Om oss

Narkotikafri Skola har drivits av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle sedan 2008. Vårt syfte är att sprida kunskap, erfarenheter och metoder för att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. Under årens lopp har vi samlat på oss stor erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet som de juridiska och vi bevakar den relevanta forskningen kontinuerligt.

Vi arbetar för:

Förebyggande arbete i skolan

Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för elevers droganvändning är av stor betydelse. Tillsammans med skolan tar vi fram handlingsplaner och rutiner som ger eleven bättre livschanser, bidrar till ett bra klimat i skolan, ger skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället.

Förståelse för den lokala marknaden

En central fråga är hur narkotikabruket sprids och hur spridningen kan begränsas. Polisens utredningar av lokala narkotikahärvor visar att när en elev upptäcks använda narkotika är det med stor sannolikhet fler som gör det. Det är alltså viktigt att i ett preventivt arbete i skolmiljö få förståelse för den lokala marknad och det lokala sammanhang som finns i samband med elever som använder narkotika.

Stöd i stället för straff

Det är viktigt att ingen personal, i arbetet med att ge elever stöd och hjälp, använder sig av följder i form av straff. Däremot behöver stödet vara förenat med att eleven ställs inför tydliga valmöjligheter och konsekvenser av de valen som gjorts. En annan förutsättning för att kunna stödja elever som använder narkotika är att personalen upprättar ett krav på dokumenterad drogfrihet som sker genom drogtest.

Samarbete - skola, polis och socialtjänst

Samarbete mellan skola, polis och socialtjänst är en viktig del i skolans preventionsarbete.
Socialtjänsten kan framför allt hjälpa skolan med frågor som rör anmälningar, sekretess och samarbete kring åtgärder. Polisen har en viktig del i arbetet som rör information om och ingripande mot den lokala marknaden. Att tillsammans fokusera på tidig upptäck och tidig reaktion kan leda till ett lyckat resultat.