Rättsfall

När gymnasieskolor upptäcker och vill agera mot narkotikabruk bland elever finns ibland en osäkerhet kring hur skolan skall agera, vilka regler som gäller och hur de skall tolkas. Osäkerheten kan leda till att gränser tänjs eller överskrids och fel begås vilket i ett antal fall resultatet i en anmälan till och prövning av Skolinspektionen, JO eller förvaltningsrätt.

Det gäller frågor om hur drogtestning genomförts och avstängningar som är relaterade till narkotika. Men dessa fall kan också ge viktig information inte bara om vad skolan inte får göra, utan vad man skall tänka på för att göra rätt. En del fall rör principfrågor och brott mot gällande regler, andra rör procedurfrågor och felaktigheter i hanteringen. I boken Narkotikafri skola 3.0redovisas nio typfall som prövats av Skolinspektionen, JO eller förvaltningsrätt/regeringsrätt.

Det gäller:

  • avstängning vid vägran att lämna urinprov
  • avstängning vid akut påverkan
  • avstängning efter att inte ha följt uppgjord handlingsplan med drogtestning
  • när elev hotats eller dömts för narkotikabrott
  • drogtest som villkor i utbildning

Bräckegymnasiet

Göteborg 

En elev stängdes av efter att inte ha följt en uppgjord handlingsplan. Förvaltningsrätten och kammarrätten gav eleven rätt och skolan kritik, men ärendet gick vidare till regeringsrätten som modifierade domen och gav skolan rätt i principfrågan.


 

Läs mer om fallet här >>

Praktiska gymnasiet

Landskrona

Det andra exemplet gäller frågan om drogtester som villkor för att gå en utbildning och där drogtestning genomfördes utan vårdnadshavares medgivande. Skolinspektionen gav skolan rätt att använda drogtester som villkor, men riktade kritik mot utformningen av skolans policy.
 

Läs mer om fallet här >>