Vad vi gör

Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för elevers droganvändning är av stor betydelse, och allt fl er skolor efterfrågar Narkotikafri Skolas hjälp med detta. Tillsammans tar vi fram handlingsplaner och rutiner som ger eleven bättre livschanser, bidrar till ett bra klimat i skolan, ger skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället.

Vi erbjuder alla gymnasieskolor:
Seminarier, kurser och workshops om cannabis och preventionsarbete i skolan med fokus på policy och handlingsplan för tidig upptäckt och tidigt ingripande. Praktiska verktyg och material om hur man kan arbeta narkotikaförebyggande verksamheten.
Stöd, rådgivning och konsultation till rektorer, skolhälsoteam och andra som arbetar med ungdomar.
Vägledning mot certifi eringen ”drogfri verksamhet” enligt standarden RS2360:2014.

Fokus på policy och handlingsplan
Det främsta verktyget i skolans drogförebyggande arbete är drogpolicyn och handlingsplanen.
Policyn beskriver vad skolan vill, det vill säga regler, syfte och mål och vilka förebyggande insatser man har. Handlingsplanen beskriver principer och rutiner för hur skolan agerar vid misstanke om att en elev använder droger och vid akut påverkan i skolan. Utformningen av dessa har i grunden samma struktur och uppläggning men kan skilja sig åt när det gäller principer, regler och detaljer. Det är också detaljerna som avgör hur väl de fungerar i praktiken. Det som först ser bra ut visar sig ofta innehålla brister och “glapp” som gör att de goda intentionerna inte alltid kan genomföras. Skolan riskerar att hamna i “osäkert läge” när man agerar i samband med att elever misstänks använda droger, och inte kan försäkra sig om att eleven slutat. Arbetet handlar därför mycket om att täta glapp och gå från osäkert till säkert läge.

1

Rådgivning:

Är du osäker på vad skolan kan, får och bör göra i sitt förebyggande arbete? Då kan vi hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet såväl som de juridiska och vi bevakar relevant forskning. Oss kan ni kontakta med alla frågor kring drogförebyggande arbete inom skolan.

2

Seminarier:

Genom faktabaserad informationsspridning vill vi öka kunskapen om prevention och cannabis för skolpersonal. Varje år erbjuder vi kostnadsfria webbinarier om skolans drogförebyggande arbete och om kunskap om droger, då främst cannabis.

3

Utbildningsmaterial:

Här hittar du böcker och faktahäften. Vår senaste bok “Vägar till en narkotikafri skola - från osäkert till säkert läge” besvarar frågor om vilka förebyggande insatser som är effektiva, vilka regler som gäller för drogtestning och hur ”glappet” i samverkan med socialtjänsten kan tätas.

4

Föreläsare:

Vi har många kunniga föreläsare som föreläser för skolledning, skolhälsovård, lärare, elever och föräldrar samt övriga vuxna som har kontakt med ungdomar.