FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER I GYMNASIESKOLAN 2017

En enkätstudie av 350 gymnasieskolor

Ladda ner och läs hela rapporten här:

Genom projektet Narkotikafri Skola har RNS under många år försökt bidra till och stödja skolans förebyggande arbete mot narkotika, främst genom att samla och sprida kunskap och erfarenheter. Genom publikationer, seminarier och rådgivning har en nära och kontinuerlig dialog med främst gymnasieskolan kunnat föras där skolans vardag, verklighet och praktiska behov stått i fokus.

För att få en bild av hur gymnasieskolan arbetar med dessa frågor gjordes 2014 en enkät som redovisats i rapporten Narkotikafriare gymnasieskola och senare delvis även i boken Vägar till en narkotikafri skola 2016.
En uppföljande enkät gjordes 2017 och redovisas nu i rapporten som du kan läsa här.

Sammanfattning
I denna undersökning där 350 gymnasieskolor svarat har frågor ställts inom följande områden.

• Kännedom om verksamheten Narkotikafri Skola.
• Beskrivning av narkotikasituationen på skolan.
• Användning av drogtestning och rutiner för detta.
• Samverkan med socialtjänsten.
• Samverkan med polisen.
• Användningen av narkotikahundar.
• Användning av olika typer av trygghets- och säkerhetsåtgärder.

Av svaren framgår följande:

• Många skolor underskattar narkotikaanvändning och problem bland eleverna.
• Många skolor gör färre eller långt färre orosanmälningar till socialtjänsten än antalet elever man
uppger narkotikarelaterad oro för.
• Många skolor upplever problem i samverkan med socialtjänsten där 16% svarar att den fungerar
dåligt eller mycket dåligt. Främst handlar det om bristande återkoppling efter att en orosanmälan gjorts
där 41% svarar att de sällan eller aldrig får någon återkoppling.

Brist eller avsaknad av kommunikation och återkoppling är ett återkommande problem som medför att
skolan upplever att det uppstår ett ”glapp” mellan skolan och socialtjänsten och att skolan ofta hamnar i
ett ”osäkert läge”, det vill säga att elever som misstänks eller bekräftats använda narkotika kan fortsätta att
delta i undervisningen utan att skolan vet om eleven är drogfri eller ej.

• Slumpvis drogtestning har blivit vanligare på yrkesinriktade program. År 2014 uppgav 14% att
drogtestning var ett krav för att delta i vissa utbildningar och praktiska moment. 2017 har andelen stigit till
22%.
• Andra åtgärder för att öka trygghet, upptäcktsrisk och säkerhet i skolmiljön är narkotikasök med
hund i förebyggande syfte som används i 27% av skolorna, övervakningskameror (22%), någon form av
ID-kontroll (20%) och skolvärdar eller jämförbar personal (55%). Då frågan inte ställts i den föregående
enkäten 2014 går det inte att se någon trend men efter morden på grundskolan Kronan i Trollhättan 2015
och på Enskede Gårds gymnasium i Stockholm 2017 och även tidigare händelser har skolor och kommuner
i större utsträckning uppmärksammat trygghets- och säkerhetsåtgärder.