drogtester

Här har vi samlat information om drogtester

Enbart drogtester löser inte problemet med att elever använder droger. Däremot är drogtester en insats av flera i en policy. Skolans viktigaste förebyggande insats är att vara en väl fungerande skola där elever trivs, är trygga och utvecklas och där relationerna till vuxna är avgörande. Till det behövs en policy som beskriver skolans regler, förebyggande insatser och hur skolan agerar vid oro och misstanke om att elever använder narkotika.

Allt fler gymnasieskolor inför slumpvisa drogtester som en del i skolans drogförebyggande policy trots att både forskare och myndigheter som Skolinspektionen avråder från slumpvisa drogtester i skolan. Frågan är återkommande föremål för debatt och mediegranskning där rättsläge och evidens är de centrala frågeställningarna. Får skolan använda slumpvisa drogtester och har de någon effekt?
 
Frågan har under senare tid (2019-04-12) uppmärksammats i media vid tre tillfällen, av TT Nyhetsbyrån, i samband med en överklagan av ett beslut i kommunfullmäktige i Skellefteå om att införa drogtester och i UR-programmet Skolministeriet

Då slumpvisa drogtester är en insats som Narkotikafri Skola föreslår kan vara en del i en drogpolicy för gymnasieskolan, särskilt för yrkesprogrammen, och då TT Nyhetsbyråns publicering kan skapa osäkerhet i skolan, finns det skäl att förtydliga bakgrunden till detta. Läs mer här.