Exempel 2: Mejlrådgivning

Följande konversation är en mejlväxling med en kurator på en normalstor fristående gymnasieskola.

Hej!
Jag arbetar som skolkurator på X-skolan och vi arbetar nu med att utveckla vårt drogförebyggande arbete. Ett led i detta är att vi vill börja tillämpa systematiska drogtester i klasser. Vi har Byggprogram, Elprogram, Handelsprogram och Hotel & Turism program, samt Teknikprogram (teoretiskt).

Vi har tidigare inte haft någon drogpolicy med sådana drogtester. Är det ett hinder för oss att nu gå vidare med drogtester på våra praktiska program. Vet att andra skolor genomför drogtester på Bygg och El program. Kan vi genomföra tester i årskurs 2 och 3 som börjat på skolan innan vi hade en sådan policy?

Finns det exempel på skolor som tillämpat systematiska tester av klasser på Handelsprogram och Hotell & Turismprogram där säkerhetsaspekterna av drogfrihet inte är lika tydliga? Jag har också lite funderingar kring möjligheterna för oss som friskola att ha en policy, ett avtal som villkorar drogfrihet på samtliga program?

Jag och min rektor samt biträdande rektor är anmälda till konferensen i Malmö den 27 oktober och ser mycket fram emot denna! Vi är dock ivriga att komma igång så snart som möjligt med vårt arbete.

Hej Lisa!
Roligt att ni vill ta ett steg längre i ert policyarbete och att ni kommer till seminariet i Malmö. Det är många frågor du tar upp och det är viktigt att göra detta rätt så jag vill helst inte ge några korta och förenklade svar så här. Bäst vore om vi kunde talas vid på telefon och resonera kring alla frågorna. 

Efter telefonsamtalet skickar Lisa över skolans aktuella handlingsplan. 

Hej Lisa!
Har tittat på er policy och handlingsplan som jag tycker i stort sett ser bra ut. Under rubriken Missbrukande elev har jag några frågor. Bifogar en fil med ett flödesschema utifrån det som står nu och ett alternativt förslag (se nedan). När det gäller slumpvisa drogtester kan du ta kontakt med NN i A-kommun. Han är kommunens drogsamordnare men också kurator på gymnasiet. Du kan också ta kontakt med NN som är rektor på A-gymnasiet i B-stad. Båda skolorna har nu infört slumpvisa drogtester på de praktiska programmen. Du kan också höra med MM som är kurator där. 

Första bilden utgår från den befintliga handlingsplanen kuratorn skickade.
Den andra bilden är ett förslag till alternativ lösning.

Hej!
Tack så mycket! Ditt flödesschema gjorde det mycket tydligt! Det vi tycker är svårast nu är själva handlingsplanen för en elev som testat positivt eller medgett missbruk/bruk. Att en elev på praktiska program inte kan delta i praktiska farliga moment innan drogfrihet är självklart men det svåra tycker vi är de elever på mer teoretiska program. Kan de fortsätta i skolan som vanligt eller skall de stängas av/sjukskrivas tills negativa prover kan uppvisas?
Jag vet att Klippans gymnasieskolor sjukskriver eleven och denne inte får delta i någon undervisning alls innan negativa prover uppvisas. Vi har ännu inte gjort så utan låtit eleven fortsätta i klassen, alternativt anvisats till en mindre undervisningsgrupp. Finns det något lagstöd eller några riktlinjer för hur man ska hantera en elev som testat positivt?

Hej Lisa!
Det finns inga lagar, specifika riktlinjer eller vägledande utlåtanden eller domar i sådana fall. Så här tror jag man kan resonera: om eleven testat positiv eller medgett missbruk så är den första frågan om eleven är inställd på att sluta använda droger och genomföra fortsatta tester tills eleven är drogfri. I så fall är ju förutsättningarna bra. Om värdena går ner och det inte föreligger någon säkerhetsrisk bör eleven kunna gå kvar. Spridningsrisken liten. Eleven måste lämna urinprov och ge upp sitt cannabisrökande och har inte längre kvar statusen i gruppen som ”cannabiskung” som lurar vuxenvärlden. Risk för skador och olyckor i samband farliga moment föreligger inte. Men förutsättningen som måste uppfyllas om eleven ska gå kvar är att provtagningen sköts utan krångel och att värdena går ner. Då gäller det att den som utför provtagningen sköter det på rätt sätt.

Om eleven har ett utvecklat missbruk kan det däremot uppstå en del komplikationer den första drogfria tiden med abstinenssymtom som gör att hen kanske inte fungerar så bra i gruppen och behöver annan hjälp och stöd. Likaså om det finns andra omständigheter i samband med missbruket som att andra elever upplevt obehag eller hot har förekommit, etc så kanske det inte är lämpligt att fortsätta i klassen den närmaste tiden.

Om det inte fungerar eller finns sådana komplikationer är Skollagen möjlig att tillämpa i ett sådant här läge. Det går att hänvisa till Skollagen 5 kap, 17§, punkt 4 om elevens uppförande påverkar andra elevers rätt till studiero. Jag har inte sett något JO-utlåtande eller annan prövning där just den här frågan prövats och var gränsen går. Och i brist på vägledande domar är det en tolkningsfråga som bara kan besvaras genom en anmälan och prövning i ett enskilt fall. Gäller undervisningen NO-ämnen med laborationer med kemikalier så kan det finnas en risk för skador och olyckor och där arbetsmiljölagen kan användas.

Sammanfattningsvis:

  1. Eleven testar, värdena går ner och eleven följder åtgärdsplanen och sköter sig. Då bör hen kunna fortsätta skolan.
  2. Laborationer med kemikalier och risker för skador och olyckor kan säkert undantas.
  3. Om det finns andra omständigheter och komplikationer som skapar oro i klassen eller att eleven inte fungerar i undervisningen kan hen stängas av med stöd av Skollagen.
I samtliga lägen bör också en anmälan till socialtjänsten göras. Vad tror du?

