Drogtester i skolan diskuteras

2018-10-11 (uppdaterad 2019-04-15)

Efter en rundringning till ett antal gymnasieskolor med frågor om slumpvis drogtestning och frågor till forskaren Björn Johnsson vid Malmö högskola publicerade Nyhetsbyrån TT den 7 oktober 2018 tre artiklar. Enligt Björn Johnsson finns inga bevis för att drogtester minskar missbruk. Johnsson rekommenderade i stället att skolan satsar på andra insatser som information. Av artiklarna framgår också att Skolinspektionen avråder skolan från drogtester.
Nyheten publicerades vidare i olika artiklar i ett stort antal tidningar som Aftonbladet (länk till en av artiklarna), NSD, med flera och kanske har artiklarna nått även dina ögon. Skolor och kommuner som nämns i artiklarna är Brinellgymnasiet i Nässjö, Klippans gymnasieskola, Lars Kaggskolan i Kalmar, Ystad gymnasieskola, Rönnowska gymnasiet i Helsingborg, Karlskrona kommun och Norrköpings kommun. De skolor och kommuner som kontaktades av TT har genom åren samarbetat med Narkotikafri Skola. Enligt de rektorer som intervjuades var erfarenheterna positiva. I en av artiklarna intervjuades elever vid Rönnowska gymnasiet i Helsingborg som även de var positiva till drogtestningen.

Skellefteå kommuns beslut om slumpvisa drogtester – december 2018
I december beslutade kommunfullmäktige i Skellefteå att slumpvisa drogtester ska införas på kommunens två gymnasieskolor. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och lämnade sedan in en överklagan till förvaltningsrätten där man ifrågasätter och vill få prövat om drogtesterna verkligen kan ses som frivilliga. Kommunen avvaktar förvaltningsrättens dom innan drogtesterna införs.

UR-programmet Skolministeriet – 4 april 2019
Händelserna i Skellefteå fick UR-programmet Skolministeriet att intressera sig för frågan och ett program om slumpvisa drogtester sändes 4 april 2019. Är det lagligt att drogtesta elever? En reporter hade besökt Klippans gymnasieskola och var med när en klass drogtestades. Skolans kurator Bert-Inge Karlsson och några elever intervjuades liksom forskaren Bengt Svensson vid Malmö högskola, en kollega till Björn Johnsson. Även Skolinspektionens chefsjurist Christina Ridderman Karlsson intervjuades.
Den centrala frågan i programmet var om drogtestningen verkligen var frivillig. Medan kuratorn Bert-Inge Karlsson och de intervjuade eleverna såg skolans arbete med drogpolicy och drogtester som något positivt upprepade Bengt Svensson att det saknas evidens för att drogtester har någon effekt och Christina Ridderman Karlsson att frivilligheten inte kan säkerställas varför Skolinspektionen avråder skolan från att använda drogtester.
 
Vad gäller då beträffande rättsläget och vad säger forskningen om slumpvisa drogtester?

Rättsläget - Skolinspektionen avråder men JO gör en annan bedömning


Skolinspektionen har i olika beslut och tidigare på sin hemsida konstaterat att drogtester är ett kroppsligt ingrepp och att alla medborgare enligt grundlagen är skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att inga drogtester kan genomföras i skolan utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven, och som huvudregel även från elevens vårdnadshavare om eleven inte är myndig.
Skolinspektionen har sedan en tid tagit bort informationen om drogtester från sin hemsida (april 2019). Skälet till detta är oklart.
Så långt är dock regelverket klart. Men eftersom det enligt Skolinspektionen är svårt att bedöma om ett drogtest faktiskt genomförs frivilligt avråder man från att genomföra drogtester i skolan.
Vad Skolinspektionen inte upplyser om är att JO gör en annan bedömning. JO:s beslut gäller Brinellgymnasiet i Nässjö som kritiserades av Skolinspektionen men valde att fortsätta med slumpvisa drogtester och därefter JO-anmäldes. JO konstaterar i sitt beslut i april 2010 att:
”Jag har ingen anledning att dra någon annan slutsats än att en elev på ett tillfredställande sätt ges möjlighet att i förhållande till det allmänna, dvs. skolan – och då närmast skolhälsovården – fatta ett eget beslut om att vara med i ’testgruppen’ och att eleven själv och fritt kan bestämma om att lämna ett urinprov om han eller hon blir tillfrågad. Enligt min mening kan de slumpvisa drogtesterna därför inte generellt anses stå i strid med 2 kap. 6§ RF.”
Skolinspektionen har även i en PM redan 2009 konstaterat att drogtest kan vara en förutsättning för att eleven ska kunna delta i vissa moment.

