uppdrag av RNS en opinionsmätning där följande fråga ställdes: ”Tycker du att det rätt eller fel att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på gymnasieskolor för att förebygga missbruk?
74 procent svarade att de stöder slumpvisa tester, 12 procent var emot och 14 procent att de inte vet.
Hur många skolor som infört en drogpolicy med slumpvisa drogtester är osäkert, men bedömningen är att det i nuläget är ett 50-tal skolor. Flertalet av dessa har RNS-projektet Narkotikafri Skola kontakt och samarbete med.

Läs hela inlägget »

Skolor och kommuner som inför en drogpolicy med slumpvisa drogtester ifrågasätts och möter ofta kritik. Det sker genom överklaganden av beslut till förvaltningsrätten, anmälningar till Skolinspektionen och debattinlägg i tidningar och tidskrifter. Genomgående är att kritiken bygger på missförstånd och okunskap om hur skolorna arbetar med drogtestning. 
Några vanliga påståenden och missförstånd. 

Drogtestningen är övervakad och därför integritetskränkande. 
Slumpvisa drogtester i skolan är inte övervakade. I fall detta förekommit har skolan rekommenderats att ändra rutinerna. 

Drogtester strider mot lagen och Barnkonventionen – Skolinspektionen avråder. 
Drogtestning är frivilligt och både elev och vårdnadshavare måste lämna sitt samtycke. Eleven har alltid rätt att avstå. Skolinspektionen har i alla år hävdat att frivilligheten inte kan eller är svår att säkerställa och därför strider mot lagen och avråder därför skolan från att använda slumpvisa drogtester. Skolinspektionen är dock ingen rättsinstans och rättsläget är klart sedan JO:s avgörande i fallet med Brinellgymnasiet i Nässjö 2010. JO:s beslut har också bekräftats av förvaltningsrätten och kammarrätten. När det gäller Barnkonventionen som nu är svensk lag fann den statliga utredning som utredde hur Barnkonventionen stämde med svensk rätt att den svenska narkotikalagstiftningen inte strider mot Barnkonventionen.  

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: