Landskrona praktiska gymnasium

Fallet gäller urinprovstagning utan vårdnadshavares medgivande, men är i detta sammanhang intressant för den kommentar Skolinspektionen gör beträffande möjligheten att använda drogtester med hänvisning till arbetsmiljörisker.
 

Bakgrund

Landskrona praktiska gymnasium är en fristående skola inom Baggium-koncernen. I samband med en tillsyn från Skolinspektionen granskades skolans drogpolicy. Eftersom skolan är drogfri upprättas enligt skolans drogpolicy i samband med antagning till skolan ett kontrakt mellan eleven och skolan där eleven förbinder sig att avstå från droger och där det framgår vilka konsekvenser ett eventuellt kontraktsbrott kan få. Vidare framgår att vårdnadshavare alltid kontaktas vid misstanke om narkotikabruk.

Kritiken avser utformningen av skolans drogpolicy. Den konkreta händelsen avser tre elever som misstänktes använda narkotika och därför drogtestades. Skolinspektionen konstaterar att det är helt i sin ordning att en fristående skola har en drogpolicy i vilket ett avtal om drogtestning ingår som villkor för utbildningen. Det framgick dock vid Skolinspektionens tillsyn att eleverna var omyndiga och att skolan inte inhämtat respektive vårdnadshavares samtycke varför skolan kritiserades.

Vidare anser Skolinspektionen att information om drogpolicyn och kontraktet skall finnas redan när elever söker till skolan.

Kommentar
Den intressanta frågan i detta fall är inte i första hand det kritiken gäller. Kritiken är riktig och befogad. Är eleven omyndig måste vårdnadshavare tillfrågas och ge sitt medgivande. Information skall också finnas tillgänglig för elever redan när man söker till skolan. Detta kan betraktas självklarheter.

Den intressanta frågan gäller i stället den del av drogpolicyn som handlar om tillfällig avstängning vid misstänkt eller konstaterat narkotikabruk. Då skolan erbjuder utbildning inom fordons- och transportprogram samt el- och energiprogrammet har Skolinspektionen förståelse för att utbildningarna kan innehålla vissa riskfyllda moment. Skolan kan därför behöva "säkerställa att en elev inte är drogpåverkad i samband med genomförande av vissa riskmoment under utbildningen."

Denna möjlighet bör rimligen även gälla den kommunala skolan då risker i samband med vissa utbildningsmoment är desamma.
 

Staffan Hübinette