Köp ett skolpaket

Med ett skolpaket kan du hjälpa skolorna i ditt område att komma igång med det drogförebyggande arbetet och ta ett första steg på vägen till att bli en narkotikafri skola. Ditt företag kan genom ett stöd till Narkotikafri Skola sponsra en eller flera skolor i ert närområde med ett startpaket i narkotikaprevention. Om det är önskvärt skickas paketet ut till skolan tillsammans med en hälsning från ert företag!

Låter det intressenat? Kontakta oss på RNS-kansli så berättar vi mer: 

tel: 08-643 04 67
e-post: info@rns.se

 

STARTPAKETET INNEHÅLLER:

Vägar till en narkotikafri skola – från osäkert till säkert läge
Staffan Hübinette (2016)
Ny bok med handfasta råd om hur skolan kan arbeta för att få en narkotikafri skola.

I bokens första del redovisas forskning om effekterna av drogbruk för elevers studieresultat och arbetsmiljö.

I bokens andra del redovisas forskning om förebyggande och tidiga insatser. Där berörs drogtestning, vilka regler som gäller, effekterna av drogtester och hur skolan praktisk kan arbeta med dessa. Vidare diskuteras den pedagogiska utmaning det innebär att intervenera i elevers narkotikabruk.

I bokens tredje del beskrivs en modell för hur en policy och handlingsplan kan byggas upp.

I bilagorna redovisas ett antal fall där frågor om drogtestning och avstängningar prövats av Skolinspektionen, Justitieombudsmannen och förvaltningsrätten.

+

"Att komma igång"

En presenation av de vanligaste
frågeställningar och  hur skolan ska tänka när de vill komma igång med sitt policyarbete.
Med inspiration för skolorna och presentation av de frågeställningar man måste
förhålla sig till. Det finns ingen universallösning som fungerar på alla skolor. Men det finns alltid återkommande frågeställningar och problem som alla skolor behöver lösa.

Konsultation

Skolan får en kontaktperson hos Narkotikafri Skola dit man kan vända sig med frågor om förebyggande insatser, policy och handlingsplan.

Tillsammans med personer från skolan, vanligtvis från elevhälsa eller ledning tar vi oss tid för att på detaljnivå titta på skolans policy och handlingsplan.

Inlogg - databank

En databank där vi delar med oss av dokument, guider och exempel som skolan kan använda sig av när de går vidare i sitt arbete. Bland annat exempel på handlingsplaner,
medgivandeblanketter, checklistor och samtalsmallar. Samt förtydligande kring drogtester, narkotikahundar
i skolmiljö och vilka lagar skolan har att förhålla sig till.