Narkotikahundar

En fråga som ofta ställs är om och hur skolan kan använda narkotikahundar som ett komplement i det förebyggande arbetet. Syftet med sökning med narkotikahund i skolmiljön är att öka risken för upptäckt och att elever därigenom väljer att inte förvara narkotika på skolan. Vetskapen om att narkotikahundar kan förekomma kan antas förmå elever att avstå från att förvara narkotika i skolans lokaler och därmed fylla en brottsförebyggande funktion.

Användning av narkotikahundar i skolmiljö har blivit allt vanligare, men det har varit oklart hur lagen ska tolkas. Många skolor har därför tvekat att använda narkotikahundar. Rättsläget är klarlagt sedan den nya polismyndigheten 15 januari 2016 i ett utlåtande utfärdat nya riktlinjer för narkotikasök med hund i skolmiljö. Detta ger skolan möjlighet att använda narkotikahundar i förebyggande syfte.

Regelverk för narkotikasök med hund

För en förebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler.

  • Sökning med narkotikahund i förebyggande syfte måste ske på skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet.
  • Elever och föräldrar ska känna till och informeras om att narkotikahund kan förekomma.
  • Genomförandet ska ske under tider där elever inte vistas i skolan.
  • Vid misstanke om brott tillkallas polis som kan göra narkotikasök med hund och ingripa och efter beslut av åklagare göra en husrannsakan i de fall det inte är ett allmänt utrymme.

Kommunal skola

Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som brottsförebyggande verksamhet som grundas på den allmänna samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen och polislagen. Polismyndigheten har skyldighet att samarbeta med andra förvaltningsmyndigheter, bland annat skolan. Polisens narkotikasök med hund är kostnadsfri för skolan.

Fristående skola

Fristående skolor faller som privaträttsliga objekt utanför myndighetsbegreppet. Förvaltningslagen ger därför inte utrymme för polisen bistå en fristående skola med samma stöd som en kommunal skola.

I de nya riktlinjerna konstateras dock att det brottsförebyggande och bakomliggande syftet med åtgärden måste beaktas. Till polisens uppgift hör att förebygga brott. Man säger därför att det inte kan uteslutas att polisen även kan ge en fristående skola stöd med narkotikahundar inte bara i situationer vid misstanke om brott utan även för sökning i brottsförebyggande syfte. Man konstaterar dock att rättsläget i detta fall är oklart.

Hundsök av privata aktörer

Det förekommer att skolor anlitar privata aktörer för sökning med narkotikahundar. Detta är fullt möjligt men förutsättningarna skiljer sig mot samarbetet med polisen.

  • Vid samarbete med en privat aktör behöver ett särskilt avtal upprättas som reglerar villkoren för samarbetet och följer riktlinjerna i polisens utlåtande.
  • Privata aktörer får endast söka narkotika i förebyggande syfte. Skulle ett fynd göras får en privat aktör inte röra det och polis ska tillkallas och ingripa efter beslut om husrannsakan.
  • En privat aktör kan inte på eget initiativ öppna skåp eller gå in i lokaler/rum. Skåp kan öppnas av rektor. De får inte heller göra riktade sök på personer.
  • Det finns idag ingen certifieringsstandard för utbildade narkotikahundar. Kvaliteten i utbildningen kan därför variera och beställaren/skolan behöver därför själv skaffa information om och göra en bedömning av tjänstens kvalitet.

Vägledning för skolan

Allt fler skolor använder narkotikasök med hund som en insats inom ramen för sin drogpolicy. I många fall sker det genom samarbete med polisen, men då polisens resurser är begränsade anlitar skolor i allt större utsträckning privata aktörer.

Vad ska skolan tänka på vid upphandling av privat aktör och vilka regler finns och vad säger lagen om narkotikahundar i skolmiljö? Vägledningen utgår från Polismyndighetens riktlinjer.

Ladda ner vägledningsdokumentet här:

Narkotikasök med hund i skolmiljö och samverkan med polis och privat aktör