Ny ANDT-strategi

I arbetet med att utarbeta en ny ANDT-strategi har regeringen inbjudit företrädare för myndigheter, forskarsamhället och organisationer till fyra möten och gett möjligheter för alla deltagare att inkomma med synpunkter. Ett 50-60-tal personer har deltagit vid de två inledande fysiska mötena, något färre vid de två följande digitala mötena.

Teman för dessa möten har varit:

 • Tillgångsbegränsning
 • Prevention
 • Vård och behandling
 • Organisation
RNS och Narkotikafri Skola ha deltagit i samtliga möten. Efter en inledning från socialdepartementet har möjligheter att ge synpunkter funnits i plenumdiskussion och därefter diskussion i mindre grupper förts där anteckningar förts av arrangören för att fånga upp synpunkter. Deltagande myndigheter, forskare och organisationer har också uppmanats att komplettera med skriftliga synpunkter.

RNS har lämnat kortfattade skriftliga synpunkter i rubrikform. I den första inlagan finns RNS synpunkter. I den andra inlagan finns synpunkter från Narkotikafri Skola. Till de punkter som här redovisas finns kortare bakgrundsbeskrivningar och motiveringar.

Dessa inlagor är kortare noteringar med synpunkter som sammanfattar de frågor RNS och Narkotikafri Skola vill betona. Ambitionen har inte varit att ge ett heltäckande förslag till en ny ANDT-strategi utan mer att uppmärksamma några för RNS viktiga frågeställningar.

Vi redovisar detta här för att intresserade ska få en bild av vad RNS och Narkotikafri Skola bidragit med i diskussionen om en ny ANDT-strategi.

Vi har då utgått från strukturen, målen och insatsområdena i den gamla ANDT-strategin och föreslagit ändringar och tillägg.

Synpunkter till ANDT-strategin från Narkotikafri Skola

Utgångspunkt

Om följande råder konsensus.

 • Skolan är en viktig arena för förebyggande arbete, kanske den viktigaste.
 • Tidig upptäckt och tidiga insatser är av stor betydelse.

Till det kommer behovet och vikten av ledning och samverkan vilket också framhålls i SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, tidiga insatser stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år (2018).

Ett fortsatt arbete med utveckling av kunskap och metoder för skolans förebyggande arbete är viktigt. Vår bedömning är dock att problemet inte främst är bristen på kunskap och metoder, kanske inte heller resurser även om mer resurser alltid är önskvärt. Problemen och utmaningarna finns den praktiska tillämpningen och är systemrelaterade. Genom bättre systematik, samverkan och ledning kan både förebyggande arbete, tidiga insatser och vård och behandling förbättras avsevärt.

Detta behöver avspegla sig i ANDT-strategin.

Förslag
Mot bakgrund av synpunkterna ovan föreslår vi några ändringar och tillägg i ANDT-strategin.

Nuvarande strategi:

Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

Insatsområden

 • Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak.
 • En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
 • Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak.
 • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete.

Förslag till ny formulering:

Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

Nuvarande insatsområden:
 • Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak.
 • En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
 • Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak.
 • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete.
Narkotikafri Skola föreslår följande tillägg:
 
 • Stöd till skolan i arbetet med att tillämpa barnkonventionens (nu svensk lag) artikel 33 om att skydda barn från olaglig användning av narkotika.
 • Stöd till skolan i systematiskt förebyggande arbete med policy som verktyg för att säkerställa en tobaks-, alkohol- och narkotikafri skola.
 
Förslag till nytt mål:
 
Mål 3. Tidiga insatser för barn och unga som använder narkotika ska förbättras.
 
Insatsområden
 
 • Effektivt arbete för tidig upptäckt och intervention vid användning av cannabis och annan narkotika inom skola, polis och socialtjänst.
 • Stärkt ansvar för skolans elevhälsa i uppföljning av tidiga insatser.

RNS synpunkter och förslag till ny ANDT-strategi

RNS ser positivt på att regeringen vill stärka N:et i den nya ANDT-strategin. Narkotikapolitiken har varit framgångsrik så till vida att användningen är jämförelsevis låg och har legat ganska stabilt på en låg nivå sedan början av 2000-talet. Detta trots en internationell cannabistrend och ett ökat tryck från omvärlden.

Läs mer på rns.se

Nuvarande andt-strategi

I regeringens ANDT-strategi beskrivs regeringens insatser inom alkohol-, narkotika-, dopning och tobaksområdet. De3n nya strategin innehåller även spel. Regeringens nationella ANDT-strategi ligger sedan till grund för regionala och lokala strategier som länsstyrelser och kommuner ansvarar för.
 
Här kan du läsa regeringen och den nuvarande ANDT-strategin. Den nya som nu är under arbete ska gälla från 2021.