Reglerna för drogtestning kan därför sammanfattas på följande sätt:
  • Det finns ingen lag som direkt förbjuder drogtester i skolan.
  • Drogtester kan användas vid misstanke och slumpmässigt om frivilligheten kan säkerställas.
  • Drogtester är alltid frivilliga och eleven ska upplysas om detta.
  • JO har fastslagit att frivilligheten kan säkerställas och därför inte strider mot lagen.
  • Slumpvisa drogtester kan erbjudas alla elever.
  • Drogtester kan vara ett krav för att delta i vissa moment eller praktik.

Denna information borde finnas tillgänglig på Skolinspektionens och Skolverkets respektive hemsidor.

Har drogtester någon effekt?

Drogtestning har flera syften där ett är att påverka elevers användning av droger, ett annat att förebygga risker för skador och olyckor och bidra till en säkrare arbetsmiljö.
I Aftonbladets artikel säger forskaren Björn Johnsson att det inte finns tillräckligt mycket forskning för att kunna svara på om slumpvisa drogtester har någon effekt på elevers användning av droger. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, konstaterar också i sin översikt Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga (2015) att det vetenskapliga stödet för att slumpvis drogtestning påverkar droganvändning är otillräckligt. Det gäller även effekter på arbetsmiljön. Endast två randomiserade kontrollerade studier finns som båda visar att effekterna är begränsade.
SBU konstaterar att drogtestning som preventionsmetod är generellt överförbar, men förutsättningarna är beroende av nationella regelverk som kan skilja avsevärt från de som beskrivs i de två studierna.
I programmet Skolministeriet säger forskaren Bengt Svensson samma sak men hänvisar också till den europeiska narkotikamyndigheten EMCDDA och dess kunskapsöversikt beträffande drogtester i skolan, Drug testing in schools (2017). Man konstaterar där att resultaten från olika studier är motsägelsefulla och att det inte är klart huruvida drogtester i skolan har någon signifikant inverkan på elevers drogvanor.
Medan en studie visade något mindre marijuanaanvändning visade andra på ökad användning olagliga droger Författarna till studien rekommenderar därför skolor att vara försiktiga tills ytterligare forskning kan ge bättre klarhet om effekterna av slumpvis drogtestning.
EMCDDA påpekar också att en begränsning är att dessa studier är gjorda i USA och att resultaten därför inte är direkt överförbara till europeiska förhållanden. Man säger vidare att formerna för och sättet drogtestningen genomförs på och begränsningarna i den information drogtester ger påverkar metodens användbarhet. När drogtestning används är det, säger EMCDDA, inte bara en fråga om att upptäcka drogbruk, avgörande att positiva drogtester följs upp med stöd och hjälp till eleverna, inte straff. Forskningen visar att positiva drogtest behöver följas av insatser med stöd, hjälp och vid behov behandling.

Detta är också just vad de svenska skolornas drogpolicy innebär. Drogtestningen är inte enbart en kontroll utan ingår i ett sammanhang med andra förebyggande insatser, samtal och relationsbyggande och där ett positivt test alltid följs av erbjudande om stöd och hjälp.
EMCDDA avråder inte från användning av slumpvisa drogtester men säger att mer forskning behövs.

Andra studier men av lägre kvalitet

De två studier SBU redovisar visar på vissa positiva effekter, men är enligt SBU otillräckliga. Den ena studien som byggde på elitidrottare i lagsporter kom fram till att självrapporterad droganvändning under det senaste året minskade signifikant vid två av fyra mättillfällen, men testningen hade ingen effekt på alkoholkonsumtionen. Ingen testomgång visade minskad droganvändning senaste månaden.

