Vad vi gör


Projektet Narkotikafri Skola har drivits av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle sedan 2008 och har till syfte att sprida kunskap, erfarenheter och metoder för att utveckla gymnasieskolans narkotikaföre- byggande arbete. Under årens lopp har vi samlat på oss stor erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet som de juridiska och vi bevakar den relevanta forskningen kontinuerligt.

Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för elevers droganvändning är av stor betydelse, och allt fler skolor efterfrågar Narkotikafri Skolas hjälp med detta. Tillsammans tar vi fram handlingsplaner och rutiner som ger eleven bättre livschanser, bidrar till ett bra klimat i skolan, ger skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället. 

Vi erbjuder alla gymnasieskolor:

  • Seminarier, kurser och workshops om cannabis och preventionsarbete i skolan med fokus på policy och handlingsplan för tidig upptäckt och tidigt ingripande.
  • Praktiska verktyg och material om hur man kan arbeta narkotikaförebyggande verksamheten.
  • Stöd, rådgivning och konsultation till rektorer, skolhälsoteam och andra som arbetar med ungdomar.
  • Vägledning mot certifieringen ”drogfri verksamhet” enligt standarden RS2360:2014.


Fokus på policy och handlingsplan 
Det främsta verktyget i skolans drogförebyggande arbete är drogpolicyn och handlingsplanen.
Policyn beskriver vad skolan vill, det vill säga regler, syfte och mål och vilka förebyggande insatser man har. Handlingsplanen beskriver principer och rutiner för hur skolan agerar vid misstanke om att en elev använder droger och vid akut påverkan i skolan. Utformningen av dessa har i grunden samma struktur och uppläggning men kan skilja sig åt när det gäller principer, regler och detaljer. Det är också detaljerna som avgör hur väl de fungerar i praktiken. Det som först ser bra ut visar sig ofta innehålla brister och “glapp” som gör att de goda intentionerna inte alltid kan genomföras. Skolan riskerar att hamna i “osäkert läge” när man agerar i samband med att elever misstänks använda droger, och inte kan försäkra sig om att eleven slutat. Arbetet handlar därför mycket om att täta glapp och gå från osäkert till säkert läge.
 

4 steg mot en narkotikafri skola

Utbildningsmaterial: Här hittar du böcker och faktahäften. Vår senaste bok "Vägar till en narkotikafri skola - från osäkert till säkert läge" besvarar frågor om vilka förebyggande insatser som är effektiva, vilka regler som gäller för drogtestning och hur ”glappet" i samverkan med socialtjänsten kan tätas.

RådgivningÄr du osäker på vad skolan kan, får och bör göra i sitt förebyggande arbete? Då kan vi hjälpa dig. Vi har  lång erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet såväl som de juridiska och vi bevakar relevant forskning. Oss kan ni kontakta med alla frågor kring  drogförebyggande arbete inom skolan.

VägledningsmallCertway tagit fram en mall gällande rutiner för en drogfri skola.
Mallen följer en given struktur och skolan kan lägga allt fokus på själva innehållet, dvs. beskriva arbetet för att förebygga elevers drogbruk samt hur man ska agerar när man upptäcker att det pågår. 

CertifieringMed en fungerande drogpolicy och handlingsplan på plats är det nudags att certifiera skolan som drogfri skola/verksamhet enligt standarden RS2360:2013. Certifieringen genomförs av certifieringsföretaget Qvalify.

Vi arbetar för:

Förståelse för den lokala marknaden
En central fråga är hur narkotikabruket sprids och hur spridningen kan begränsas. Polisens utredningar av lokala narkotikahärvor visar att när en elev upptäcks använda narkotika är det med stor sannolikhet fler som gör det. Det är alltså viktigt att i ett preventivt arbete  i skolmiljö få förståelse för den lokala marknad och det lokala sammanhang som finns i samband med elever som använder narkotika. 

Stöd istället för straff 

Det är viktigt att all personal, i arbetet med att ge elever stöd och hjälp inte använder sig av följder i form av straff. Däremot behöver stödet vara förenat med att eleven ställs inför tydliga valmöjligheter och konsekvenser av de valen som gjorts. En annan förutsättning för att kunna stödja elever som använder narkotika är att personalen upprättar ett krav på dokumenterad drogfrihet som sker genom drogtest.

Samarbete - skola, polis och socialtjänst
Samarbete mellan skola, polis och socialtjänst är en viktig del i skolans preventionsarbete.
Socialtjänsten kan framförallt hjälpa skolan med frågor som rör anmälningar, sekretess och samarbete kring åtgärder.
Polisen har en viktig del i arbetet som rör information om och ingripande mot den lokala marknaden. Att tillsammans fokusera på tidig upptäck och tidig reaktion kan leda till ett mer lyckat resultatet.