Hej!
Ja, jag håller med dig i ditt resonemang. Vi har pratat om att sätta som riktlinje att en elev som testat positivt men som i övrigt fungerar i skolan och inte utgör en risk för andra får fortsätta studierna (dock inte riskfyllda moment), om hen går med på fortsatta drogtester. Om eleven testar positivt på ytterligare prover
och är kvar i ett missbruk kommer vi gå på avstängning eller särskiljande från ordinarie undervisning med klassen och undervisning i mindre grupp (tex hos spec. ped.).
Självklart gör vi alltid anmälan till soc vid alla tillfällen en elev testar positivt. Tack så mycket för din input och dina råd!

Hej Lisa!
Angående ”Om eleven testar positivt på ytterligare prover och är kvar i ett missbruk”. Handlar det om cannabis kan proverna under den närmaste tiden vara positiva. Det viktiga är att värdena sjunker, men då måste också analysen av testet vara så att det ger svar på värdet och inte bara pos/neg.

Hej!
Ja precis! Vi tar det första provet på skolan, skickar vidare till lab vid positivt. Sedan initierar vi kontakt med extern aktör för fortsatt provtagning. I de resultaten får vi ett exakt värde på THC och kan se så att eleven inte ”fyllt på” sedan förra provet.

Hej Lisa!
Då har ni koll på läget. En annan fråga: vad händer när ni gjort en anmälan till socialtjänsten? Får ni ”kvitto” tillbaka på att eleven är drogfri (kan ju behövas längre tids kontroll och uppföljning än den tid det tar för värdena att gå ner till noll)? Det bygger i så fall på att socialtjänsten frågar om medgivande att bryta sekretessen. Men vad gör ni om eleven inte lämnar medgivande och ni inte får ”kvitto” på drogfriheten?

Hej!
Vi har upplevt att återkopplingen från socialtjänsten är mycket dålig. I flera fall har de inte ens gått vidare själva med någon provtagning på eleven. Så i de allra flesta fall så tar vi kontakt med XX (en stödverksamhet för ungdomar som har både samtal och provtagning). På så sätt får vi provsvaren direkt och dessutom en tid inom ett par veckor.

Ska vi vänta på att socialtjänsten kallar till ett möte och beslutar om att öppna utredning så går det alldeles för lång tid. I en del fall har socialtjänsten sedan övertagit ansvar för provtagning då eleven inte kommit ur ett bruk trots vårt arbete. I andra fall har elever som testat positivt hos oss redan haft en kontakt på soc och då har vi efter samtyckte från eleven därigenom fått reda på resultat från prover.

Hej Lisa!
Lite kommentarer på dina funderingar:
”Vi har upplevt att återkopplingen från socialtjänsten är mycket dålig. I flera fall har de inte ens gått vidare själva med någon provtagning på eleven.” - Har ni elever från flera olika kommuner/socialtjänster?

”Så i de allra flesta fall så tar vi kontakt med XX (en stödverksamhet för ungdomar som har både samtal och provtagning). På så sätt får vi provsvaren direkt och dessutom en tid inom ett par veckor.” - Intressant. Men hur ser rutinerna ut? Varför går ni inte alltid via den mottagningen? Och är det ni eller dem som frågar om medgivande att bryta sekretess så ni får tillbaka information om provsvaren? Hur länge fortsätter de att ta urinprov?

”Ska vi vänta på att socialtjänsten kallar till ett möte och beslutar om att öppna utredning så går det alldeles för lång tid.” - Dessvärre är det inte ovanligt.

”I en del fall har socialtjänsten sedan övertagit ansvar för provtagning då eleven inte kommit ur ett bruk trots vårt arbete.” - Går eleven då kvar i skolan och får ni ”kvitto” på testerna?

”I andra fall har elever som testat positivt hos oss redan haft en kontakt på soc och då har vi efter samtyckte från eleven därigenom fått reda på resultat från prover.” - Tar ni själva tester inom elevhälsan?

Hej!
Ja, vi har elever från 7-8 kommuner. I de fall de inte redan har kontakt med socialtjänsten eller någon provtagning tidigare tar vi kontakt med stödverksamheten. Jag ringer och bokar en tid, jag elev och vårdnadshavare går tillsammans dit och får information om deras arbete, provtagning mm. vi skriver ett avtal (ingen juridiskt bindande utan bara en överenskommelse). Vi som skola står som uppdragsgivare och faktura för provtagningen går till oss. Eleven lämnar ett första prov på plats. Sedan får jag tiderna för kommande prover. Brukar boka in 3-4 tillfällen under 3 månader. Jag meddelar eleven och föräldern dagen innan att han/hon skall lämna prov följande morgon. Om eleven inte kommer ringer stödverksamheten och meddelar mig. Provsvaren kommer via post till mig (om jag inte bett dem ringa mig). Jag förmedlar resultatet vidare till elev och förälder.

Ja eleven går kvar på skolan om proverna inte fortsätter att vara positiva. Vi har haft två elever som fortsatt vara positiva, de har först fått undervisning i mindre grupp där vi haft mer koll på dem. De båda fallen har tyvärr slutat med att eleven behövt åka iväg på behandling och inte kommit tillbaka till skolan.

Vi tar det första screeningtestet på skolan. Vidare tester har vi ännu valt att lägga utanför skolan för att skydda elevens integritet på skolan och ”slippa” det praktiska runt provtagningen och skicka till labb osv.

Detta fall illustrerar betydelsen av att få rutiner för drogtestning och samverkan med socialtjänsten att fungera.