Den andra studien omfattade alla studenter oberoende av idrottsengagemang. Studien visade att oanmälda drogtester minskade användningen av någon av de droger som ingick i testprogrammet, det vill säga ett kompositmått, men inga effekter på enskilda droger var signifikanta.

Utöver dessa finns ytterligare ett antal enklare utfallsstudier (för och eftermätning med eller utan kontrollgrupp) som visar på vissa positiva effekter. Dessa enklare studier är inte randomiserade kontrollerade studier och ingår därför inte i sammanställningar i kunskapsöversikter. De kan därför inte tillmätas samma betydelse men är i väntan på ytterligare forskning ändå ett underlag, särskilt om de pekar i samma riktning.
En av dessa är en svensk studie där Rönnowska gymnasiet i Helsingborg som använder slumpvis drogtestning på fordonsprogrammet jämförts med fyra andra gymnasieskolor i Skåne. Resultatet finns redovisat av skolläkaren Nils Lundin i Läkartidningen (41/2010). Lundin konstaterar att man kunde se en markant skillnad i narkotikaerfarenhet, vilken var tre gånger vanligare bland kontrollskolorna än bland eleverna på testskolan.

Erfarenheter från arbetslivet

Det finns även erfarenheter och studier som gjorts inom arbetslivet. Drogtestning är idag vanligt förekommande inom arbetslivet, exempelvis har Region Gävleborg nyligen infört slumpvis drogtestning inom vården. I en artikel i Läkartidningen (46/2010) säger forskarna att drogtestning i urinprov tycks vara en effektiv metod för att identifiera narkotikamissbruk, särskilt om den kombineras med andra åtgärder.

Att man skriver tycks vara beror på att det är svårt att göra studier enbart av drogtestning då dessa vanligen ingår i ett sammanhang med en heltäckande policy och utbildning på samma sätt som sker i skolan.
Men det finns inget som talar för att drogtester skulle ha någon negativ effekt.
I en studie har man undersökt hur drogtestning på arbetsplatsen påverkar risken för olyckor, 
The effect of alcohol and drug testing at the workplace on individual’s occupational accident risk (länk).
Resultaten visar att de arbetsplatser som använde slumpvisa alkohol- och drogtester hade betydligt lägre andel olyckor.

Miljöinriktad prevention

Det finns även stöd från andra sammanhang för att drogtestning och andra åtgärder för att öka upptäcktsrisken påverkar beteendet vilket också är utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt Narkotikan i Sverige (2008) och det som där beskrivs som miljöinriktad prevention. Enligt denna är det avgörande att ”risken för upptäckt ökar i de miljöer som är av störst betydelse för personer som är socialt intakta: arbetsplatsen, skolan, trafiken och krogen. Detta är grundtanken med den miljöinriktade preventionen: samhällsmiljön arrangeras på ett sådant sätt att det blir svårt eller oattraktivt att använda narkotika; man vill inte riskera sin anställning, sin utbildning, sitt körkort – eller sitt sociala anseende”.

Trafiken

När det gäller trafiken är detta självklarheter. Bra vägar, bra förarutbildning, tydliga trafikregler, övervakningskameror, nykterhetskontroller, en och annan synlig polisbil, alkolås i fordon och vissa sanktioner vid överträdelser påverkar vårt beteende i trafiken och minskar olyckor och trafikdödlighet. Därför sätter nu Trafikverket upp ytterligare kameror utmed vägarna.

