Narkotikahundar

En fråga som ofta ställs är om och hur skolan kan använda narkotikahundar som ett komplement i det förebyggande arbetet. Syftet med sökning med narkotikahund i skolmiljön är att öka risken för upptäckt och att elever därigenom väljer att inte förvara narkotika på skolan. Vetskapen om att narkotikahundar kan förekomma kan antas förmå elever att avstå från att förvara narkotika i skolans lokaler och därmed fylla en brottsförebyggande funktion. Om eleverna inte förvarar eventuell narkotika i skolans lokaler förblir skolan drogfri.

Användning av narkotikahundar i skolmiljö har blivit allt vanligare, men det har varit oklart hur lagen ska tolkas. Många skolor har därför tvekat att använda narkotikahundar. Rättsläget är klarlagt sedan den nya polismyndigheten 15 januari 2016 i ett utlåtande utfärdat nya riktlinjer för narkotikasök med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i förebyggande syfte. 

Kommunal skola

Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen.
  • För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler.
  • Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahund kan förekomma.
  • Genomförandet ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.
  • Sökning med narkotikahund i brottsförebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet.


Fristående skola

Polismyndigheten har skyldighet att samarbeta med andra förvaltningsmyndigheter, bland annat skolan. Fristående skolor faller som privaträttsliga objekt utanför myndighetsbegreppet. Förvaltningslagen ger därför inte utrymme för polisen bistå en fristående skola med samma stöd som en kommunal skola.
I den nya riktlinjerna konstateras dock att det brottsförebyggande och bakomliggande syftet med åtgärden måste beaktas. Till polisens uppgift hör att förebygga brott. Man säger därför att det inte kan uteslutas att polisen även kan ge en fristående skola stöd med narkotikahundar inte bara i situationer vid misstanke om brott utan även för sökning i brottsförebyggande syfte. Man konstaterar dock att rättsläget i detta fall är oklart.


Hundsök av privata aktörer
Det förekommer att skolor anlitar privata aktörer för sökning med narkotikahundar. Detta är fullt möjligt men förutsättningarna skiljer sig mot samarbetet med polisen. 

  • Vid samarbete med en privat aktör behöver ett särskilt avtal upprättas som reglerar villkoren för samarbetet och följer riktlinjerna i polisens utlåtande.
  • I händelse av att en narkotikahund markerar för narkotika ska polis tillkallas och ingripa efter beslut om husrannsakan.
  • En skillnad är också att hundar tränade hos polisen är utbildade på riktiga preparat medan hundar tränade av privata aktörer är utbildade på så kallade pseudopreparat. Det kan därför finnas en viss skillnad i kvaliteten i hundarnas sökning.

Polisen får endast gå in vid misstanke. Ofta behöver de en husrannsakan från en åklagare.

Väktare/skyddsvakter får endast söka efter sprängmedel. De har idag inget lagligt stöd för narkotikasök med hund.

Privata aktörer får endast söka narkotika i förebyggande syfte. Skulle ett fynd göras får en privat aktör inte röra det. Aktören bör rekommendera kunden/skolan att ringa polisen vid fynd. Fyndet är kunden/skolans ansvar och det är de som avgör vad som skall göras med det. En privat aktör kan t ex inte öppna skåp eller på eget initiativ gå in i lokaler/rum. De får inte heller göra riktade sök på personer. Det kan polisen eller ex en skyddsvakt (om skyddsvakten befinner sig på eller i närheten av sitt skyddsobjekt) göra. Däremot kan en privat aktör filtrera personer. Med det menas att man kan stå med en hund vid en folkmassa eller låter människor passera en in/utgång där man står. Om hunden får träff så måste en vakt eller polis ta över. En hundförare kan inte kvarhålla eller fasthålla en person.

Kommentar från en privat aktör:

"Om en skola vill ha ett sök behöver de först bestämma avsikten med söket. Vill de ha ett avskräckande syfte är det kanske bra att eleverna vet om att skolan genomsöks och att genomsöka skolan regelbundet. Då skulle jag rekommendera att skicka ut info till alla elever och föräldrar. Skolan behöver inte ha något godkännande från elever eller föräldrar. Skolan är rektorn ansvarig för och det är endast rektorn som kan öppna elevskåp.
Vill man ha ett sök för att se om det förekommer något utan att elever eller föräldrar vet något så kan man göra ett nattsök eller helgsök. Då är det viktigt att tänka på att inte hundföraren kommer i en bil som skriker ut narkotikasök med hund. Det motverkar ju i det fallet kundens/skolans syfte. "

Var uppmärksam på oseriösa aktörer -
"Det är svårt att bedöma någon som gör något man själv inte kan. Man kan bli lurad. Men för att undvika det så tycker jag att man ska titta på hemsidan (det borde finnas om man arbetar med det här seriöst). Titta på vad de har för policy, hur affärsidén ser ut, finns det referenser/samarbetspartners. Jag tycker också att man ska ringa och prata med personen man funderar på att anlita. Försöka känna in personen, vilket bemötande får man. Försök att hitta flera som gör samma sak för att kunna jämföra tjänster och priser. Man ska kanske inte alltid gå på det billigaste samtidigt som stora prisskillnader inte är motiverade. Mycket sunt förnuft. Skriv också ett kontrakt där man tydligt får med allt viktigt."
 

I nr2 2017 av Narkotikafrågan finns ett reportage om narkotikahundar.

Charlotte Barvestad som undervisar i psykologi och sociologi
på kommunala gymnasieskolan (i Kalmar) har fått tillåtelse av
skolledningen att efter skoltid träna sina hundar i skolans lokaler.