Vägar till en narkotikafri Skola

Skolan är den viktigaste arenan i det  förebyggande arbetet. Verktygen är policy, handlingsplaner och rutiner. Frågorna är många. Vilka förebyggande insatser är effektiva, hur kan skolan agera vid oro, hur tätar man glappet till socialjänsten? Vad får, kan och bör skolan göra?

Staffan Hübinette, lärare i drogprevention, författare till Vägar till en narkotikafri Skola och rådgivare för Narkotikafri Skola. Utsedd av CAN till årets förebyggare 2017 och 2018 erhöll han Svenska Carnegie-institutets journalistpris.
                                   

Den 2:a juni 2020 kunde man ställa sina frågor till Staffan. Här följer ett urval av frågor och svar i chatten.

 

Fråga: Vilka förebyggande metoder kan skolan använda?
Staffan: Flera olika. Det viktiga är att ha en genomarbetad och heltäckande policy. I den kan flera olika metoder och insatser ingå. Det kan vara i undervisningen, policy och regler på skolan, arbete med skolklimat och trygghet men också relationer och bemötande, elevhälsans arbete. Det finns flera pusselbitar i en förebyggande policy som behöver samordnas.
 

Fråga: Vi har diskuterat på skolan om att införa drogtester. Men vad vi förstått så avråder skolinspektionen. Får skolan använda drogtester?
Staffan: Det juridiska läget är klart efter JO:s uttalande 2010 och nu nyligen i april 2020 en dom i kammarrätten i Sundsvall som fastställde JO:s tidigare beslut. Att Skolinspektionen avråder är en annan sak och en bedömning de gör utifrån en åsikt där de anser at frivilligheten inte kan säkerställas. Men som sagt JO och Kammarrätten har en annan uppfattning och det är den som gäller.
 

Fråga: Vi försöker få ett bättre samarbete med socialtjänsten när vi gör orosanmälningar. Men problemet är att vi inte får någon information tillbaka. Hur tycker du att skolan ska göra?
Staffan: Ett sätt är att skolan själv har som rutin att fråga om medgivande att bryyta sekretess i samband med en orosanmälan. Ett annat sätt som man tillämpar i t ex Gävle är att två socialsekreterare som enbart arbetar mot skolan är med vid det första orossamtalet. Då är sekretessen bruten på plats och insatserna kan komma igång direkt i samverkans med skolan.
 

Fråga: Det låter hårt med urinprov, vad kan det gagna?
Staffan: Slumpvisa drogtester syftar till att öka upptäcktsrisken och därmed förebygga användning av narkotika. Det är ett visst ingrepp i integriteten, men ska vägas mot andra elevers intresse av trygghet och säkerhet och även lärares (t ex i samband med praktiska moment).  Men det viktiga är hur testningen genomförs och att det sker i ett sammanhang med andra insatser. Drogtester enbart löser inte problemet. De skolor som använder drogtester har oftast också en modell där testniingen föregås av ett individuellt samtal och där erfarenheten är att samtalet är mycket viktigt. Budskapet till eleverna är också att detta inte bara är en kontroll utan en del i det gemensamma arbetet med att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan. I det arbetet är elevernas delaktighet och ansvar viktigt och att det hela tiden förs en dialog med eleverna. Arbetet med skolans drogpolicy är inte en fråga om vi och dom utan ett gemensamt arbete för en gemensam bra skola.
 

Fråga: Vilka krav kan/borde föräldrar ställa på skolan när det gäller förebyggande arbete?
Staffan: Föräldrar kan alltid fråga om hur skolans drogpolicy ser ut och hur man arbetar. Vet föräldrar att det förekommer droger och oro på skolan ska man ha en dialog med skolledningen.
 

Fråga: Finns det någon skola där det här konceptet fungerar väl? Någon typ mönsterskola som man kan kolla hur det funkar i praktiken?
Staffan: Det finns många skolor som gör ett bra arbete. Klippans gymnasieskola är ett exempel, Knut Hahn-gymnasiet i Ronneby är en annan.
 

Fråga: Om min skola inte engagerar sig tillräckligt, hur gör jag då som enskild lärare t.ex?
Staffan: Fortsätta diskussionen med kollegor, elevhälsa och skolledning.
 

Fråga: Vilka är grundförutsättningarna för att få använda en narkotikasökhund på skolor?
Staffan: Polismyndigheten har utarbetat riktlinjer för hundsök. 1. Det ska vara tydligt i skolans policy att narkotikasök kan förekomma och elever och föräldrar ska få information om att det kan förekomma. 2. Rektor måste be om insatsen. 3. Hundsök får bara ske när elever inte är i skolan.
Detta gäller hundsök i förebyggande syfte. Finns det misstanke om pågående narkotikahantering ska polis kontaktas och som kan göra sökning med hund.

Fråga: Tack, gäller samma riktlinjer för privata skolor?
Staffan: Ja.