Professionellas erfarenheter

I begreppet evidensbaserad praktik ingår förutom bästa vetenskapliga evidens även professionellas erfarenheter. Ännu så länge är dokumentationen av professionellas erfarenheter begränsad, endast ett fåtal artiklar beskriver skolors policyarbete och där personal redogör för sina erfarenheter. Efterhand som skolors praktik utvecklas kan också erfarenheter dokumenteras och beskrivas. Erfarenheter som hittills beskrivits tyder på positiva effekter där rektorer och elevhälsopersonal pekar på att policyarbetet och införande av slumpvisa drogtester bidragit till:

  • Positivare och tryggare klimat på skolan.
  • Bättre relationer mellan elevhälsa och elever.
  • Bättre struktur och rutiner för att tidigt uppmärksamma och hjälpa elever.
  • Elever och föräldrar är överlag positiva till skolans arbete med drogpolicy och slumpvisa drogtester.

Skolans drogpolicy – en helhet

Enbart drogtester löser inte problemet med att elever använder droger. Däremot är drogtester en insats av flera i en policy. Skolans viktigaste förebyggande insats är att vara en väl fungerande skola där elever trivs, är trygga och utvecklas och där relationerna till vuxna är avgörande. Till det behövs en policy som beskriver skolans regler, förebyggande insatser och hur skolan agerar vid oro och misstanke om att elever använder narkotika.

Viktigast för att se och uppmärksamma elever är skolans lärare, personal och inte minst elevhälsa. Goda relationer, personal som ser och vet hur de ska agera inom ramen för policyn är centralt. Till det finns ytterligare insatser för att öka risken för upptäckt. Slumpvisa och misstankebaserade drogtester är en insats, besök av narkotikahundar en annan som blivit vanligare i skolan.

Till det kommer olika typer av trygghets- och säkerhetsåtgärder som också blivit vanligare, särskilt efter morden på Kronans skola i Trollhättan 2015. Det kan handla om att bygga om entréer och receptioner, införa passerbrickor, stänga oövervakade ingångar och installera övervakningskameror.

Detta har hittills inte setts som drogförebyggande åtgärder och forskning saknas. Men trygghets- och säkerhetsåtgärder av detta slag bidrar till att öka upptäcktsrisken och begränsa den aktiva narkotikahanteringen som kan förekomma i skolan och dess omedelbara närhet både av elever och obehöriga. De kan därigenom antas ha en förebyggande effekt även på användningen av droger.

I en policy behövs också sanktioner om reglerna överträds, men även stöd och hjälp inom elevhälsan och socialtjänsten för de elever som upptäcks och behöver hjälp. Syftet med policyn och de olika insatserna är att förebygga, tidigt uppmärksamma och tidigt kunna stödja och hjälpa elever. Det är helheten i skolans policy som är avgörande. Det finns skäl att anta att alla dessa olika insatser tillsammans inom ramen för en policy och strategi har en förebyggande effekt.

Nu utvecklar flera skolor en praktik med policy där slumpvisa drogtester utgör en insats. Utmaningen nu är att få en bättre systematik i arbetet som är nödvändigt för att kunna utvärdera och studera effekter.
Genom att enbart hänvisa till de två randomiserade studierna och att det vetenskapliga stödet för slumpvisa drogtester därför är otillräckligt samtidigt med att upprepa Skolinspektionens avrådan från drogtester skapas en osäkerhet i skolan om vad skolan kan, får och bör göra för att utveckla det förebyggande arbetet.
Att kunskapsunderlaget är otillräckligt betyder att det är för få studier genomförda. Det betyder inte att insatsen inte ger effekt, men vi behöver mer forskning. Det gäller även misstankebaserade tester.  Betyder det att slumpvis drogtestning inte kan rekommenderas? Nej, vi vet tillräckligt för att fortsätta att utveckla en praktik men det behövs också mer forskning.

Staffan Hübinette

Artiklar som publicerades i olika tidningar utifrån TT:s publicering:
Drogtestmaskinen – en del av elevernas vardag (från Rönnowska gymnasiet), Aftonbladet
Inga bevis för att drogtester minskar missbruk, Aftonbladet
Drogtest av elever ökar i skolor, Drugnews om TT:s publicering
Få elever åker fast i drogtester, Smålandsposten

RNS artiklar:
Läs mer om Klippans gymnasieskola som utför drogtester här
En reserapport från en liten turné med besök till ett antal skolor här
Narkotikafri Skola: 5 skolor berättar