Seminarium

Narkotikafri Skola har under höstterminen en serie webbinarier för skolledare, elevhälsopersonal och pedagoger med olika teman om skolans förebyggande arbete. Våra webbinarier är kostnadsfria men antalet platser är begränsade. Vi använder oss av Microsoft Teams Meeting som plattform.

Anmälan: Uppge skolans namn och din funktion på skolan till info@rns.se.

Webbinarier hösten 2023

Medicinsk cannabis och CBD – Ny trend, vad är det och vad säger lagen?

Intresset för medicinsk cannabis och CBD-produkter ökar. I sociala medier diskuteras och spekuleras kring dess effekter. Men vad är medicinsk cannabis och vad är CBD? Vad säger forskningen om dess effekter? Vad säger lagen? Föreläsningen fokuserar på produktutveckling och marknadsföring till unga och drar paralleller till tobak/vejping/vitt snus.

När: Måndag 16 oktober kl. 14.30 – 16.00

För vem: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal

Föreläsare: Sara Heine, journalist med inriktning på ANDT-frågor och verksam inom Narkotikapolitiskt center

Legalisering av cannabis – från USA och Kanada till Europa, Sverige och klassrummet

Sedan Colorado och Washington som första delstater i USA legaliserade cannabis 2012 har 23 delstater, Uruguay och Kanada legaliserat. Nu har legalisering kommit till Europa där Malta, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz och Tyskland tagit olika steg mot legalisering. En cannabisindustri har växt fram. Debatten i Sverige har blivit intensivare. Tre av de politiska ungdomsförbunden vill legalisera cannabis, ungdomar är nyfikna och följer debatten. Frågan kommer upp i klassrummet.

Vad är legalisering och vilka olika modeller finns? Vad händer i Europa och hur arbetar cannabisindustrin? Vilka är argumenten och vad vet vi om effekterna av legalisering? Hur kan jag som lärare ta upp detta i undervisningen och var hittar jag informationen?

När:  Torsdag 26 oktober kl. 14.30 – 16.00

För vem: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal

Föreläsare: Staffan Hübinette, lärare och författare (bl a till rapporterna Legalisering och kommersialisering av cannabis – Lärdomar från USA, Kanadas och Uruguay och Cannabisindustrins strategier och metoder – Från USA och Kanada till Europa och Sverige

Tidigt upptäck och tidiga insatser – om skolan och samverkan

Om betydelsen av tidig upptäckt och tidiga insatser är alla ense. Likaså att skolan är en viktig arena för förebyggande och tidiga insatser men också samverkan med socialtjänst och polis. Men hur detta fungerar i praktiken kan vara olika. Några kommuner har visat vägen och haft följeforskning som gett viktig kunskap. Vad kan vi lära av dem och vilka resultat går att nå?

När:  Måndag 6 november kl. 14.30 – 16.00

För vem:  Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal

Föreläsare:  Sara Heine, journalist med inriktning på ANDT-frågor och verksam inom Narkotikapolitiskt center (författare till rapporten Att förebygga narkotikaproblem – Tidig upptäckt, tidiga insatser). 

Frivilliga, slumpmässiga drogtester – får vi och hur gör vi?

Ett 60-tal gymnasieskolor har idag infört en drogpolicy med frivilliga slumpvisa och oövervakade drogtester. Med detta följer många frågor. Vad säger lagen? Vilket är syftet? Vad säger forskningen? Hur kan drogtestningen praktiskt organiseras och genomföras? Hur omfattande behöver den vara?  Vem utför testningen? Hur ska frivilligheten säkerställas? Vilka är erfarenheterna och vad tycker elever och vårdnadshavare?

När:  Torsdag 16 november kl. 14.30 – 16.00

För vem:  Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal

Föreläsare:  Staffan Hübinette, författare till boken Vägar till en narkotikafri skola och rådgivare för Narkotikafri Skola. Staffan har varit med från början och introducerat slumpvis drogtestning i gymnasieskolan och tillsammans med skolor som gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby och Klippans gymnasieskola utvecklat den modell som idag blivit standard

Narkotikasökhund – vad säger lagen och vad ska skolan tänka på?

Skolor efterfrågar allt oftare narkotikasök med hund som en insats i det förebyggande arbetet. Polisen har begränsade resurser och allt fler privata aktörer erbjuder idag tjänsten. Men vilken lagstiftning och vilket regelverk gäller för privata narkotikasökhundar i skolmiljö? Hur fungerar och genomförs hundsöken? Vad ska skolan tänka på vid anlitande av privata aktörer?

När: Torsdag 23 november kl. 14.30 – 16.00

För vem: Skolledning, elevhälsa och annan skolpersonal

Föreläsare: Staffan Hübinette och Maria Delin. Maria har en bakgrund inom Tullverket och bedriver idag egen sökhundsverksamhet. Hon är också initiativtagare till BOSH, Branschorganisationen för sökhundar som lanseras senare i höst, vars syfte är att säkerställa en hög kvalitetsstandard. Narkotikafri Skola har nu tillsammans med BOSH utarbetat en vägledning för skolans värld.

Certifiering för en drogfriskola – varför och hur?

Skolans förebyggande arbete består av olika delar och finns beskrivet i skolans drogpolicy och handlingsplan. I ett första steg kan skolan behöva se över och revidera sina policydokument och ”stresstesta” den praktiska tillämpningen så att den fungerar som det är tänkt. Idag finns också en certifieringsstandard för en Drogfri skola (RS 2360). Certifiering är ett ledningssystem och stöd för skolans ledning och hela skolans personal. Syftet är att utveckla till ett systematiskt förebyggande arbete.

När: Torsdag 30 november kl. 14.30 – 16.00

För vem: Skolledning och elevhälsa.

Föreläsare: Staffan Hübinette och Tove Karlsson. Tove har tidigare arbetat som skolsköterska med erfarenhet av att genomföra certifiering