Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

Skolan har en viktig roll att förebygga och upptäcka elevers experimenterande med droger. Nu finns tips och fakta om policy, förebyggande insatser, drogtester och juridik samlat i en handbok för en narkotikafri skola.  

Det är Staffan Hübinette – med många års erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention samt Narkotikafri Skolas rådgivare – som skrivit ”Vägar till en narkotikafri skola” (Norstedts Juridik, 341 sidor, tredje upplagan).

Läs hela inlägget »

Det finns många som har ögonen på skolor som inför slumpvisa drogtester. Många för att de är intresserade, andra för att man ogillar drogtester. Till de senare hör de politiska ungdomsförbunden CUF och LUF men även Skolinspektionen.

I september 2020 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstads kommun en plan för en drogfri skolmiljö. Som en av insatserna beslutades att införa frivilliga slumpvisa drogtester i kommunens tre gymnasieskolor. Det var därför inte helt överraskande att CUF och LUF i Halmstad överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg och att Skolinspektionen samtidigt inledde en egen granskning med, som man skriver, ”anledning av uppgifter som framkommit i media om nya riktlinjer för drogtester av elever i Halmstads kommun”.

Läs hela inlägget »

Klippans gymnasieskola är inte bara en av de skolor som längst erfarenhet av att arbeta med slumpvisa drogtester, det är också den skola som utvecklat den modell som blivit något av en standard och som spridit sig till andra skolor. Men Skolinspektionen riktade efter en granskning i januari 2020 kritik mot skolan och krävde ändringar i rutinerna för samtycke. Skolan ansåg att kraven skulle omöjliggöra fortsatt drogtestning. Många års arbete med att utveckla en fungerande modell såg ut att gå om intet. Skulle skolan följa Skolinspektionens krav och upphöra med drogtestningen eller skulle man motsätta sig kravet och se hur Skolinspektionen reagerade? Eller fanns det en väg däremellan?
 
Frågan gäller hur formuleringen ”försäkra sig om att det vid varje enskilt tillfälle finns ett fullt och reellt samtycke från varje elev och dennes vårdnadshavare” ska tolkas.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: