Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

Allt fler gymnasieskolor inför drogpolicy där slumpvis drogtestning är en av de förebyggande insatserna. Det är också något som har starkt stöd i befolkningen. I november 2020 gjorde SIFO på uppdrag av RNS en opinionsmätning där följande fråga ställdes: ”Tycker du att det rätt eller fel att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på gymnasieskolor för att förebygga missbruk?
74 procent svarade att de stöder slumpvisa tester, 12 procent var emot och 14 procent att de inte vet.
Hur många skolor som infört en drogpolicy med slumpvisa drogtester är osäkert, men bedömningen är att det i nuläget är ett 50-tal skolor. Flertalet av dessa har RNS-projektet Narkotikafri Skola kontakt och samarbete med.

Läs hela inlägget »

Skolor och kommuner som inför en drogpolicy med slumpvisa drogtester ifrågasätts och möter ofta kritik. Det sker genom överklaganden av beslut till förvaltningsrätten, anmälningar till Skolinspektionen och debattinlägg i tidningar och tidskrifter. Genomgående är att kritiken bygger på missförstånd och okunskap om hur skolorna arbetar med drogtestning. 
Några vanliga påståenden och missförstånd. 

Drogtestningen är övervakad och därför integritetskränkande. 
Slumpvisa drogtester i skolan är inte övervakade. I fall detta förekommit har skolan rekommenderats att ändra rutinerna. 

Drogtester strider mot lagen och Barnkonventionen – Skolinspektionen avråder. 
Drogtestning är frivilligt och både elev och vårdnadshavare måste lämna sitt samtycke. Eleven har alltid rätt att avstå. Skolinspektionen har i alla år hävdat att frivilligheten inte kan eller är svår att säkerställa och därför strider mot lagen och avråder därför skolan från att använda slumpvisa drogtester. Skolinspektionen är dock ingen rättsinstans och rättsläget är klart sedan JO:s avgörande i fallet med Brinellgymnasiet i Nässjö 2010. JO:s beslut har också bekräftats av förvaltningsrätten och kammarrätten. När det gäller Barnkonventionen som nu är svensk lag fann den statliga utredning som utredde hur Barnkonventionen stämde med svensk rätt att den svenska narkotikalagstiftningen inte strider mot Barnkonventionen.  

Läs hela inlägget »

I september 2020 beslutade Halmstads kommun att införa en ny drogpolicy för sina kommunala gymnasieskolor där frivilliga slumpvisa drogtester är en av de förebyggande insatserna. I planen fanns även en formulering om att rektor med stöd av skollagen tillfälligt kan stänga av elever som avstår från att lämna drogtest från att delta i ett praktiskt moment. Detta fick Skolinspektionen att reagera, men reaktionen visar att man snarare borde granska sig själv.
 
Allt fler gymnasieskolor och kommuner inför i likhet med Halmstads kommun en drogpolicy för gymnasieskolan där frivilliga slumpvisa drogtester är en del i det förebyggande arbetet. Från ett par skolor 2010 har de ökat till ett femtiotal tio år senare. Detta trots att Skolinspektionen under alla år motarbetat drogtester och avrått skolan.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: