Hur ska skolan agera?

Den praktiska utmaningen. Hur ska skolan agera?

Elevers drogvanor och skolans arbetsmiljö förändras inte genom tillfälliga insatser. Det krävs flera olika åtgärder som man arbetar med strukturerat och uthålligt. Verktyget i detta arbete är en skriven drogpolicy. Den ska bygga på kunskap om effekterna av olika insatser. Självklart måste man känna till lagstiftningen och framför allt hur den tillämpas. Viktigt är att det finns fungerande rutiner, till exempel om vem som ställer frågan om medgivande att bryta sekretess eller vem som ska utföra och betala drogtester.
Eftersom narkotikasituationen och förutsättningarna i övrigt inte är de samma i olika skolor måste insatserna anpassas lokalt.  Här är ett grundförslag hur man kan gå till väga:

Börja med att beskriva narkotikasituationen bland eleverna utifrån de drogvaneundersökningar som finns. Komplettera med information från polisen och gör en egen kartläggning där man tar in skolpersonalens kunskaper om eleverna och vad som sker på skolan. Fundera över eventuella besök av utomstående och om det finns miljöer i omgivningen där man kan misstänka förekomst av narkotika.
Därefter kan en strategi med både generella (universella) och riktade (selektiva) insatser utformas. De ska gälla både på kort och lång sikt.

Nästa åtgärd är att sätta upp ett mål som bör vara möjligt att utvärdera.
Några exempel på mätbara mål:
• Att minska narkotikaanvändningen bland eleverna (drogvaneundersökning).
• Att elever ska vara trygga och trivas (elevenkät).
• Att skolpersonalen uppleverarbetsmiljön som god och säker (personalenkät).
• Att den handlingsplan man satt upp fungerar (utvärdering).

Se till att det finns en konkret handlingsplan. Dels för omedelbara åtgärder, som sätts in vid akuta problem. Den ska visa att skolan verkligen menar allvar med att förbättra situationen. Dels måste de tillfälliga insatserna följas av en långsiktig strategi, annars rinner den positiva effekten ut i sanden. Här krävs bland annat att elever som misstänks för narkotikabruk kallas in till samtal. De kan erbjudas drogtest. Vårdnadshavare ska kontaktas och en anmälas görs till socialtjänsten.
Elever som går praktiska utbildningar måste efter ett positivt prov stängas av från vissa moment i undervisningen. Samma sak om de vägrar att lämna ett prov. Negativt prov eller sjunkande värden måste uppvisas för att få återgå till exempelvis att köra tunga maskiner och fordon.

Andra åtgärder i handlingsplanen kan vara:
• Öka kontrollen av främmande personer på skolan.
• Polisbesök i skolan.
• Använda narkotikahund.
• Informera eleverna och föräldrar om vad man har gjort och syftet med detta.

Viktigt är att ett ständigt pågående samtal med eleverna så att de förstår varför skolan agerar och vart de kan vända sig om de har problem eller frågor.

Källa : Hübinette, Staffan, Vägar till en narkotikafri skola. Wolters Kluwer 2016.

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!