2018

Vägar till en narkotikafri skola


18 januari, 31 oktober och 1 november
Luleå, Stockholm och Västerås

Under 2018 höll Narkotikafri Skola återigen flera föreläsningar runt om i landet. I början av året besökte vi Luleå. Under hösten Stockholm och Västerås. Det blev en form av utbildningsdag om cannabis och skolans arbete med policy, handlingsplan och rutiner. En majoritet av deltagarna kom från elevhälsa och skolledning inom gymnasieskolan men även representanter från grundskola, socialtjänst och flera kommuner var på plats. Seminarierna bjöd på många intressanta samtal och inspirerande exempel såväl som svåra frågeställningar. På höstens seminarier deltog 2 st gästföreläsare, en skolsköterska och en kurator från Klippans gymnasieskolor. De har arbetat länge med drogförebyggande arbete.

- När vi blickar tillbaka på 2018 kan vi konstatera att det återigen har varit ett intensivt år för Narkotikafri Skola. Vår bild är att allt fler skolor arbetar mer systematiskt med policy, handlingsplaner och rutiner som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Drogtestning, narkotikahundar och olika typer av trygghets- och säkerhetsåtgärder blir vanligare. Det är också en spegel av det intresse, engagemang och arbete som finns i skolan, säger Staffan Hübinette, rådgivare och föreläsare för Narkotikafri Skola.

Vi tittade närmare på hur cannabisanvändning kan påverka elevens skolgång när det kommer till skolk, betygsresultat och avhopp och hur droganvändning och handel påverkar arbetsmiljön på skolan och tryggheten för andra elever och personal.

Det är viktigt att skolan har möjlighet att tidigt uppmärksamma och agera vid oro för elevers droganvändning. Dels för att stötta ungdomen med problem men också för att elever och personal ska kunna känna sig trygga i skolan som arbetsplats. Här är ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner av stor betydelse.

Huvudfokus under seminariedagarna låg därför på hur skolan kan skapa fasta strukturer och insatser. Verktygen är policy, handlingsplaner och rutiner. Till skillnad från många andra insatser inom området så är policyarbetet inte ett projekt som pågår under en begränsad tidsperiod. När dokument, rutiner och system är på plats hjälper de skolledningen att arbeta systematisk med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användning av droger inom skolan. En viktig del i arbetet är också att täta glappet i samverkan med socialtjänsten och att se till att skolan inte hamnar i osäkert läge efter att man gjort en anmälan till socialtjänsten.

Under seminarierna träffade vi rektorer, elevhälso- och socialtjänstpersonal från 30 skolor och kommuner. Det är alltid lika inspirerande för oss att komma ut och träffa så många engagerade människor som dagligen arbetar för att göra skillnad för våra ungdomar!
 

övriga aktiviteter

 • Under våren åkte vår rådgivare Staffan Hübinette ut på en turné till några av skolorna vi haft längst och mest kontakt med. Klippan, Knut Hahn, Karlskrona, Lars Kagg, Åkrahällskolan och Brinellgymnasiet besöktes. Detta mynnade ut i två artiklar, en av Staffan Hübinette i Narkotikafrågan nr 2 2018 där han skriver om turnén och lite om varje besök samt en intervju med skolsköterskan Helena Wiberg i Klippan av Pelle Olsson i Narkotikafrågan nr 4 2018. Dessa artiklar spred vi sedan via nyhetsbrev, sociala medier och hemsida.
 • Hösten 2018 publicerade TT Nyhetsbyrån en artikel om drogtester som spreds av flera tidningar. Vi mailade då ut information och artiklar kring ämnet till skolor och förklarade eventuella frågetecken.  Staffan Hübinette skrev även en artikel om ämnet som publicerades på narkotikafriskola.se och som spreds till alla våra skolkontakter (ca 1200).
 • Den 2 till 6 juli var RNS som vanligt på plats i Almedalen. Under veckan spred vi budskapet och vikten av en narkotikafri skola. 
 • Prisad föreläsare: Under konferensen
  Förebygg. Nu som ägde rum 15-16 november 2017 i
  Göteborg fick Staffan Hübinette ta emot priset som
  Årets förebyggare. 2018 tilldelades Staffan Svenska Carnegie Institutets journalistpris. Staffan har under lång tid arbetat som lärare och utbildare i socialpedagogik och drogprevention. Han är även författare till ett flertal böcker om bland annat drogprevention i skolan, bland annat Vägar till en narkotikafri skola, och deltar aktivt i den narkotikapolitiska debatten med artiklar och kommentarer.
  Han är sedan många år verksam inom projektet Narkotikafri Skola som föreläsare och rådgivare till skolan i frågor som rör förebyggande insatser och policy. 

Vägar till en narkotikari skola - från osäkert till säkert läge
Staffan Hübinette 
(Wolter Kluwer förlag)


Den fjärde boken i ordningen om policy, handlingsplan och förebyggande arbete i skolan av läraren och författaren Staffan Hübinette. 

8 myter om cannabis
Pelle Olsson 

Här presenteras de 8 vanligaste myterna som förekommer i legaliseringsdebatten. Reviderad upplaga 2018. Texten är uppdaterad efter de senaste forskningsrönen. 
Denna tredje uppdaterade version av 8 myter om cannabis är faktagranskad av Peter Allebeck, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Big Marijuana
Pelle Olsson 
(Fri förlag)


Innehåller reportage från olika delar av världen där författaren mött och intervjuat forskare, läkare, behandlare, cannabisrökare, politiker och nya cannabisföretag-are i Colorado som alla ger sin syn på cannabis.