2017

Vägar till en narkotikafri skola


24 oktober - 17 november
Karlstad, Stockholm, Sundsvall och Malmö

Under höstlovet drog Narkotikafri Skola återigen ut på en föreläsningsturné runt om i landet. Vi besökte till att börja med Karlstad sedan Stockholm, Sundsvall och tillslut Malmö. Det blev en form av utbildningsdag om cannabis och skolans arbete med policy, handlingsplan och rutiner. En majoritet av deltagarna kom från elevhälsa och skolledning inom gymnasieskolan men även representanter från grundskola, polis, socialtjänst och flera kommuner var på plats. Seminarierna bjöd på många intressanta samtal och inspirerande exempel såväl som svåra frågeställningar.

-När vi blickar tillbaka på 2017 kan vi konstatera att det har varit ett intensivt år för Narkotikafri Skola. Det är också en spegel av det intresse, engagemang och arbete som finns i skolan. Vår bild är att allt fler skolor arbetar mer systematiskt med policy, handlingsplaner och rutiner som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Drogtestning, narkotikahundar och olika typer av trygghets- och säkerhetsåtgärder blir vanligare säger Staffan Hübinette, rådgivare och föreläsare för Narkotikafri Skola.

Cannabis, som det oftast handlar om när man talar om ungdomars droganvändning, fick extra fokus under dagen i Sundsvall. Pelle Olsson, författare av boken Big Marijuana. presenterade flera viktiga aspekter kring cannabis och redovisade den senaste forskningen kring hur drogen påverkar ungas hjärnor och kroppar. Han diskuterade även hur legaliseringen av cannabis i flera amerikanska delstater egentligen har gått till och vad vi kan lära oss av debatten som föranledde detta.

Vi tittade närmare på hur cannabisanvändning kan påverka elevens skolgång när det kommer till skolk, betygsresultat och avhopp och hur droganvändning och handel påverkar arbetsmiljön på skolan och tryggheten för andra elever och personal.

Det är viktigt att skolan har möjlighet att tidigt uppmärksamma och agera vid oro för elevers droganvändning. Dels för att stötta ungdomen med problem men också för att elever och personal ska kunna känna sig trygga i skolan som arbetsplats. Här är ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner av stor betydelse.

Huvudfokus under seminariedagarna låg därför på hur skolan kan skapa fasta strukturer och insatser. Verktygen är policy, handlingsplaner och rutiner. Till skillnad från många andra insatser inom området så är policyarbetet inte ett projekt som pågår under en begränsad tidsperiod. När dokument, rutiner och system är på plats hjälper de skolledningen att arbeta systematisk med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användning av droger inom skolan. En viktig del i arbetet är också att täta glappet i samverkan med socialtjänsten och att se till att skolan inte hamnar i osäkert läge efter att man gjort en anmälan till socialtjänsten.

Under seminarierna träffade vi sammanlagt ca 130 personer. Det är alltid lika inspirerande för oss att komma ut och träffa så många engagerade människor som dagligen arbetar för att göra skillnad för våra ungdomar!

övriga aktiviteter

 • Utksick 8 myter om cannabis: Inför seminarierna i oktober skickades faktahäftet 8 myter om cannabis till varje gymnasieskola i Sverige tillsammans med ett informationsbrev om en digital kampanj vi hade under 4 veckor här på narkotikafriskola.se
 • Studie om förebyggande arbete: En telefonintervju gjordes under våren 2017 av Norstat Sverige AB som redovisas i en rapport som
  finns att läsa här. Den skickades ut till ca 1200 skolor. Detta för att skapa en bild av den aktuella situationen när det gäller skolans arbete mot droger. Det här var en uppföljande undersökning till den vi gjorde 2014 som resulterade i rapporten
  Narkotikafriare gymnasieskola och senare delvis även i boken Vägar till en narkotikafri skola 2016.
 • Almedalen: Den 3 till 6 juli var RNS som vanligt på plats i Almedalen. Under veckan spred vi budskapet och vikten av en narkotikafri skola. 
 • Prisad föreläsare: Under konferensen
  Förebygg. Nu som ägde rum 15-16 november 2017 i
  Göteborg fick Staffan Hübinette ta emot priset som
  Årets förebyggare. "Enligt juryn har årets förebyggare genom att kombinera teori, forskning, lagstiftning och praktik 'lyckats skapa förändringar i grundläggande verksamheter inom narkotikafältet'. Han 'har bidragit till ett nytt perspektiv i det förebyggande arbetet inte minst inom skolans värld genom att ta in arbetsmiljö och miljöinriktad prevention och därmed arbetat fram en ny preventionsmodell'."  Läs hela artikeln här

Vägar till en narkotikari skola - från osäkert till säkert läge
Staffan Hübinette 
(Wolter Kluwer förlag)


Den fjärde boken i ordningen om policy, handlingsplan och förebyggande arbete i skolan av läraren och författaren Staffan Hübinette. 

Big Marijuana
Pelle Olsson 
(Fri förlag)


Innehåller reportage från olika delar av världen där författaren mött och intervjuat forskare, läkare, behandlare, cannabisrökare, politiker och nya cannabisföretag-are i Colorado som alla ger sin syn på cannabis.