2019

Vägar till en narkotikafri skola

Under 2019 hjälpte vi ett 50-tal skolor och kommuner varav 33 skolor och kommuner har vi besökt på plats för frågor och rådgivning. Av de 50 skolor vi har varit i kontakt med under 2019 har alla börjat genomföra förändringar på skolan under förra året eller tidigare. Ett flertal skolor har vi fortlöpande kontakt med för uppföljning av processer med policyarbete.
 
Det finns en osäkerhet i skolan om vad som ska ses som förebyggande insatser och många frågor kring det. Till exempel:

 • Rutiner för drogtestning vid misstanke
 • Svårigheter i samverkan och glappet till socialtjänsten.
 • Osäkerhet om disciplinära åtgärder och frustration över en tandlös skollag.
 • Osäkerhet om hur olika lagar - Skollagen, Arbetsmiljölagen och FN:s barnkonvention art 33 - står i förhållande till varandra.
 • Slumpvisa drogtester, vad säger lagen, vilka erfarenheter finns, hur gör man?

Den största utmaningen för skolorna är:

 • Att få ett systematiskt policyarbete på plats med rutiner, insatser, dokumentation och uppföljning.
 • Att frågan lyfts från individhantering och kurator/skolsköterska till policyfråga för arbetsplatsen och ledningsansvar.
 • Att rektorer är ”vingklippta” av lagstiftning och överbyggnader och inte själva riktigt är chef på jobbet.
 • Att lagstiftning och system befrämjar "nånannanismen", dvs att skolan förväntar sig, tror och hoppas att socialtjänsten ska lösa problemet med elever som använder droger. Skolornas handlingsplaner är också utformade utifrån att detta fungerar. I verkligheten är problemen ofta många och ett ”glapp” finns till socialtjänsten där skolan hamnar i ett ”osäkert läge”.

Vi märker att att skolorna har fått upp ögonen för vilka luckor och osäkra lägen som finns samt att skolorna måste agera mot elveras drogbruk. Skolorna visar stort intresse för individuell rågdivning men ibland kan kortare insatser via telefon/mejl räcka för att starta en process som skolan klarar själv eller för att lösa mindre detaljfrågor.

Seminarium
Under året har vi anordnat fyra olika seminarium. Ett fördjupnings-seminarium i Alvesta för de 11 skolor som kommit väldigt långt i sitt policyarbete. Vi kallar dessa för Best practise. I dessa skolor har viljan och engagemanget i arbete med drogpolicy och förebyggande insatser varit tydlig hos rektorer och elevhälsan.
 
Vi har genomfört två Narkotikafri Skola-seminarium, ett i Eskilstuna och ett i Falköping med fokus på hur skolan kan bli en narkotikafri arbetsplats. 
 
Ett seminarium med tema #drogkurage hölls i Mölndal. Fokus var cannabis, ungdomar och narkotikaförebyggande arbetet i samhället.  
 
För att förändra attityder mot narkotika, och då främst bland skolelever anlitade vi Magnus Rosén, tidigare basist i hårdrocksgruppen Hammerfall. Han föreläste för elever ”Bli inte lurad av skiten!” under hösten 2019. Magnus Rosén ger eleverna drömmar, visioner och framtidstro och berättar hur han klarade sig när andra fastnade för droger.

övriga aktiviteter

 • BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd bjöd in till 2-dagars konferens i Stockholm 25-26 mars. Narkotikafri Skola var med som föreläsare och hade fem entimmes-seminarium under två dagar där vi pratade om vikten av en Narkotikafri Skola, policyarbete och drogtestning. Målgrupp var skolledare med ansvar för utbildning på bygg- och anläggninsprogram.
 • I maj deltog vi på skolsköterskekongressen i Malmö 9-10 maj. Det är en kongress för elevhälsans medicinska insats och i år firade man att Riksföreningen för skolsköterskor firade 75 år. I vår monter fick man möjlighet att lyssna på Helena Wiberg från Klippan gymnasieskola som är en av de skolor som vi arbetar med enligt koncept Narkotikafri Skola.
 • I november släppte Narkotikafri Skolas rådgivare Staffan Hübinette en ny uppdaterad bok Vägar till en narkotikafri skola via Norstedts Juridik. Boken är tänkt som en hjälp till skolor att motarbeta droger i skolan. Boken uppmärksammades på svt lokalt väst; Tre tips för att skydda ditt barn från droger.

Vägar till en narkotikari skola - Handbok i systematiskt policyarbete
Staffan Hübinette 
(Norstedts Juridik)


Skolan har en given och viktig roll att förebygga och tidigt uppmärk-samma elevers använding av narkotika. Skolans främsta verktyg för detta är ett systematiskt arbete med policy, handlingsplan och rutiner. Men vad får, kan och bör skolan göra?

8 myter om cannabis
Pelle Olsson 

Här presenteras de 8 vanligaste myterna som förekommer i legaliseringsdebatten. Reviderad upplaga 2018. Texten är uppdaterad efter de senaste forskningsrönen. 
Denna tredje uppdaterade version av 8 myter om cannabis är faktagranskad av Peter Allebeck, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Big Marijuana
Pelle Olsson 
(Fri förlag)


Innehåller reportage från olika delar av världen där författaren mött och intervjuat forskare, läkare, behandlare, cannabisrökare, politiker och nya cannabisföretag-are i Colorado som alla ger sin syn på cannabis.